MURÁDIN LÁSZLÓ

 

 

ERDÉLYI MAGYAR CSALÁDNEVEK

 

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-606-8581-6-4

 

 

Europrint,

Nagyvárad, 2014

 

 

 

 

 

TARTALOM

 

 

ELŐSZÓ

Név És NYELV

A MAGYAR CSALÁDNEVEK KIALAKULÁSA

A SZÁMBA VETT CSALÁDNEVEK VIZSGÁLATÁNAK FORRÁSA

A SZÁMBA VETT CSALÁDNEVEK GYAKORISÁGI MUTATÓJA

I. A MAGYARBÓL EREDEZTETHETŐ CSALÁDNEVEK

1. Az apa egyelemű Nevéből Alakult CSALÁDNEVEK

Egyelemű, régi világi személynevekből eredő családnevek

Egyelemű, régi egyházi személynevekből eredő családnevek

Teljes nevek

Becéző alakok

Rövidüléssel alakult becenevek mint családnevek

Rövidüléssel és képzéssel alakult becenevek mint családnevek

a. az apanév patronimikon képzős alakjából eredő családnevek

b. az apanévhez járuló -fi utótagú családnevek

2.) HELYSÉGNÉVBŐL VALÓ CSALÁDNEVEK

a. származási helyre utaló településnevek -i képzős alakulásai

b. puszta helynevek mint családnevek

3. VILÁGI NÉVADÁSON ALAPULÓ CSALÁDNEVEK

a) népnevek mint családnevek

b) mesterségre, foglalkozásra utaló családnevek

c. tisztséget, méltóságot, társadalmi hovatartozást jelölő köznévből eredő családnevek

d. testalkatra, testi fogyatékosságra, testi állapotra, külső testi tulajdonságra utaló családnevek

e. jellemre, belső lelki tulajdonságra utaló családnevek

f. állatnevekből eredő családnevek

g. növénynevekből eredő családnevek

h. betegségre utaló, betegségnevekből eredő családnevek

i. életkorra utaló családnevek

j. vagyoni állapotra utaló családnevek

k. társadalmi állapotra, társadalmi hovatartozásra, életvitelre utaló családnevek

l. családi, rokoni kapcsolatra utaló családnevek

m. nemzedékviszonyító elemek összetevőiből alakult családnevek

n. birtoklásra utaló közszavakból eredő családnevek

o. anyagot, tárgyat, puszta helyet jelölő köznév mint családnév

II. IDEGEN EREDETŰ MAGYAR CSALÁDNEVEK

Román eredetű magyar családnevek

Szláv eredetű magyar családnevek

Német eredetű magyar családnevek

Görög-latin eredetű magyar családnevek

Olasz eredetű magyar családnevek

Francia eredetű magyar családnevek

Örmény eredetű, örmények viselte magyar családnevek

III: BIZONYTALAN EREDETŰ, KÉTES ETIMOLÓGIÁJÚ CSALÁDNEVEK

NÉHÁNY STATISZTIKAI KÖVETKEZTETÉS

CSALÁDNEVEK BETŰRENDES MUTATÓJA

A-Á B C-Cs D E-É F G-Gy H I J K L M N O-Ö P R S Sz T- Ty U-Ü V-W-X Z-Zs

FONTOSABB SZAKIRODALOM


ELŐSZÓ

 

Terjedelmében e szerény kiadvány címe - Erdélyi magyar családnevek - némileg félreérthető. Ugyanis a névtani szakirodalom magyar családnevek terminuson csak a magyarból értelmezhető, magyarázható családneveket érti, s ezektől elkülöníti a magyarban idegen családneveket, noha mindkét kategóriába besorolt neveket ugyanazon nép, a magyar anyanyelvű, magukat magyar nemzetiségűnek valló, a magyar kultúrát magukénak érző, tehát magyar személyek viselik. Mindkét névtípust, a magyar családneveket meg az idegen eredetű magyar családneveket el lehet és el kell különíteni, de nincs okunk az idegen eredetű családneveket a „magyar családnevek” fogalmából kirekeszteni. Tartalmát tekintve könyvem tárgya tehát: mutatvány az erdélyi magyarság családneveiből.

A családnevek kutatásának, vizsgálatának gazdag szakirodalma van, mind történeti, mind jelenkori, a mai helyzet leírásának vonatkozásában. E szakirodalomhoz azonban csak a névtanos nyelvész/történész jut hozzá, csak ő tud benne tájékozódni, eligazodni. Szükséges azonban, hogy a tudománynépszerűsítés révén a köznapi ember is névtani ismereteket nyerjen, akit főleg az érdekel, mi lehet családja, környezete neveinek magyarázata. Nyelvművelő és tudománynépszerűsítő tevékenységem állandó kísérője volt ez az érdeklődés. Többé-kevésbé ezt az általános érdeklődést vélem kielégíteni azzal, hogy a Tinivár Kiadó Maturandusok című kiadvány családnévanyagát bemutassam, értelmezzem. Az említett kiadványsorozatban a romániai magyar tannyelvű iskolák végzőseinek névsora található. A feldolgozáshoz nyolc évet, az 1994 és 2002 közötti időszakot vettem tekintetbe. A témaválasztásban ez az eljárás talán kissé szokatlan, hiszen a jelenkori, szinkrón anyagú névtárak egy-egy település, valamely tájegység teljes névanyagának felgyűjtését, rendszerezését, feldolgozását célozzák (ilyen például erdélyi viszonylatban B. Gergely Piroska kalotaszegi, Kovácsné József Magda hegyaljai gyűjtése). E munkákkal szemben a tőlem felsorakoztatott nevek forrása tulajdonképpen egy-egy vidék névanyagából mutatványszerűen merít. S bár a nyolc év végzőseinek ötvenezres száma a feldolgozás szempontjából meglehetősen gazdag, az erdélyi magyarság számarányához viszonyítva igen csekély, csupán öt százaléknyi. Van azonban ennek a névvizsgálati módnak előnye is. Az iskolaközpontok hálózata átfogja az egész erdélyi magyar nyelvterületet, következésképp az egyes iskolákban végzett tanulók többnyire magukkal hozzák a vidékükre jellemző sajátos neveket; gyakoriságuk, számbavételük, összesítésük, rendszerbe foglalásuk általánosságban megadja az erdélyi magyarok egészére a tőlük használt családnevek rendszertani jellemzőit, a különböző névtípusok arányait. Ha többszörösére emelnők is a vizsgált személyek számát, ez a vizsgálat a neveket gyarapítaná is ugyan, de aligha módosítaná –vélem– a névtípusok arányait, jellemzőit.

Sajnálatosan elmaradt a vizsgált családnevek általános gyakorisági mutatója mellett az iskolák szerinti gyakorisági táblázat. Ezzel kimutathatóak lettek volna a területi egyezések és azok az eltérések, amelyek csak az illető vidékre jellemzőek. Nyilvánvalóan más-más eredményt kaphatunk például Nagykároly és Csíkszereda névanyagának összetevé- séből. Bizonyos jellemző nevekről, mint ismeretes, sok esetben megállapítható, hogy a név viselője honnan, mely vidékről származik. Csupán példaként említem, hogy a Tankó név „természetszerűen” a Gyimesekre utal, egy Maneszes nevű személlyel kapcsolatban csakis a mezőségi Magyarszo- vátot szokás emlegetni. Természetesen más és más a magyarból értelmezhető és az idegen eredetű nevek számaránya attól függően, hogy a lakosság vegyes nyelvi környezetben, szórványban élt és él, vagy az idegen hatástól többé-kevésbé mentes tömbmagyarság tagja.

Nem foglalkozom a családnév keletkezési körülményeinek a megállapításával. Erre csak a ragadványnevek közvetlen számbavételekor van lehetőség. A családnevek egy részével

 kapcsolatban ezt - az átlagos nyelvi műveltség birtokában - bárki megteheti. Az is nyilvánvaló, hogy a jelentéstani rendszerezés egyben a név eredetére is utal. Több családnév többféle indíték alapján is létrejöhet, megfejtésükre többféle magyarázat is elfogadható. (Pl. a Bogya családnév lehet a Bo- gyoszló rövidült Bogy változatának -a beceképzős alakja, de lehet a román Bodea átvétele is; mindkét magyarázat elvileg kifogástalan.) Követtem a névtani szakirodalomnak azt a gyakorlatát, amely a családnév eredete tekintetében csak a közvetlen előzményre utal, s nem megy vissza a név eredetének végső forrásáig. Ez természetszerű a magyar közszói eredetű családneveknél. Például az Ács, a Pásztor az ács meg a pásztor foglalkozást jelölő közszóból ered, és senki sem várja el a névfejtőtől, hogy az ács (ótörök), a pásztor (szláv) közszó eredetére is utaljon. A névtudomány ugyanezt a gyakorlatot követi a tulaj- donnévi eredetű családnevekkel kapcsolatban is. Mint családnév a Dániel előzménye — tehát eredete — a Dániel keresztnév. A családnév értelmezője már nem tekinti feladatának a Dánielnek mint keresztnévnek a magyarázatát, azt, hogy e bibliai eredetű keresztnév - Dániel - két héber szó összekapcsolásából keletkezett; jelentése: 'Isten a bírám’. Ugyanez a helyzet az idegen eredetű magyar családnevek esetében is. A magyar névtanos azt állapítja meg, hogy az idegen eredetű nevet viselő magyarnak a családneve mely nyelvből származó jövevénynév, de hogy a név az átadó nyelvben milyen eredetű, az már nem a magyar névtan feladata. Példaként említem ezt a két idegen eredetű magyar családnevet: Ráduly, Berger. A magyar névtani irodalom e nevekről megállapítja, hogy az előbbi román, az utóbbi német eredetű. Szinte természetes, hogy e nevek viselői magyarázatként ennél többet is szeretnének tudni, azt, hogy milyen eredetű a név a románban, illetőleg a németben; mi a név közszói jelentése. Végső elemzésben a magyar Ráduly a román Radu(l) átvétele. A román név a szlávból ered, a szláv Rad névnek -ul végartikulussal (a magyarban névelővel) ellátott formája: Radu ’a Rad’, a szláv név közszói rad alakjának jelentése 'öröm'. A német Berger (ném. berg ’hegy’ + -er melléknévképző) magyar megfelelője: hegyi > Hegyi.

Talán csalódást okozok azzal az olvasónak, hogy a fenti — a magyar névtanon túlmutató — igényét a könyv lapjain nem elégíthetem ki. Majd egy másik alkalommal.

 

Név És NYELV

 

1. Megszoktuk: minden embernek van neve. Ha valakiről beszélgetünk, csak a nevét kell említenünk, mindjárt felrémlik bennünk ismerősünk a maga testi mivoltában, jellemének jó és rossz tulajdonságaival együtt. Ha ismeretlen, a megemlített névhez kötjük mindazt, amit róla közölni szándékozott beszélgetőpartnerünk. Közösségben élve az ember mindig szükségét érezte, hogy közöljön valamit egy másik - éppen jelen nem lévő - embertársáról, de ahhoz, hogy mondjon róla valamit, meg kellett neveznie. Vagyis a szóban forgó személyt úgy különíthette el az embercsoport többi tagjától, hogy nevet adott neki. így lett a név, a személynév elsőrendű funkciója az egyénítés, egyben az elkülönítés.

Sokáig uralkodott az a nézet, hogy a személynévnek nincs jelentése. Hogy ez a nézet a köztudatba is átment, arra egy nyelvész, H. Sörensen, az utca emberét idézi példaként: „Mit jelent az, hogy Churchill? - Nem jelent semmit, az egy név. - Persze azt jelenti, hogy »templomdomb« (»church-hill«).” Tegyük hozzá: az angolban járatos nyelvész számára. Egy történész számára pedig „volt angol miniszterelnök”. Mindez azt jelenti, hogy a személynevek bizonyos információtartalmat is hordoznak, sok esetben a névviselő nemét, nemzetiségét szuggerálják. „Ha a Molnár János nevet halljuk, akkor - anélkül, hogy az illető személyt ismernénk is - tudjuk már, hogy egy magyar férfiról van szó. Az Yvette Leblanc név viselője valószínűleg francia nő” - írja Kálmán Béla. A Nagy István névhez esetenként az egyik ember az írót, a másik a festőművészt, a harmadik a karvezetőt idézi fel, a negyediknek talán nem mond semmit, vagy éppen a szomszéd vasesztergályost juttatja eszébe, aki szintén a gyakori Nagy István nevet viseli. Ám ha a Nagy István személynév meghatározott egyedi létezőt jelöl (pl. az író Nagy Istvánt), a névre akkor is másként reagál az, aki személyesen ismerte, másként az, aki csak műveit olvasta, s megint másként az, aki csak hallott róla, de aligha tagadhatjuk, hogy mindaz, amit a név a hallgatóban felidéz, hozzátartozik „a jelölt dolog tudati képéhez”. Ezért a név az egyéniség szimbóluma is. Mondhat- nók, az egyéniség a névvel kezdődik. „Ha az egyénnek nincs neve, voltaképpen nem számít egyénnek - írja Mario Pei. - Valójában csak akkor kezd szubjektíve létezni, ha kap vagy ad magának egy nevet, amelynek révén azonosítani tudja önmagát.”

2. A névtudománynak nincsenek konkrét adatai arról, hogy a primitív társadalmakban hogyan alakultak ki az első nevek, de a későbbi névadási rendszerek tanulmányozásából deduktív módszerrel kétséget kizáróan megállapíthatta: a személynév kezdetben éppúgy jelentett valamit, mint bármely közszó, vagyis csaknem valamennyi személynév köz- névi jelentéssel bíró szóra vezethető vissza. Egy személyt, nem is mindig születése pillanatában, hanem életének későbbi szakaszában, megjelölhettek például valamely sajátos testi vagy lelki tulajdonsága alapján. Akire úgy hivatkoztak valamely nyelvközösség anyanyelvén, hogy „a kopasz” vagy „a vörös”, az valóban kopasz, valóban vörös (hajú, bőrű) volt; ekkor még a személyt jelölő név és közszó jelentésében nincs eltérés, a kettő között teljes a jelentésbeli azonosság. Ezzel szemben korunkban, mint ismeretes, teljesen más a névadási szokás. Az újszülött utónevét, más szóhasználat szerint a keresztnevét - bizonyos hagyományok, névdivat alapján - a szülőktől kapja, vezetéknevét, családnevét pedig örökli. Mikor a francia szülő gyermekének a Jean, az angol a John, a spanyol a Juan, a német a Johann, az olasz a Giovanni, az orosz az Ivan, a magyar a János, a román a Ion, a szerb a Jo- van, a holland, a cseh, a lengyel a Jan, a baszk az Iban, az ír a Sean és a finn a Juhanna nevet adja, ekkor e neveknek nincs már közszói értelmük. A névtudományi vizsgálat azonban megállapíthatja, hogy ugyanazon névnek sajátos anyanyelvi formáiról van szó, és a személynévi alakváltozatok visszavezethetők egy közszói alapformára, amelyből e név végső fokon ered. Hogy példánknál maradjunk, a fenti nevek a héber Johanán névre vezethetők vissza, amely a Jahve gyakori Jo rövidítéséből és a hanan igéből tevődik össze. Jelentése: ’Jahve kegyelmes’ (ti. lehetővé tette a régen várt gyermek megszületését). A héber név a görögön vagy latinon át a kereszténység útján terjedt el az európai népek nyelvében.

A mai modem nevek és névrendszerek kialakulásának megértéséhez ezért a névtudománynak az ókori és kora középkori népek sajátos névanyagát kell tanulmányoznia. Elvileg ugyanis bármely népről állítható, hogy kialakulásának időszakában saját közszavaival nevezte meg közösségének tagjait, eredeti szókincse alapján maga alakította ki egyelemu neveit. (Ekkor ugyanis a névrendszer nem tagolódott többelemű nevekre: család- és utó- vagy előnevekre.) A népvándorlás kori magyarság is egyelemű neveket használt. Ezeknek a neveknek egy része eredeti magyar név volt. Ilyen például a Levedi név, mely a magyar lesz (lev-) igetőből való származék (jelentése levő, élő vagy lét, élet); ilyen továbbá a Kisid, Ös, Főd fejecske’, Tar, Szép, Csala ’csábító’, Látó stb. Az már megint más kérdés, hogy az ilyen eredetű egye- lemű nevek - pogány kori írásbeliség híján - nem mutathatók ki a népek mindegyikénél. De ahol az eredeti névanyag nem mutatható is ki, az még nem jelenti azt, hogy eredeti neveik ne lettek volna. A XVI. századra az eredeti magyar, a „pogány” neveket is szinte teljesen kiszorították a „keresztény” nevek. A francia társadalom sem őrzött meg egyetlen eredeti kelta, egyetlen örökölt latin nevet sem, noha köztudomású, hogy a latin-francia nyelvi folytonosság egy pillanatig sem szünetelt. A mai névanyag közszói eredetének megvilágításában fontos tehát az eredeti névkincs ismerete is, melyet a nemzeti öntudat a későbbiekben igen sokszor felújított. De megkülönböztető figyelemmel kellett a névtudománynak a héber, a görög, a római és a szláv személynevekhez fordulnia, mint olyanokhoz, amelyek az európai népek névrendszerét a későbbiekben - a kereszténység terjedésével - alapvetően meghatározták.

3. A héber nevek kategóriájába tartoznak szerte a világon a legnépszerűbb férfi- és női nevek: az olyanok, mint János, József, Gábor vagy Mária, Judit, Erzsébet, Eszter. A héber (zsidó) nevek azonban nem eredeti alakjukban, hanem a biblia latin fordítása, az ún. Vulgata útján terjedtek el, s nyerték el később sajátos nemzeti formájukat. A héberben a nevek még közszói jelentésűek, mint például a Jónás (héber Jónah = galamb), Zsuzsanna (héber Sosan = liliom), Salamon (héber Selomoh = békés, szelíd), Izsák (héber Jishak = nevetés), Judit (héber Jehudith = zsidó, júdeai no). Jellegzetes héber nevek az olyan összetételek, amelyeknek egyik tagja ’is- ten’, illetve ’úr’, ’atya’ jelentésű szó. A héberben két ilyen szó is volt. Az egyik a közismert éli, a másik tulajdonnév: Jahve vagy Jehova. Az éli szóval összetett név például a Dániel (Daniéi = isteni bíró), Mihály (Mikaél = istenhez hasonló). A Jahve névvel összetett név például a József (Joséph = Jahve gyarapítson), Zakariás (Zekarjah = Jahve emlékezik). A héber nevek nemcsak az európai népek körében találhatók meg, egy részük eljutott az arab-török világba is. Az Ábrahám arab alakja az Ibrahim, a Dávidé a Daut, Daud, a Józsefé a Juszuf, a Salamon név arab megfelelője a Szolimán vagy Szulejmán.

A görög nevek egy része a klasszikus korban is egyelemű, köznévi jelentéssel is bíró név volt, mint Platón (= széles vál- lú), Kleón (= dicsőség). Elsősorban az egyelemű rabszolganevek terjedtek el az egész világon. A kereszténység ugyanis kezdetben a rabszolgák között terjedt, s így nagyon sok köz- névi jelentésű rabszolganév került be a martirológiumba, ahonnan tovább terjedt más népekhez is. Görög eredetű név például az Ágnes (Hagnész = tiszta), András (Andreasz < andreiosz = férfias), Borbála (Barbara = barbár, nem görög nő), György (Geórgiosz = földműves), Ilona (Helené = világító, fényes), Irén (Eiréné = béke), István (Sztephanosz = koszorú). A pogány görögöknél szokásban volt még az újszülöttet valamely istenségnek felajánlani. Ilyen név például a Dénes (Dionüsziosz = Dionüszosznak, a bor és szőlő istenének ajánlott), Demeter (Démétriosz = Démétérnek, a föld istennőjének ajánlott). Itt is találunk olyan összetett neveket, amelyeknek egyik eleme a görög theosz ’isten’ szót tartalmazza: Tódor vagy Tivadar (Theodórosz = isten ajándéka), Teofil (Theophilosz = isten kedveltje).

A római (latin) névhasználat, amint azt a Romulus és Remus mondából is tudjuk, kezdetben egyelemű. A rabszolganevek továbbra is azok maradnak, de az előkelő családok az egyéni név mellett használhatták a nemzetség nevét is (Servius Tullius). Később az egyéni és a nemzetségnévhez családi nevet is hozzáfűzhettek (Caius Julius Caesar). A mindig -ius-m végződő nemzetségnevek között olyanokat találunk, mint Claudius (claudus = sánta), Fabius (faba = bab), Flavius (flavus = szőke), Asinius (asinus = szamár). A családnevek a leggyakrabban ragadványnév jellegűek: Cicero (cicer = borsó), Naso (= nagy orrú), Graechus (= csóka), Ru- fus (= vörös) stb. A római nevek szabályos rendszere a birodalom bukása után feledésbe merült, s a névrendszer egybeesik az egyelemű rabszolganevekkel. Ez magyarázza, hogy különféle római birodalmi személyek egyetlen néven kerültek a martirológiumba, s így terjedtek el a középkor folyamán. A latin eredetű nevek között találjuk az olyan neveket, mint Albin (Albinus = fehér), Orsolya (Ursula = kis medve), Margit (Margarita = gyöngy), Pál (Paulus = kicsi), Dezső (Desiderius = óhajtott), Benedek (Benedictus = áldott) stb.

 A germán névadásban is megtaláljuk az egyszerű, egyele- mű neveket: Berta (= fényes), Blanka (= fehér), Bruno (= barna), Ernest (= küzdelem), Ida (= ragyogó, fényes), Helga (= ép, egészséges). Túlnyomó többségükben azonban a germán nevek olyan összetételekből kerülnek ki, amelyek elő- és utótagjainak köznévi jelentése főleg harcra, fegyverekre, dicsőségre vonatkozik; igaz, a két elem kapcsolata, összefüggése a mai ember számára nem mindig világos. Ime néhány ilyen köznévi elemekből összeállt név: Berhart (= erős medve: bern ’medve’ + hard), Eberhart (= erős vadkan: eber ’vadkan’ + hard), Gerhart (= erős dárda: ger ’dár- da’ + hard), Rikhard (= erős uralkodó: rik ’uralkodó, hatalmasság’ + hard), Adolf (= nemes farkas: ad ’nemes’ + wolf ~ olf ’farkas’), Rudolf (= dicső farkas: hruod ’hírnév, dicsőség’ + olf), Adalbert (= fénylő nemesség: adal ’nemes’ + berht ’ fényes’).

A szláv nevek között ilyen egyelemű neveket találunk: Milan (= kedves), Branko (= védő), de túlnyomó többségük olyan összetett szó, amelynek egyik eleme vagy a slav 'dicsőség’, vagy a mir ’béke’ szó. Ilyenek: Jaroslav (= tavaszi dicsőség), Boleslav (= örök dicsőség), Vladislav (= hatalom + dicsőség), Venceslav (= koszorú + dicsőség), illetőleg Vla- dimir (= hatalom + béke), Kazimir (= békebontó, összeférhetetlen), Ljubomir (= kedves + béke), Bogumir (= isteni béke). Természetesen más közszói elemekből is összetevődhettek személynevek: Bogdan (= isten adománya: bog ’isten’ + dan ’ad’), Bogumil (= istennek kedves), Ludmilla (= a népeknek kedves), Borivoj (= romboló sereg), Radivoj (= vidám sereg). Megjegyzendő, hogy néhány, ma tipikusan orosz név nem eredendően szláv, hanem középkori átvétel. A Natalia - ennek becealakja a Natasa - a latin Natale Domini (= az úr születése), az Igor a skandináv Ingvarr, az Olga (ebből a hímnemű Oleg) a norvég Helga átvétele.

4. Mi jellemzi a fenti neveket? Elsődlegesen az, hogy közszói értelmük is van, a név közszói értelme és a jelölt személy között még szoros az összefüggés. Megváltozik a helyzet, amikor e nevek a kereszténység terjesztésével az európai népek körében átveszik az eredeti, jelentéssel bíró nevek helyét. A keresztény egyház a névadásban is a régi, a pogány társadalom megtörésének eszközét látja; kötelező csakis bibliai nevet vagy valamely szentnek, a legendák hőseinek a nevét adni az újszülöttnek. Sok esetben a pap egyszerűen a keresztény naptárhoz igazodott, és annak a szentnek a nevét adta a gyermeknek, amely napon a világra jött. A név már nem anyanyelvű jellemzője viselőjének, hanem „csak név”, tulajdonképp a példaképül választott személy nevének átruházása. Ezzel meg is szűnik a jelentésbeli kapcsolat a név és viselője között. Nem is zavarja a név viselőjét, hogy az eredeti jelentés nem túlságosan hízelgő számára, mint például a Calvin (latin ’kopasz’), Claude (latin ’sánta’), Algernon (ófrancia ’pofaszakállas’) stb.

A középkorban a kereszténység terjedése tehát óriási változást idézett elő az európai népek névrendszerében. A korszak kezdete sokrétűséget jelez. Az új nevek mellett a régi, eredeti nevek is tovább élnek, de e korszakra mégis az újak terjedése és a régiek csaknem teljes visszaszorulása a jellemző. Egy adott időpontban helyenként már törvény tiltja, hogy a gyermeknek ne „szent”, azaz ne vallási eredetű nevet adjanak. Kötelezően olyan nevet kell adni az újszülöttnek, amely a szentek ünnepnapjaiként a keresztény naptárban is megtalálható. A germán neveket is az egyház terjeszti el a más nyelvű népek között azzal, hogy e nevek viselői közül sokakat kanonizál, szentté avat. Mindezen belül persze kedvelt és kevésbé kedvelt nevek váltogatják egymást országonként, sőt vidékenként is.

A különféle népek között ekként kialakuló névrendszerben bizonyos egységesülés figyelhető meg abban az értelemben, hogy a nevek jó része közös eredetre vezethető vissza. Ugyanaz a ’jó’ jelentésű görög Agatha név található meg az angolban (Agatha), a franciában (Agathe, Agathon), a németben (Agatha, Agatho), az olaszban (Agata), a magyarban (Ágota), a bolgárban és románban (Agafia), az oroszban (Agafia, Agata) és az ukránban is (Hafia). A szintén görög Alexandrosz (= férfiakat oltalmazó) nevet ott találjuk akár az angolban, németben (Alexander), franciában (Alexandre), olaszban (Alessandro, Alessandra), románban (Alexandru), akár a magyarban (Sándor), bolgárban (Alekszander, Alek- szandra), oroszban (Alekszandr, Alekszandra, Alekszandrin, Alekszandrina) stb. Újabb példaként említsük az ószövetségi héber Baruch, ’áldott’ jelentésű nevet; ennek latin fordítása, a Benedictus eljutott az angolba (Benedict), a franciába (Be- noit), az olaszba (Benedetto, Benedetta), a csehbe (Benes), a spanyolba (Benito), a németbe (Beinisch), a hollandba (Benedictus), a magyarba (Benedek), a románba (Benedic), a szerbbe (Benedik), a lengyelbe (Benedykt), az oroszba (Venedikt, Venedikta) stb. A példákat sokáig sorolhatnók, de annak jelzésére e néhány is elegendő, hogy az „egységes” névrendszert illusztrálják, és utaljanak arra, hogy a születéskor nyert nevek más és más nyelvterületen egyazon név különböző nyelvbeli névváltozatainak tekinthetők. Ezen alapult és alapul az előnevek - a magyarban: utónevek, keresztnevek - fordítása és átültetése. Ezt a többé-kevésbé látszólagos egységesülési folyamatot azonban a sokszínűség irányába sodorta egyrészt a sajátos nemzeti ejtés és írás, másrészt a felismerhetetlenségig eltérő beceváltozatok sokasága.

A közismert nevek szokatlan és különös formát ölthetnek az egyes nyelvekben. A héber Jakobah, latin Jacobus név franciául Jacques (ejtve zsák), spanyolul Jago, olaszul Gia- como, angolul James (ejtve dzseimsz), bolgárul Jakov, örményül Agop. Nehezen ismerünk rá, hogy az ír Sean, finn Juhanna, az olasz Giovanni meg az orosz Ivan egyazon név. Ki gondolná, hogy az ír Seosmh, az olasz Giuseppe és a szláv Joszip együvé tartozik, akárcsak a francia Henri és a magyar Imre ? Az Eugenius névnek például igen eltérő nemzeti ejtése van, bár írásmódja hasonlít: franciául özsén (Eugene), spanyolul euhényo (Eugenio), románul eudzsén (Eugen), németül ajgén (Eugen), oroszul jevgenyij.

A nevek „egységén”, nemzetköziségén legtöbbet változtattak a kicsinyítő-becéző formák. A becézés történhetett a név egyszerű csonkításával, de történhetett a teljes vagy csonkított névhez ragasztott képzőkkel is. Nem egy becenév önállósul azzal, hogy a névadók tudatában megszűnik a becenévnek az eredeti névvel való etimológiai kapcsolata, s ezzel új név születik.

A becézés csonkító formáját megtaláljuk már az ógörögben. így keletkezett például a Philipposz névből a Philon, a Menelaoszból a Mennesz. Az ógermán nevek az alaki változtatások mellett az összetett nevek egyikét őrzik meg: a Fried- rich névből így lesz Fritz, a Hugbertből Hugo, az Odward vagy Ottulf névből Otto.

A mai európai népek, nyelvi lehetőségeik növekedésével, még sűrűbben élnek a beceformákkal. A németben a Johan- nes névből Hans lett. A dél-olaszban Vanni áll a Giovanni helyett, ugyancsak az olaszban a Vincenzo névből Vince, a Durante névből Dante lett, a Giuseppe név beceformája Beppe vagy Peppino. E két utóbbi becenév mindjárt eszünkbe juttatja a spanyol José nevet: ez becézve Pepe vagy Pepito. A rövidülés gyakori az angolban: Sam (Samuel), Tom (Thomas), Ben (Benjamin), Joe (Joseph), Nich (Nikolas), Pat (Patrick), a női nevek között pedig ott találjuk a Peggy-, Daisy-, Molly-féle beceváltozatokat. A franciában szokásosak az olyan beceformák, amelyek az eredeti név valamely szótagját ismétlik: Lulu (Lucien), Jojo (Georges), Totor (Viktor) stb. Érdekesség, hogy az oroszban férfi becenevek alkotására nőnemű képzőket használnak: Grisa (Gregorij), Misa (Mihail). Még gyakoribbak a -ja kicsinyítő képzővel alkotott női és férfi becenevek: Galja (Galina), Szonja (Szo- fia), Tolja (Anatoli), Vologya (Vladimir) stb.

A becealakok sokféleségének érzékeltetésére talán még célszerűbb a latin Benedictus magyar és a görög Alekszandrosz román beceváltozatait felsorakoztatnunk. A középkori latin nyelvű egyházi szertartásban a magyar gyerek is - sok más nemzetiségűhöz hasonlóan - a latin Benedictus nevet kapja. De ebből a későbbiekben nemcsak Benedek lesz, hanem Béni, Bene, Benő, Bende, Bendo, Benda, Benyus, Bencs, Be- nics, Benke, Benko, Bence is, és ezek később családnévvé válva aligha emlékeztetnek a Benedek alapformájára. A görög Alekszandrosz a románban mint Alexandru igen népszerű, mutatja ezt a beceformák sokasága: Alecu, Aleca, Lacu, Leca, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lixandrucâ, Drucâ, Lixand- ruţâ, Druţâ, Lisandru, Lisandra, Lisandrina, Sandru, Sand- ra, Alexandrin, Sandrin, Drinu, Alexandrina, Sandrina, Dri- na, Sandu, Sanda, Sândel, Sânducu, Ducu, Sânduleţ, Sându- lache, Sânduţu, Duţu, Şandru, Şandrea, Şândru, Şendrea stb.

A román beceformák kettősségéből - hím- és nőnemű alakjaiból - is kitűnik, hogy a finnugor nyelvekkel ellentétben, az indoeurópai nyelvekben ugyanannak a névnek hímnemű alakja férfit jelöl, tehát férfinév, ugyanannak a névnek nőnemű alakja pedig nőre vonatkozik, női névvé alakul. A példák sorát idézhetjük: az Alexander férfinév nőiesítéséből jött létre az Alexandra. így keletkezett az Adrian (magyarul Adorján) mellé az Adriana, az Albert mellé az Albertina, az Albin mellé az Albina, az Ambrosius (magyarul Ambrus) mellé az Ambrosia, az Andreas (András) mellé az Andrea, az Antonius mellé az Antónia, az Emilius (Emil) mellé az Emilia, az Aurelius (Aurél) mellé az Aurélia, az Augustus (Ágost) mellé az Augusta, a Gabriel (Gábor) mellé a Gabriella, a Ju- lius mellé a Júlia stb. A férfinevek nőnemű alakjai mint női nevek csakis az indoeurópai, illetőleg a nemeket nyelvi eszközökkel is megkülönböztető nyelvekben keletkezhetnek, s e nevek a nyelvtani nemet nem ismerő finnugor nyelvekben mind jövevények. A francia Louis (Lajos) női párja a Louise, ennek magyar megfelelője a Lujza, ami természetesen jövevénynév. A becenevek sajátos nemzeti formái ugyanis nem maradnak meg csupán ugyanazon nép névhasználati formáinak, ahol nyelvileg kialakultak, hanem jövevénynévként feltűnnek kezdetben a szomszédos, majd a távolabbi népek névanyagában is. Ma a Rita nemcsak olasz, a Margot (Margó) nemcsak francia, a Grete nemcsak német becenév. Az Antal magyaros becealakja Anti, Antika, de becézik Tóniként is – ez utóbbi már átvétel a németből. Vajon a szóvégként megelevenedett Lia becenevet (Cornelia, Rosalia stb.) hány nép vallhatja magáénak?

5. Elérkezik az idő, amikor a lakosság szaporodásával az egyelemű név már nem tudja tökéletesen biztosítani az azonosítást és elkülönítést, pedig erre egyre inkább szükség van. Az erősödő hűbéri társadalom joggyakorlata, az öröklés jogi szabályai például megkövetelik, hogy a családi összetartozás a névben is kifejezésre jusson. Ehhez az egyéni név nem elegendő. És a szükséglet megteremti emellé a családnevet is. Az a tapasztalat, hogy a családnevek kialakulása és az írásbeliség terjedése két, egymással szorosan összefüggő jelenség. Az egyéni név mellé az öröklődő családnevet is fel kellett és lehetett jegyezni, s ez nagymértékben elősegítette a személyek azonosítását, megkönnyítette a hatóságok munkáját mindennemű adminisztrációban: a családi vagyon örököseinek kijelölésében, az adózásban, a katonák toborzásában. A családnevek kialakulásában nagy szerepe volt tehát az adminisztratív bürokráciának.

A kételemű névrendszer, a családnévhasználat kialakulása természetesen nem hirtelen, hanem századokon át tartó lassú folyamat eredményeként történt. A társadalmi fejlődés eltérő volta miatt az egyes népeknél sem egyidejűleg jelenik meg. Családnevet először Olaszországban találunk a X-XI. században, majd Franciaországban és később Németországban. A Franciaországból való terjedés természetes következménye, hogy előbb Németország délnyugati városaiban tűnik fel, majd a kereskedelmi utak mentén - a művelődési vérkeringés vonalán - kelet és észak felé vonul. A folyamat a XIV. században eléri Magyarországot és vele együtt Lengyelországot is, miután már előbb megindult Csehországban. A szerbeknél, románoknál és bolgároknál a családnévhasználat megszilárdulása a XVII-XVIII. századra tehető, mert a pravoszlávval más művelődési körhöz tartoznak - bár Oroszországban a családneveket már egy évszázaddal korábban kezdik használni.

A családnév az egyes népeken belül a különböző társadalmi rétegek körében sem egyidejűleg tűnik fel. Mindig előbb a felső társadalmi réteg között jelenik meg, majd a középső rétegben, s igen későn az alsó népréteg, a jobbágyság között. A családnév megjelenésétől a teljes megszilárdulásig évszázadok telnek el, s az ingadozás - a kötelező adminisztráció mellett - napjainkig tart. Angliában a családnév például 1300 körül jelenik meg, de az anyakönyvvezetés csak 1538-ban válik kötelezővé. Walesben VII. Henrik csak a XVI. században rendeli el, hogy minden nemesnek legyen családneve, de a többi társadalmi réteg között még a XVIII. században sem válik általánossá. Németországban feltűnik a családnév már a XII. században, előbb a nemesség körében, majd a XIV. században elterjed a polgárság között, s csak a XVI. században válik általánossá. Magyarországon, bár az első családnevek feltűnnek már a XIII. század végén, kötelező használatukat csak - öt évszázaddal később - II. József írja elő. Ugyanezt Törökországban Kemal Musztafa 1935-ben rendeli el. Tunéziában és több más arab országban még később, a második világháború után rendezik törvénnyel a családneveket - s még ma is vannak országok, amelyekben nem általános a családnévhasználat.

6. A családneveket tehát minden népnél ugyanaz a szükséglet és szokás hozta létre, annak ellenére, hogy e szükséglet nem mindenütt azonos időben jelentkezik. A családnevek kialakulásának módja is csaknem azonos, a létrejövő kételemű névtípusok is egyezést mutatnak. Eltérést nem a kialakulás módjában és a családnevek típusaiban, hanem az eltérő nyelvben találunk. Nézzük meg a következőkben a gyakoribb családnévtípusokat.

a) A családnevek egyik típusa az, amelyben az apanév válik családnévvé. Az apanév mint családnév megvalósulhat úgy, hogy az újszülött egyéni nevet kap, s mellé az apa neve járul ’valakinek a fia’ jelentésű végződéssel. A magyarban János, a Péter fia szerkezetből alakult a Péterfi János kételemű névtípus. Ugyanezt a folyamatot mutatja a Walter, John’s son ’Walter, John fia’, amelyből végül a Walter Johnson név fejlődött. Hasonló angol név a Stephenson (István fia), Robinson (Róbert fia), Wilson (Vilmos fia) stb. Ezt a szerkezetet tükrözik az ilyen német nevek, mint a Mendelssohn, Jakobssohn, Mosessohn és mások. A skandináv nyelvekben ez a leggyakoribb névtípus. A -son Valakinek a fia’ jelentésű a svédben és az izlandiban is: Danielsson, Holgerson, Lar- son, Andersson, Olafsson, Nielson, Gustafsson, Karlsson, Erikson. A dánban és a norvégban ugyanez a végződés -sen alakú: Petersen, Larsen, Rasmussen, Andersen, Nielsen, Hansen, Ibsen stb.

Ugyanebbe a névtípusba tartoznak még a -poulosz végződésű újgörög nevek: Georgopoulosz, Sztavropoulosz, Makro- poulosz; a török -oglu végűek: Ahmedoglu, Davidoglu, Yege- noglu; az örmény -ján végűek: Hacsaturján, Petroszján, Mikoján; a -vili végű grúz nevek: Baratasvili, Gaprindasvili, Dzsugasvili, valamint a -dze és -zade végű tadzsik nevek: Leonidze, Szvanidze meg Turszunzade.

Az angolban vannak még olyan kelta eredetű nevek is, amelyekben a név ’ fiú’ jelentésű eleme a családnév elején található. Ilyenek a francia-normann eredetű angol Fitz- kezdetű nevek, amelyekben a Fitz a francia fils utóda: Fitzge- rald, Fitzmaurice, Fitzpatrick. Ilyen nevet általában az angol nemesek törvénytelen gyermekei kaptak. Szintén előtétként járult a névhez az ugyancsak ’ fiú’ jelentésű mac, illetőleg ennek rövidített párja, a mc: MacCarter, MacDonald, Mac- kenzie, McCarty, McHugh. Ugyancsak Valakinek a fia’ jelentésben az Ap jelentkezik: Aphugh. így a Mchugh, Fitz- hugh, Aphugh végső soron ugyanaz a név.

A semita népeknél időtlen idők óta ugyanez a rendszer dívik a névadásban. Az arab országokban Abdul ibn Husszejn annyi mint ’Abdul, Husszejn fia’. Ilyenek továbbá a héber Ben és Bar kezdetű nevek: Ben Bella, Ben Gurion, Bar- Kochba. Az ókori zsidóknál Jakub ben Abraham annyi mint ’Jákob, Ábrahám fia’.

Meg kell jegyeznünk, hogy amilyen gyakori ez a névtípus az említett nyelvekben, éppolyan szokatlan a finn, az újlatin, sőt a szláv nyelvekben is, bár az oroszban a keresztnév és az apa birtokjeles keresztneve mint családnév közé kezdetben odatették a szin ’fia’ jelentésű szót is, pl. Ivan szin Petrov, de e szerkezetből később a szin kimaradt.

Az apanévből keletkezett családnevek másik csoportjában az apa nevéhez nem egy ’fia’ jelentésű szó járul, hanem valamilyen birtokjel, azaz az egyéni név és a családnévként szereplő apanév között jelölt birtokviszony alakult ki. Ez a típus a magyarban sem ismeretlen, csak az birtokjel időközben i-vé záródott és megrövidült. Egy János a Ferencé típusú szerkezetből keletkezett a Ferenczy (János) és a többi más hasonló családnév. Az -s birtokjeles típus sűrűn előfordul az angolban: Adams, Dickens, Jones, Peters, Williams; a németben: Jakobs, Martens, Philipps, Roberts. Ide tartozik a Marx név is, hiszen ha az x betűt felbontjuk alkotóelemeire (k + s), nem nehéz rájönnünk, hogy e név annyit jelent: Márkusé, Márké.

A szláv nyelvekben éppen ezek a birtokjeles családnevek a legismertebbek. Az apanév kemény mássalhangzó után -ov, lágy mássalhangzó után -ev toldalékot kap. Nagyon gyakoriak az oroszban és a bolgárban: Petrov, Pavlov, Dimitrov, Iva- nov, Vasziljev, Grigorjev, Szergejev stb. Az -a végű nevek az oroszban ilyenkor -in végződést kapnak: Kuzmin (Kozmáé), Lukin (Lukácsé), Fomin (Tamásé). A szerbben hasonló szerepű az -ics (ic): Damjanics, Petrovics, Miklosics, Jakubo- vics, Nusics stb. A lengyelben az ilyenkor szokásos toldalék az -owicz vagy -ewicz: Kurilowicz, Mickiewicz, Sienkiewicz.

A görögben két, birtokviszonyt kifejező toldalékot is találunk. Az egyik az -adisz, -idisz, -idész: Fotiadisz, Konsztan- tinidisz, Stephanidész; a másik - hímnemű főnevek genitivu- saként - az -u: Nicolau, Theodoru stb.

Birtokos eset jele gyakran a latin eredetű nevek -i és -isz végződése is, pl. Augustini, Danielisz, de nem hiányzik e névtípus az újlatin nyelvekből sem. Ilyen szerepet tölt be az olasz -ni: Valentini, Antonioni, Graziani; a spanyol -ez: Alva- rez, Juanez, Fernandez ~ Hernandez, Perez; a románban az -escu: Ionescu, Vasilescu, Antonescu, Dumitrescu, Teodores- cu, Grigorescu. Ez utóbbiak annyira tipikusan román nevek, hogy az effajta nevet viselőkről ...escu címen színdarabot is írt - Tudor Muşatescu. Egy sor francia névben a de prepozíció fejezi ki a birtokviszonyt: Degeorges, Dejean, Depierre. Bizonyos francia nyelvjárásokban az a meg a la prepozíciónak van ugyanilyen értéke: Amathieu, Lamartine. A de, di az olaszban sem a nemesség jele a nevekben, hanem jelentésű: D’Annunzio, De Sica, Di Stefano, De Vittorio stb.

Szerepelhet családnévként az apanév minden jel, minden viszonyító nyelvi elem nélkül is. A magyar családnevek között találunk teljes alakú utóneveket (Pál, György, Tamás), de leggyakrabban a név becealakja válik családnévvé: Palkó, Pósa, Györke, Györkös, Tankó, Tancs. Az ilyen eredetű családnevek a magyarban főleg a székelyeknél gyakoriak. Megtalálhatók a románban: Andrei, Anton, Fanea, Firea, Costea, Mihnea, Luca, Luxandru, Ion, Ionuţ, Ilie, Ilieş, Iosif, Dan, Dânuţ, Ghiţâ, Radu; a franciában: Philippe, Simond, Aubert, Michelet, Clémenceau (< Clément), Hugo, Martinet, Pierret, Pierrot, Daudet (< lat. Deodatus), Rodin (< Rudolf), Rim- baud (< ném. Reimbold); a németben: Rudolf, Joachim, Luther, Rilke (< Rudolf), továbbá sok kicsinyítő képzős -ing, -ung névalak: Körting, Harding, Dühring, Adelung; az angolban: Grant, Watt (< Walter) stb. A finnben az effajta családnevek végén a jellegzetes -nen képzőt találjuk: Mattinen, Hakulinen, Paavonen, Yrjönen stb. A szláv nyelvekben is a kicsinyítő képzős egyéni nevek válnak leginkább családnevekké; így a szlovákban: Tomcik, Andreicik, Ada- mec, Mihalec, Odrus, Jakus, Antus, Slavko, Vladko, Franyo, Valjo, Benes, Petres, Tomes, Frantisek, Fridek, sőt ún. nagyító képzős névformákkal is találkozhatunk: Lesták, Fedák, Vandrák. Az ukránban nagyon jellegzetesek az -enko és a -juk képzős egyéni nevek: Makarenko (= kis Makár), Oszipenko, Korolenko, Tarastyenko; Kostyuk, Pavljuk, Romanjuk.

b) A családnevek egy másik típusát a helynevekre, az átköltözésre, származásra utaló nevek alkotják. Ezt a fajta családnevet a középkorban elsőként a nemesek kapták. A családnév általában a birtokot jelölte, vagyis a nemesek a birtokukról kapták vagy vették fel a nevüket. A magyar nemesek közül például a Thoroczkayak Torockó, a Kölcseyek Kölcse, a Széchenyiek Szécsény községről kapták a nevüket, és -i képzővel (az akkori helyesírás szerinti -y-nal) kapcsolták keresztnevükhöz.

A francia de, du, de la, a német von ugyanezt a szerepet töltötte be, ugyanilyen nemesi név a francia Philippe de Champagne, de Lafontaine, de Chateaubriand, a német Wolfram von Eschenbach, von Hindenburg, von Waldegg. Az alsóbb néprétegeknél később a családnévben a lakóhelyre való utalás már nem kötődik nemesi címhez, hanem csupán azt mutatja, hogy a család honnan költözött új lakóhelyére. Ilyenek a német -er képzős családnevek: Berliner (berlini), Hamburger, Oppenheimer, Krakauer stb.; a román -eanu, -anu, -ean, -an vagy -aru képzős családnevek: Bráileanu, Rebrea- nu, Muntean, Moldovan, Bârsan, Blăjan, Haţegan, Felecan, Comănaru, Rovinaru stb.; a görög -otisz végűek: Aksziotisz, Kovalliotisz stb. A hollandoknál és flamandoknál a van előtét ilyen szerepű: Van Dijk (= gáti), Van Gogh, Van Houten, Van de Velde, Vanderbilt; a franciában a viszonyító elem a de, du: Delille (= lille-i), Dubois (= erdei), Dujardin (= kerti), Du- mas (= házi), Dumont (= hegyi), Dupont (= hídi), Duval (= völgyi) stb. Az észtben gyakran a helynevek birtokos esete alkotja a családnevet: Pikamae, Saare. Az olaszban e nevek alakja Pisano, Romano, Veronese stb. A szláv nyelvekben -szkij, -szki, -cki, -sky képző kapcsolódik a helynévhez; az oroszban: Szibirszkij, Mescserszkij, Krupszkij; a lengyelben Lwowski, Tarnowski, Rapacki; a bolgárban: Levszki, Romanszki; a szlovákban: Zilinsky, Zvolensky. A szlovákban ilyen szerepű az -ák képző is: Hornyák (= hegyi), Lipták (= liptói). A finnben -nen vagy -la képzősök a helynévi családnevek: Lahtinen, Jokinen, Setala, Ravila, Liimola, de a puszta helynév is gyakori: Joki (= folyó), Maki (= hegy), Nurmi (= rét) stb. A puszta helynév előfordul a németben is: Kirchhof, Berg, Landau, Worms, Altheim; ritkán az angolban: Montgomery, Wiston, London, Woods, Craig, Downs, sőt a franciában is megtalálható, annak ellenére, hogy Napóleon az ilyen neveket tiltotta: Lyon, Paris, Laval, Villeneuve.

c) A fenti típussal rokon - hiszen a lakosság mozgására, vándorlására utal - a nemzetiséget jelentő név. A Németh, Tóth, Török, Rácz stb. névtípus nemcsak a magyarban, hanem más népeknél is gyakori; a románban: Bulgaru, Frâncu, Neamţu, Rusu, Tătaru, Turcu, Ungureanu; a németben: Pol- lach (= lengyel), Böhm (= cseh), Welsch (= francia), Frem- ming (= flamand, holland), Ungar (= magyar), Bloch (= ro- mán); a franciában: Lallemand (= német), Langlois (= angol), Lombard (= olasz), az angolban: French (= francia), Scott (= skót), Dutch (= holland); a szlovákban: Polák (= lengyel), Moravsk (= morva). E névtípus fellelhető a finnben is a szokásos -nen képzős alakban: Virolainen (= észt), Karja- leinen (= karjalai), Ruotsalainen (= svéd), Venülüinen (= orosz).

d) A kialakuló családnevek egy része ragadványnévként a nevet viselő személy foglalkozására utalt. A magyar Asztalos-, Kovács-, Szabó-, Szűcs-, Molnár-féle nevekhez hasonlókat találunk a románban: Cizmaru, Fieraru, Moraru, Ola- ru, Rotaru, Zidaru; a németben: Fischer (= halász), Pelzer (= szűcs), Schafer (= juhász), Schmidt (= kovács), Schneider (= szabó), Wagner (= szekeres), Weber (= takács); a franciában: Boucher (= mészáros), Boulanger (= pék), Lefévre (= kovács), Tailleur (= szabó), Tisserand (= takács); az olaszban: Ferrari (= kovács), Fogazzaro (= pék); az angolban: Baker (= pék), Chamberlain (= lakáj), Butler (= komornyik), Smith (= kovács), Taylor (= szabó). A szláv nyelvek között ez a névtípus a csehben és szlovákban gyakori: Krajcir (= szabó), Debnár (= bognár), Pekár (= pék), Stolár (= asztalos). Az oroszban e nevek is -ov birtokjeles alakok: Kuznyecov (= kovácsé, ti. a kovács fia), Ponomarjov (= sekrestyésé), Popov (= papé), Szaposnyikov (= vargáé) stb.

Hogy azonos módon alakul ki a legtöbb népnél a foglalkozásra utaló családnév, mutatja az is, hogy a magyar Kovács megfelelője a franciában a Ferrier, a spanyolban a Herrero, az olaszban a Ferraro, a románban a Fieraru, az angolban a Smith, a németben a Schmidt, a hollandban a Smit, a lengyelben a Kowalczyk, sőt még a szírben is a Haddad.

e) A családneveknek egy igen nagy csoportja ragadványnév eredetű. Ezek a nevek a régen elfelejtett ős valamely testi és lelki tulajdonságára, szokására, vagyoni helyzetére, szava- járására, életkorára, családi helyzetére vonatkoztak. A legváltozatosabb családnévtípus valamennyi népnél előfordul. Sorakoztassunk fel csupán néhányat mutatóban.

Ilyen családnevek találhatók a franciában: Lebon (= jó), Legrand (= nagy), Lebrun (= barna), Leroux, Rousseau (= vörös), Lecoq (= kakas), Renard (= róka), Corneille (= varjú), Racine (= gyökér), Loucheur (= selyp), Poincaré (= kockaököl), Mattamé (= rosszul felfegyverzett); a németben: Klein (= kicsi), Lange (= hosszú), Schwarz (= fekete), Hirsch (= szarvas), Ochs (= ökör), Fuchs (= róka), Herz (= szív), Hahn (= kakas), Helmholz (= sisakfa), Goldmann (= gazdag ember), Guttmann (= jó ember), Feuerbach (= tűzpatak); az angolban: Brown (= barna), Fox (= róka), Harding (= makacs), Longfellow (= hosszú fickó), Drinkwater (= idd a vizet); az olaszban: Gambetta (= láb), Rossi (= vörös), Colombo (= galamb), Buonaparte (= jó oldal), Bevilacqua (= idd a vizet), Machiavelli (= gonosz karmok); az oroszban: Tolsztoj (= kövér), Gladkij (= sima), Gorkij (= keserű), Bednij (= szegény), Szedoj (= ősz); a románban: Lungu (= hosszú), Strîmbu (= görbe), Scurtu (= alacsony), Pitigoi (= cinke), Cercel (= fülbevaló), Málaimare (= málészájú); a szlovákban: Behác (= szaladó), Hlavác (= nagyfejű), Galbác (= bal kezes, balog), Hrdos (= büszke), Nemoga (= néma), Suhajda (= legény); vagy akár a csehben a Smetana (= tejföl), a Chytry (= ravasz), a törökben az Aslan (= oroszlán), a szerbben a Szokol (= sólyom), a görögben a Mavru (= fekete).

A névadás indítékait tekintve a különféle népek ragadványneveiben is van közös: a jelentésből kiindulva a magyar Szőke, Fehér, a francia Leblanc, az angol White, az olasz Bianchi, a német Weiss, az orosz Belov, a walesi Gwynne, a román Bálan, Albu nevet először olyan valaki viselte a családban, aki szokatlanul szőke volt, vagy idő előtt megőszült. (Itt jegyezzük meg: a jellegzetes román nevek, bármilyen névtípusba tartoznak is, az -u(l) végartikulus miatt -u-ban végződnek: Marinescu, Ardeleanu, Moraru, Albu.)

7. Az apanévből, helységnévből, nemzetiségnévből, foglalkozás- vagy ragadványnévből keletkező családnév tehát az egyéni névhez társulva a névhasználatban az elkülönítést és egyénítést jobban szolgáló kételemű személyneveket hozta létre. Néhány népnél találkozunk több elemű nevekkel is.

Az angolszász országokban az előnév és az apai családnév közé beékelődik az anya családneve. Az amerikaiak tiszteletadásként olykor kiírják mind a három nevet: Franklin Delano Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, máskor meg a második nevet csak kezdőbetűvel jelölik: Lyndon B. Johnson. Angliában szokásosabb - legalábbis írásban - a két első nevet csak kezdőbetűvel jelölni: A. S. Hayes, B. D. Fray. A spanyol nyelvű országokban az y (= és) kötőszóval az apai és anyai családnevet kötik össze: Juan Menéndez y Pelayo, Manuel Rico y Fraga, Ramón Arramon y Serra. Találkozhatunk ilyen szokatlanul hosszú, többelemű személynévvel is: José Maria de Pereda y Sanchez de Porrúa.

Az oroszban némileg eltér a többelemű név az angoltól meg a spanyoltól. A név itt is három elemből áll: az előnév- ből, az apai előnévből és a családnévből. Az apai név férfiak esetében -ovics, -evics, a nők esetében -ovna, -evna végződésű. A családnév végén igen gyakran -ov, -ev, nőnemű alakban -ova, -eva végződést találunk. Például: Ivan Nyikolajevics Petrov, illetőleg Nyina Nyikolajevna Petrova.

8. A szláv nyelvekben a családnévnek általában van hímnemű és nőnemű alakja is. Az oroszban férfinév a Tyereskov, Guricsev, Krupszkij, Repin, e nevek női alakváltozata a Tye- reskova, Guricseva, Krupszkaja, Repina. Ugyanezt találjuk a bolgárban (Russzev—Russzeva), a lengyelben (Zambrowicz- Zambrowiczeva, Mirski-Mirska), a fehéroroszban (Taras- csenkov-Tarascsenkova). Bár a „tipikus” cseh nevek igen gyakran -ek, -ik toldalékban végződnek (Latek, Zatopek, Fu- cik), női alakváltozatuk mégis -ova végződést kap: Zatopko- va, Fucikova. Sőt az idegen eredetű nevek is ezt a végződést kapják női alakváltozatukban: Majer-Majerova. Ugyanígy a szlovákban: Ivanco-Ivancova. A melléknévből alakult családneveknek éppúgy van nő-, illetőleg hímnemű alakjuk, mint a közszavaknak. A szláv családnevek hím- és nőnemű alakjából már eleve tudni lehet, hogy akiről szó van, férfi-e, vagy nő, bár az oroszban az idegen eredetű családnevek, az ukránban az -enko meg a -juk végződésű nevek e szabály alól kivonják magukat.

9. Ami az egyéni név és a családnév sorrendjét illeti, az előbbi a nyelvek többségében megelőzi a családnevet, s csak néhány nyelvben, mint például a magyarban, a kínaiban és a japánban van fordítva. Miért ez a kettősség? A családnevek kialakulásának folyamata akkor ment végbe, amikor a latin nyelv tekintélye igen nagy volt. S ha tudjuk, hogy a családnév jelző (tulajdonság- vagy birtokosjelző), és hogy a latinban meg a legtöbb indoeurópai nyelvben a jelző a jelzett szó után áll, akkor természetszerűnek tekinthetjük, hogy a családnév követi az egyéni nevet, pl. a latin Benedictus Rufus, az olasz Benedetto Rosso, a francia Benőit le Roux. (A románban hasonló szerkezetek: Ştefan cel Mare, Alexandru cel Bun.) A nevek sorrendjében kialakuló általános európai nyelvszokás ott is érvényesítette hatását, ahol ez nyelvileg nem lett volna törvényszerű. A németben az apa nevére utaló családnevek a német nyelvtan szabályai szerint is az egyéni név után kerülnek (Otto Karlssohn), ha azonban a családnév tulajdonságjelzőből származik, a nyelvtan szabályai szerint az Adenauer Konrad volna a szabályos sorrend. A célszerűtlen kettősség elkerülésére való törekvés és a szinte kényszerítő latinos keresztnév-családnév sorrend egységessé tette a névhasználatot.

A magyarban - mint köztudomású - a jelző megelőzi a jelzett szót, s így a természetes sorrend Bándi László, Benko Zoltán, Szabó György, Gálffy Antal. Ám nemcsak a magyarban, hanem a többi finnugor nyelvben is ez a jelző és a jelzett szó sorrendje, ennek ellenére a finnben a Paavi Itkonen, Lauri Hakulinen, az észtben a Paul Ariste, Julius Magiste latinos sorrend a szokásos, a hivatalos névhasználat, amely tulajdonképp svéd hatást mutat, érthetően, hiszen a finnek évszázadokon át svéd alattvalók voltak.

10. Ha már említettük, hogy a kínai és japán személynevekben a magyarhoz hasonlóan elöl áll a családnév, lépjünk ki az európai népek neveinek köréből, s vessünk egy pillantást a kínai és a japán, valamint az arab nevekre.

A kínai nevek három elemből tevődnek össze, minden elemük egy-egy szótagból áll, s nem különülnek el férfi- és női nevekre. Mindenki előtt ismeretesek az ilyen háromelemű nevek: Szun Jat-szen, Teng Hsziao-ping, Hua Kuo-feng. A háromelemű név tagjai közül (pl. Li Hung-csang) az első, a Li az öröklődő családnév, a második, a Hung, ugyanazon szülőktől származó valamennyi testvér neve, csupán a harmadik, a csang az egyéni név. Ritkán előfordul a kételemű név is: Csen I. A nők férjhezmenetelük után is megőrzik teljes, saját háromelemű nevüket.

A kínai nevek valamennyi elemének közszói értelme van (pl. Csen = gyöngy). Nincsenek hagyományosan használt egyéni nevek, mindenki olyan közszói értelmű nevet ad, amilyen tetszik neki. A családnevek között mintegy 3000 hagyományos név öröklődik. A kínai névrendszer hatással volt más távol-keleti népek névrendszerére is; a kínaiakhoz hasonló névrendszert találunk a koreai meg a vietnami nyelvben.

A továbbiakban sorakoztassunk fel néhány egyelemű, közszói értelmű arab nevet: Ali (= magas), Ahmed (= áldott), Gemal (= szépség), Kemal (= tökéletes), Murat (= kívánt), Musztafa (= választott), Enver (= a legkiválóbb), Hasszan (= szép), Szelim (= erős) stb. Minthogy azonban az egyelemű nevek eléggé kis számúak voltak, hamar megjelentek az összetett nevek is, közöttük a már említett, az apai név elé illesztett ‘fia’ jelentésű ben szóval alakult több elemű nevek, mint Ali Ben Ahmed (Ali, Ahmed fia), Ali Ben Hasszan. Az egyelemű nevek differenciálódását segítette elő a ‘szolgája’ jelentésű Abdel is: Abdel Káder (= a mindenható szolgája), Abdel Kerim (= a kegyelmes szolgája). Az Abdallah vagy Abdullah név is tulajdonképpen Abd Allah (= Allah szolgája). Ezen az alapon alakult ki a háromelemű név is, mint Gamal Abdel Nasszer (nasszer = segítő), de az arabban nem ritkák az ilyen kígyóhosszúságú nevek sem: Szidi el Hadzsi Abd el Kader Uled Mahiddin. Figyelmet érdemel az ‘aki feltámad’ jelentésű Mahiddin név -din eleme, amely ‘hit, vallás’ jelentésű, s amely sok arab (és török) név alkotóeleme: Alladin, Naszretin, Nurredin, Szaladin stb.

 

A MAGYAR CSALÁDNEVEK KIALAKULÁSA

 

A XIII. század közepéig a magyarságnak egyelemű neve volt. Ugyanez volt a szokásos a germán, a szláv, a török népeknél is. A volt római provinciákban szintén ez a névhasználati mód vált uralkodóvá.

E korszak névadási szokásairól több ránk maradt nyelvemlék vall, ilyen a dömösi apátság 1138-ban kelt adománylevele, valamint a tihanyi apátság népeinek összeírása és a Váradi Regestrum. Ha az itt előforduló egyelemű nevek nyelvi eredetét vizsgáljuk, köznévi eredetű ősi magyar neveket, török, szláv meg germán eredetű jövevényneveket találunk, de igen sok egyelemű név homályos eredetű, sokukat máig sem sikerült megfejteni. A magyar közszói eredetű nevek jó része kezdetleges név, a primitív névadás terméke: „A rendszerezés indítéka, az etimológia - írja Hajdú Mihály - igen vitatható, ugyanis azt kell eldöntenünk, hogy a név alapjának a közszavát tekintjük-e kiindulópontnak, vagy a név keletkezésekor való állapotot. Úgy vélem - írja továbbá -, hogy a névvé válás időpontjában már magyar közszóként élő szavakból alakult neveket magyar eredetűeknek kell tekintenünk, s csak azokat tekinthetjük idegeneknek, amelyek névként kerültek valamely idegen nyelvből a magyar szókincsbe. A Bátor, Bika, Disznó név tehát magyarnak tekinthető, jóllehet maga a közszó török eredetű, a Baja ’erő, uralom’, Karcsa ’fekete sólyom’, Kurd ’farkas’ név viszont török jövevénynév a magyarban, mert közszóként nem volt használatos egyik sem előtte.” Ha ezek közül a magyar közszói eredetű nevek közül sze- melgetünk, látjuk, hogy egyik-másik név a születés idejére utal: Sumbot (Szombat), Pentuk (Péntek), Pinkusti (Pünkös- ti). A névadók a gyerek születésekor ún. kívánság neveket is adhattak: Bahatur (Bátor), Ereu (Erő), Joember (Jóember), Genuruch (Gyönyörű). Utalhatott a név külső testi tulajdonságra: Cusid (Kicsid), Nogiud (Nagyod), Zeuke (Szőke), Files (Files ’nagyfülű’). Számos név csak felnőtt korban keletkezhetett: Churba (Csorba), Medeu (Meddő), Numhw (Nemhű), Guden (Gödény). Ezek között az egyelemű nevek között foglalkozásneveket is találunk: Zeleus (Szőlős), Erdeus (Erdős), Scekeres (Szekeres), Zobov (Szabó). Felnőtt korban alakulhattak ki a népnevek is: Beseneu (Besenyő), Scicul (Székely), Lengen (Lengyel), Scerecin (Szaracén), Hwruat (Horvát). Igen érdekesek az ún. óvónevek, melyek a rossz szellemeket tartják távol az újszülöttől: Numwog (Nemvagy ’nem létezel’), Nemei (Nem él). Az óvónevek egy másik csoportjába a csúnya, a rossz jelentésű közszavakból alkotott nevek tartoznak, amelyek azt a célt kívánják elérni, hogy a gonosz szellemeknek ne legyen érdemes igényt tartaniuk a gyerekre. Ilyen nevek: Fergudi (’férgecske’), Nuhu (’nyű’), Patkan (patkány), Cenke (’kutyakölyök’). Magyar közszókból alakult egyelemű nevek között vannak állatnevek: Bika, Giznoud (’disznócska’), Thuca (’tyúk’); vannak növénynevek: Som, Mohar (Muhar), Zob (Zab); szerepelnek közöttük az égitestek nevei is: Holdus (Holdas), Hugus (’csillagos’) stb.

Az Árpád-kori egyelemű személynévanyagban jelentős mennyiségű török jövevénynevet találunk. Sorakoztassuk fel néhányukat. Vannak közöttük tulajdonságot jelölők: Olup (Alap < török alyp ’hős, bajnok, derék’), Inok (Inak < török Ynay ’bizalmat érdemlő, hűséges’), vannak közöttük foglalkozásra utalók: Cabadi (Csabadi < török coban ’pásztor’), Tarcand (Tárkánd < török tarqan ’kézműves, mesterember’). Jelölhettek e török eredetű nevek emlősállatot: Buga < török buga ~ buka ’bika’), Bura (Bura < török bura ’tevebika’). E nevek között ott találjuk a ragadozó madarak neveit: Achus (Ákos < török ak-kus ’fehér sólyom’), Turul (< török tuyrul ’kis fekete sólyomfajta’) stb. A régi világi személynevek között találunk szláv eredetű neveket: Budmer, Ladomir, Zoboz- lo, Bogdanus, de feltűnnek a germán eredetű nevek is: Albert, Detric, Heim, Pot stb.

A kereszténység felvételével a világi nevek mellett megjelennek az egyházi eredetű személynevek. E nevek igen gyorsan terjedtek az Árpád-korban is, a Budai Zsinat után pedig még inkább. Az 1279. évi Budai Zsinat egyik határozata szerint nevet csak pap adhat. Az egyelemű egyházi nevek gyakorisága e korban Fehértói Katalin szerint a következő:

Pál, Péter, János, Miklós, Benedek, István, Márton, Mihály, Tamás, György, Jakab. Berrár Jolán szerint 1400-ig a leggyakoribb női nevek között van az Erzsébet, Margit, Katalin, Anna, Ilona, Klára. E nevek megjelenését az magyarázza, hogy a keresztény egyház vezetői már a Krisztus utáni első évszázad vége felé elkezdték szorgalmazni a gyermekek megkeresztelésekor a mártírok neveinek választását, hogy emlékezetük fennmaradjon. E nevek többsége ótestamentu- mi, illetőleg martirológiai, latin eredetű. E korszak fő jellemzője továbbra is az egyelemű nevek használata. Kezdetben a világi személynevek voltak túlsúlyban, majd a keresztségben kapott nevek, a világi személyneveket háttérbe szorítva, váltak uralkodóvá. „...a kételemű névadás a magyarság kereszténységre térése óta - írja Benkő Loránd -, a keresztnevek fölvételének kötelező egyházi szokása óta adva volt, hiszen azóta két különböző eredetű: világi és egyházi névadás élt egymás mellett; amaz a hagyománynak, emez az egyház kemény törvényeinek köszönve létét. A kétnevűség mégsem tudott kifejlődni, mert nem voltak meg hozzá az alapfeltételek.” De elérkezik az az időszak - a XIII. század második felében -, amikor szükségessé válik - elsődlegesen a köznemesi és főúri rétegeknél - a másodlagos névelem kialakulása, miközben az alsóbb néprétegek körében az egyelemű név sokáig fennmarad. A paraszti osztály nevei a XIII. és XIV. század folyamán továbbra is egyeleműek. De fontos érdekek fűződnek a tulajdonjoghoz, s ez megköveteli a vagyonos réteg egyedeinek pontos számontartását, megkülönböztetését, elkülönítését. Az oklevélírási gyakorlat, az emberek pontos számontartása eredményezte a családnév kialakulását. A korábbi egyelemű név - e korszakban a keresztnév - és a kialakult öröklődő családnév összekapcsolásából született meg a ma is használatos kételemű személynév, a magyarban jelző és jelzett szó szórendi szabálya szerint: családnév + keresztnév. A családnevek elterjedését támogatta a népesség szaporodása, de szerepe volt a gazdasági és társadalmi viszonyoknak, és közrejátszott a nyugati, keresztény kulturális áramlat is. Természetesen a családnevek kialakulása hosszas folyamat. Hangsúlyoznunk kell a kialakulás és a megszilárdulás különbségét. Benkő Loránd a XIII. századra teszi a családnevek kialakulásának kezdetét a főúri osztály névhasználatát hangsúlyozva, de szerinte „a paraszti osztály nevei a XIII. és XIV. században is egyeleműek”. A szabályosan öröklődő, kételemű névrendszer megszilárdulását a XVII-XVIII. századra szokás tenni.

A XIII. század végén a felsőbb társadalmi réteghez tartozó személyeket már csak legritkább esetben jelölik egyelemű névvel. A korabeli latin nyelvű oklevélírás gyakorlata is a szóban forgó személyt körülírással pontosítja: Alexius filius Gude (’Alexius Gude fia’), Nicolaus dictus Bud (’Budnak mondott Nicolaus’), Petheu de Barlag (’Barlagi Pető’), Pet- rum filium de genere Sol (’Péter a Sol nemzetség fia’) stb. „Az oklevelek latin személy-megjelöléseit és a mögöttük rejtőző vagy néha már a latin oklevélben is feltűnő magyar alakulatokat - írja Benkő Loránd - négy nagy csoportra oszthatjuk, aszerint, hogy az egyelemű név mellé járuló másodlagos névelemet mi szolgáltatja. A másodlagos személynévhez alapul szolgálhat: A) az apa egyelemű neve; B) a helység neve, ahol a személy birtokos; C) a nemzetségnév; D) a világi névadáson alapuló ragadványnév.” Lényegében - a nemzetségnév kivételével - ezt a fölosztást tükrözi a későbbi magyar nyelvű személynévrendszer is.

Minden családnév-rendszerezés kiemelt helyen foglalkozik a családnevek eredet szerinti felosztásával. A rendszerezés képviselői közül ki kell emelnünk Kniezsa István, Benkő Loránd, Bárczi Géza, J. Soltész Katalin, Fehértói Katalin és Hajdú Mihály fölosztását. Az említett szerzők többsége a nemzeti nyelvből, esetünkben a magyarból magyarázható családnevek etimológiai fölosztásával foglalkozik, Fehértói Katalin, J. Soltész Katalin és Hajdú Mihály rendszerezésében azonban helyet kapnak az idegen eredetű magyar családnevek is. E rendszerezésekben csupán árnyalati különbségek vannak, uralkodik bennük a közös szemléletmód. Ezek nagyfokú figyelembevételével alakítottam ki magam is a számba vett családnevek rendszerét az alábbiak szerint.

I. Magyarból eredeztethető, magyarázható családnevek

      1.) Az apa egyelemű nevéből alakultak:

a) az apanév patronimikon képzős alakjai;

b) az apanévhez járuló -fi utótagú családnevek.

2.) Helységnévből valók:

a) településnév + -i képzős alakulások;

b) puszta helynevek mint családnevek.

3.) Világi névadáson alapulók:

a) népnevek mint családnevek;

b) mesterségre, foglalkozásra utalók;

c) tisztséget, méltóságot, társadalmi hovatartozást jelölők;

d) testalkatra, testi fogyatékosságra, külső testi tulajdonságra utalók;

e) jellemre, belső lelki tulajdonságra utalók;

f) állatnevekből alakult családnevek;

g) növénynevekből alakult családnevek;

h) betegségre utalók;

i) életkorra utalók;

j) vagyoni állapotra utalók;

k) társadalmi állapotra, hovatartozásra, életvitelre utalók;

l) családi, rokoni állapotra utalók;

m) nemzedékek viszonyítására utalók;

n) birtoklásra utalók;

o) anyagot, tárgyat jelölők.

II. Idegen eredetű családnevek

III. Bizonytalan jelentésű, etimológiájú családnevek Idegen eredetűnek csak azokat a családneveket tekinthetjük, amelyek családnévként kerültek át valamely (így például a szláv, a német, a román nyelvből), s így a család származásáról tanúskodnak. Az idegen eredetű magyar közszók alapján keletkező családnevek (pl. Pintér, Kántor, Benedek, Simon, Kanizsa) nem tekinthetők idegen eredetű családneveknek. „Véleményem szerint - írja J. Soltész Katalin - a magyar családnévállomány 40%-át kitevő idegen alakú neveket nem rekeszthetjük ki a »magyar családnév« fogalmából.” J. Soltész Katalin egyébként megkülönböztet idegen eredetű és idegen alakú családneveket. Szerinte a Láng (< ném. Lang) családnév idegen eredetű, de már magyar hangzású családnév, a Vogel (fógel) alakja és ejtése már elárulja az idegen nevet. Viselői természetesen már magyar nemzetiségűek.

Némiképp más a helyzet kisebbségi körülmények között. Román vonatkozásban a vizsgálatból kirekesztettem az idegen alakú és hangzású, a román hang- és írásrendszernek megfelelően írt családneveket (pl. Cămărăşan), mert - a közvetlen gyűjtőmódszerrel szemben - nem volt módomban megállapítani, hogy a család magyar nemzetiségűnek tartja-e magát vagy sem, annak ellenére, hogy magyar tannyelvű iskolába járva a magyar kultúra birtokosa, magyar anyanyelvű, magyar érzelmű. Talán egy szociológiai vizsgálat, akár szúrópróbaszerűen is, ezt majd eldönti. Magam tapasztalatából tudom, hogy hajdani osztálytársam, bár Loghin formában írta a nevét, így románosan (ejtve Logyin volt), szinte magyarabbnak tartotta magát, mint a többi, valóban magyar nevű osztálytársa.

 

A SZÁMBA VETT CSALÁDNEVEK VIZSGÁLATÁNAK FORRÁSA

A Maturandusok című kiadvány névsorainak összeszám- lálása szerint 1994 és 2002 között a magyar tannyelvű középiskolákban 51 984 tanuló végzett. E szám településekre lebontva a következőképpen alakult:

 

Székelyudvarhely:

5669

Beszterce:

282

Marosvásárhely:

5067

Dicsőszentmárton:

274

Csíkszereda:

4386

Négyfalu:

260

Nagyvárad:

3954

Szilágycseh:

245

Kolozsvár:

3850

Csíkdánfalva:

249

Sepsiszentgyörgy:

3780

Sarmaság:

234

Szatmárnémeti:

2991

Korond:

225

Kézdivásárhely:

2465

Erdőszentgyörgy:

219

Gyergyószentmiklós:

1945

Gyergyóditró:

212

Zilah:

1251

Bánffyhunyad:

187

Brassó:

1151

Gyulafehérvár:

185

Nagyenyed:

1095

Medgyes:

183

Nagykároly:

910

Dés:

179

Arad:

835

Szamosújvár:

176

Székelykeresztúr:

759

Gyergyóalfalu:

172

Szentegyháza:

721

Torda:

161

Temesvár:

691

Zetelaka:

156

Barót:

613

Kraszna:

152

Szilágysomlyó:

611

Máramarossziget:

138

Szászrégen:

540

Tasnád:

130

Kovászna:

503

Nagyszeben:

127

Margitta:

456

Kőhalom:

120

Nyárádszereda:

442

Déva:

118

Nagybánya:

424

Gyimesfelsőlok:

112

Érmihályfalva:

397

Mezőbánd:

108

Segesvár:

382

Balánbánya:

108

Nagyszalonta:

345

Pécska:

72

Szováta:

317

Nagykágya:

36

Csíkszentmárton:

298

Petrozsény:

31

Székelyhíd:

285

 

 

Nem vizsgáltam azonban mind az 51 984 személy nevét, csak a magyar helyesírással írt neveket elemeztem. Ezek száma: 45 189. Kirekesztettem ugyanis azokat a neveket, amelyek román helyesírással írt, tipikusan román nevek. Például az Achim román név, nem vettem figyelembe, de az Átyim mint román eredetű magyar név már bekerült a vizsgálandó nevek közé. Az illető személyek alkalmasint a vegyes házasság révén a román apa nevét viselik, de közöttük olyan magyar nevek is lehetnek, amelyekről feltételezhető, hogy a magyar név bejegyzése az anyakönyvi hivatalban, bediktálás alapján, román helyesírással történt. Ilyen nevek, mint például: Bokor > Bocor, Bárányi > Barani, Kálmán > Calman, Csonka > Cionca, Kávási > Cavaşi, Pálinkás > Palincaş, Kántor > Cantor, Istók > Iștoc, Szucsági > Suciaghi, Erkedi >Erchedi, Szombat > Sombat stb. Hogy e nevek viselői magyarnak tartják magukat, vagy sem, nem állt módomban eldönteni. Szemléltetésképpen a román nevek egy csoportját, a teljesség igénye nélkül, az egyes nevek gyakoriságának mellőzésével, az alábbiakban közlöm:

Alban, Alexa, Almăşan, Anderco, Andrei, Anghel, Ardelean, Ardeleanu, Armancu, Aurariu, Avram, Bacarnea, Baciu, Balea, Banu, Baraboi, Barani, Barbu, Barticel, Bădărău, Bălescu, Băndean, Bârsan, Bereşchi, Bertici, Bichiş, Bighiu, Blejuc, Bocor, Bodea, Bogheanu, Boghiş, Boier, Boita, Bojan, Bonci, Boncina, Bondici, Bone, Bordeanu, Bordianu, Borican, Boşca, Boşcu, Botian, Botorcu, Brădescu, Brăescu, Brecter, Buciuman-, Cucu, Bucur, Budinciuc, Buler, Bunica, Burcă, Burian, Butacu, Butiu, Caia, Calman, Canea, Cantor, Caracea, Casiadi, Casian, Catea, Cavalciuc, Cavaşi, Cazac, Cazacu, Cârnatu, Cătană, Câmpeanu, Câmpianu, Ceangău, , Cenger, Cengeri, Cernic, Cervid, Chelbezan, Chemeri, Chende, Cherciu, Cherecheş, Chereji, Cheri, Chesuţi, Chevul, Chici, Chichindan, Chilat, Chiorean, Chiriţescu, Chirode, Chiş, Cibi, Cibulac, Cibutariu, Ciobanu, Ciobotaru, Ciocârlâu, Ciocuta, Cionca, Ciorea, Ciser, Ciucinia, Coadă, Coci, Cociodar, Cochior, Cocoş, Codrea, Cojocar, Cojocaru, Colceri, Coman, Comănescu, Constantin, Constantinescu, Copati, Corbei, Corbui, Corda, Corleciuc, Coroi, Coroiu, Cosma, Cosovan, Costa, Costan, Costea, Costin, Coşovan, Cota, Cotârlău, Cotiraş, Covaci, Covaciu, Crainic, Crăcănel, Crăciun, Crecan, Creţ, Creţu, Crijan, Cristea, Cristian, Cristodor, Croitoriu, Crucerescu, Curelea, Custorov, Dae, Dandei, Dascal, Dascălu, Deleşega, Dinca, Dinu, Dobre, Dobrean, Dogaru, Dolhescu, Donca, Doroghi, Drâgoiu, Duca, Dumitrache, Dumitru, Duroi, Ecaterinei, Eftimie, Epureanu, Erchedi, Estoca, Fartade, Fechete, Feier, Fetico, Filimon, Fiscutean, Florea, Focşa, Francisc, Francu, Frunza, Fuccaro, Fucs, Gagiu, Gale, Garbea, Gavrilescu, Gădălean, Gârbea, Gâta, Geambaşu, Geangălău, Georgescu, Ghenghe, Gheorghe, Gheorghiac, Gheorghiţă, Gheran, Gherghey, Ghitea, Ghuri, Gindele, Giurgiu, Giuruma, Gîrbovan, Goga, Gostian, Grasin, Graur, Guiaş, Guşă, Gută, Harbu, Hăngan, Hendea, Hengan, Herciu, Heşfeşeanu, Hodiş, Horj, Hosu, Hossu, Hrabovski, Hudea, Husar, Husaru, Iablonschi, Iacob, Iancu, Ianculescu, Ianoşi, Iclănzan, Iezdemer, Ilanu, Iliş, Irimia, Ioni, Iorga, Iosip, Istrate, Iştoc, Iuen, Iuga, Ivanciu, Joja, Lazăr, Lazici, Lăpuşan, Lăpuşeanu, Lechti, Lencar, Lichi, Lifu, Lorinţ, Luca, Lucaci, Lucaciu, Lupean, Madru, Maier, Maioga, Maior, Malanca, Manea, Maniu, Manole, Marc, Marchiş, Marcu, Mareuş, Marfici, Margui, Martalogu, Martec, Mastaleriu, Matei, Mărginean, Megheri, Mesaroş, Metei, Micău, Michel, Miclăuş, Micle, Miclea, Mihai, Mihăilă, Milinte, Minculete, Mirce, Mircea, Miron, Misiac, Mititelu, Mitrică, Mitru, Mocanu, Mociar, Mohaila, Moica, Moroianu, Moscviciov, Munc, Muntean, Munteanu, Murariu, Mureşani, Mureşanu, Murgui, Naghi, Nădejde, Năprădean, Neagu, Neculai, Negele, Negoaiă, Negrea, Negru, Nicheu, Nichita, Nicolae, Nicoriuc, Niculescu, Nistor, Novac, Oancea, Ocheanu, Ocneru, Olaru, Oltean, Oprea, Orgovici, Pagani, Palincaş, Panait, Papadopol, Papagică, Pascu, Paşca, Păduraru, Pârâu, Pârgariu, Petraru, Petre, Petric, Petru, Pintea, Pirici, Pislaru, Pîrjol, Pobereznic, Poenar, Pofoc, Pogăcean, Popa, Popescu, Popovici, Porombovici, Poşea, Prahovean, Preda, Prisecaru, Purcar, Purdea, Puşcaş, Radici, Radu, Raduch, Rahău, Raica, Raposa, Rar, Raţiu, Rădulescu, Rănoiu, Regian, Roca, Roşca, Rugină, Ruja, Rus, Rusu, Russu, Sabău, Sabou, Safta, Saftencu, Saitoc, Samoşan, Saraziu, Sascău, Săprugi, Sârbu, Schircanici, Scridon, Scurta, Seciu, Seitan, Selejan, Senco, Senpali, Sibişanu, Silaghi, Silimon, Sisea, Slâniceanu, Soare, Socaci, Sombat, Someşan, Spaciu, Stan, Stanciu, Stangerean, Stângeran, Stoica, Stupar, Suciaghi, Suciu, Sughici, Şeulean, Şinca, Şirghel, Ştefan, Ştefănescu, Şuteu, Tanzoriş, Tavagiu, Tâmpu, Târnovan, Teoreanu, Tesari, Tesler, Terşilă, Tinca, Toader, Todea, Toma, Tomas, Tomaş, Toncean, Tontea, Tota, Tutelea, Turcu, Tavagiu, Ţâra, Ţentea, Ţepuc, Ţineghe, Ţinian, Uglean, Ugocean, Ungurean, Urzica, Uxandru, Vancea, Vasile, Vătaf, Veconi, Vegher, Vespreni, Vilico, Vindiş, Vintilă, Vinţe, Vitan, Vlad, Vlădărean, Vlăseana, Voicu, Volescu, Vrencean, Zabou, Zdroba, Zotici, Stb. stb. , , ,

 

A SZÁMBA VETT CSALÁDNEVEK GYAKORISÁGI MUTATÓJA

 

Anyagomban előforduló magyar családnevek gyakorisági mutatója a következő:

 

1525 Szabó, 1171 Nagy, 885 Kovács~,Kováts, 717 Kis~Kiss, 416 Székely, 413 Szász, 385 Bíró, 374 Tót~Tóth, 372 Gál~Gáll~, Gaál, 370 Molnár, 356 Pap~Papp, 334 Pál~Páll~, Paál, 322 Balázs, 321 Bálint~, Bálinth, 320 Péter, 297 Varga~, Vargha, 293 László, 290 Szilágyi, 289 Farkas, 281 Márton, 273 Máté~, Máthé, 268 Fülöp, , 267 Barta~, Bartha, 265 Balog~, Balogh, 263 Antal, 250 Simon, 244 Lorinc~, Lorincz, 244 György, 234 Lukács~, Lukáts, 234 Fazakas, 228 Jakab, 225 Orbán, 217 Gergely 217 Szocs~,Szots, 216 Török, 207 Demeter, 204 Ferenc~, Ferencz, 199 Mihály, 183 Veres~, Veress, 182 Miklós, 181 Sándor, 177 Dávid, 176 Kelemen, 175 Barabás, 174 Tamás, 169 Fekete, 169 Horvát~, Horváth, 168 Benedek, 163 Ambrus, 161 Albert, 161 Csíki~, Csíky, 157 Vass, 151 Kádár, 150 Szakács~, Szakáts, 145 Fodor, 142 Oláh, 140 Dénes, 139 Boros, 135 András, 134 Simó, 127 Kocsis, 125 Imre~, Imreh, 124 Vajda, 117 Fábián, 117 Tankó, 114 Mátyás, 113 Kerekes, 112 Német~, Németh, 111 Balla 111 Lázár, 111 Magyari, 108 Keresztes, 108 Rác~, Rácz~Rátz, 107 Bodó, 107 Józsa, 103 Gáspár, 100 Ily és 100 Király, 99 Gábor, 98 Ferenci~, Ferenczi~ Ferenczy~, Ferentzi, 97 Katona, 97 Lakatos, 94 Incze, 93 Bokor, 93 Kacsó, 90 Kozma, 89 Sós~Soós, 88 Bereczki~, Bereczky, 86 Domokos, 84 Borbély, 82 Sebestyén, 82 Sipos, 82 Takács~, Takáts, 81 Elekes, 81 Nemes, 80 Mezei~, Mezey, 80 Ráduly, 79 Benkő, 79 Erős~, Erőss, , 77 Szőke, 75 Csibi~, Csiby, 75 Deák 75 Sánta~, Sántha, 73 Orosz, 71 Vincze, 70 Erdei, 70 Mészáros, 68 Bodor, 66 Kulcsár 66 Pálfi~, Pálffi~, Pálffy, 65 Zsigmond, 64 Fejér, 64 Kedves, 64 Moldován, 63 Hajdu~, Hajdú, 63 Bartos~, Barthos, 62 Fehér, , 61 Csáki~, Csáky, 57 Szűcs, 56 Bakó, 56 Bedo, 56 Bencze, 56 Puskás, 55 Bot~Both, 55 Dobai, 54 Dobos, 54 Juhász, 53 Jánosi, 53 Tordai, 52 Szántó~, Szánthó, 51 Hegyi, 50 Bakos 50 Baricz, 50 Kertész 50 Kolumbán, 50 Lackó~, Laczkó, 49 Abrahám, 49 Bara, 49 Köllő, , 48 Egyed 48 Hadnagy, 48 Pataki~, Pataky, , 47 Sólyom 47 Tódor, 46 Sipos, 46 Sípos, 45 Bajkó, 45 Koncz~, Kontz, 45 Kun, 45 Lovász, 45 Major, 45 Siklódi, 44 Bartalis~, Barthalis, 44 Bartók, 43 Béres, 43 Halász 43 János, 42 Ádám, 42 Cseh, 42 Gagyi, 42 Péterfi~, Péterfy~, Péterffy, 41 Császár, 41 Sütő, 41 Varró, 40 Dósa 40 Kopacz~, Kopatz, 39 Beke, 39 Ördög~, Ördögh, 39 Timár, 38 Ágoston, 38 Bányai, 38 Boda, 38 Csata, 38 Dombi~, Domby, 38 Salamon, 38 Szép, 38 Virág~, Virágh, 37 Borsos, 37 Csíszér, 37 Finta, 37 Izsák 37 Portik, 36 Balázsi~, Balázsy 36 Dezső, 36 Kálmán, 36 Kurkó, 36 Lengyel, 36 Madaras, 36 Szatmári~, Szatmáry~, Szathmári~, Szathmáry, 36 Táncos~, Tánczos, 35 Bán, 35 Gálfi~, Gálffy 35 Karda, 35 Magyarosi, 35 Marti~, Marthi~, Marthy 35 Pásztor, 35 Pop, 35 Szaniszló, 34 Asztalos, 34 Joó, 34 Németi~, Némethi~, Némethy, 34 Tófalvi, 34 Víg~Vígh, , 33 Korodi~, Korody, 33 Sinka, 33 Szegedi~, Szegedy, , 32 Darvas, 32 Györfi~, Györfy, 32 Iszlai~, Iszlay, 32 Váradi~, Várady, , 31 Dániel, 31 Deézsi~, Dézsi~, Dézsy, 31 Taar~Tar~, Tarr, , 30 Bogdán, 30 Boér, 30 Dimény, 30 Ozsvát~, Ozsváth, 30 Réti~Réthi~, Réthy, , 29 Becze, 29 Birtalan, 29 Fancsali, 29 Pető~Pethő, 29 Sikó, 29 Tókos, 29 Váncsa~, Vántsa, , 28 Bertalan, 28 Cseke, 28 Hunyadi, 28 Kolcsár, 28 Lőrinci~, Lőrinczi~, Lőrinczy, 28 Menyhárt, 28 Osvát~, Osváth, 28 Palkó, 28 Seres, , 27 Adorjáni, 27 Bartis, 27 Bende, 27 Budai, 27 Csergő, 27 Gyenge, 27 Opra, 27 Rákosi~, Rákosy~, Rákossy, 27 Somogyi, 27 Fazekas, 27 Gecse, , 26 Halmágyi, 26 Ladó, 26 Sárosi~, Sárosy~, Sárossy25 Adorján, 25 Andrási~, 25 Andrásy, 25 Bács, Böjte~, Böjthe~, Böythe, 25 Csutak, 25 Karda, 25 Murvai~, Murvay, 24 Borbáth, 24 Botos, 24 Bodi, 24 Csög, 24 Dudás, 24 Gombos, 24 Gotthárd, 24 Karácsony, 24 Kónya, 24 Makkai, 24 Szigeti~, Szigethi~, Szigethy, , , 23 Balló, 23 Csoma, 23 Csorba, 23 Filep, 23 Geréb, 23 Marosi~, 23 Marossi~, Marossy, 23 Mátyus, 23 Molnos, 23 Szigyárthó, 23 Szikszai, 22 Bántó, 22 Buzogány, 22 Csatlós, 22 Jankó, 22 Jónás, 22 Kolozsi, 22 Kolozsvári, 22 Lévai~, Lévay, 22 Magyar, 22 Szentgyörgyi, 22 Szalai~, Szalay, 22 Vaszi, , 21 Babos, 21 Bede, 21 Bölöni~, Bölöny, 21 Bodnár, 21 Boldizsár, 21 Hajas, 21 Kémenes, 21 Korpos, 21 Koszta, 21 Márkos, 21 Sebok, 21 Szentes, , 20 Angi, 20 Bakk, 20 Baróti~, Baróthi, 20 Bartus~, Barthus, 20 Bóné, 20 Dobra, 20 Káló20 Kánya, 20 Keszeg, 20 Mike, 20 Pápai~, Pápay, 20 Sárkány, 20 Sorbán, 20 Szekerán, 20 Tamási, 20 Tasnádi, 20 Tokés, 20 Zakariás, 20 Zöld, , 19 Bardócz, 19 Bene, 19 Boga, 19 Bota~, Botha, 19 Csató, 19 Csete, 19 Csillag, 19 Duka, 19 Forró, 19 Gyorfi~, Gyorfy, 19 Hatházi~, Hatházy, 19 Hegedűs, 19 Huszár, 19 Kató, 19 Keresó, 19 Kincses, 19 Mátéfi~, Mátéffy, 19 Sófalvi, 19 Téglás, 19 Vajna, 19 Vári18 Ács, 18 Berszán, 18 Bogos, 18 Dali, 18 Demény, 18 Erdély, 18 Herman, 18 István, 18 Kinda, 18 Kupás, 18 Kuti, 18 Márkus, 18 Mózes, 18 Nyíri, 18 Paizs, 18 Parajdi, 18 Péntek, 18 Pénzes, 18 Prezsmer, 18 Román, 18 Sajgó, 18 Somodi, 18 Végh, , 17 Bagoly, 17 Bihari, 17 Blénesi~, Blénessy, 17 Bódis, 17 Bogyó, 17 Czintos, 17 Csapó, 17 Erdélyi, 17 Illyés, 17 Jére, 17 Juhos, 17 Károly, 17 Kristály, 17 Luka17 Pánczél, 17 Petres, 17 Rózsa, 17 Sárközi, 17 Schmidt, 17 Szövérfi 17 Templi, 17 Tóke, 17 Tunyogi, 17 Zsók, 16 Berekméri, 16 Brassai~, Brassay, 16 Burján, 16 Czirják, 16 Czumbil, 16 Csiszár, 16 Feleki, 16 Gedő, 16 Gödri, 16 Gyarmati~, Gyarmathi~, Gyarmathy, 16 Hajnal, 16 Imecs~, Imets, 16 Kalamár, 16 Kisgyörgy, 16 Koós, 16 Kürti~, Kürthy, 16 Makó, 16 Olti, 16 Polgár, 16 Ravasz, 16 Suba, 16 Sükösd, 16 Szente16 Tóbiás, 16 Vargyas, 16 Vargyasi, 16 Zoltán, 16 Zsombori, 15 Bagosi, 15 Barna, 15 Berde, 15 Bernád, 15 Bocz 15 Csedő, 15 Csiszér, 15 Csomor, 15 Dani, 15 Elek, 15 Faragó, 15 Gegő, 15 Gidró, 15 Gönczi, 15 Győri~, Győry, 15 Hatos, 15 Héjja, 15 Illés, 15 Jenei~, Jeney, 15 Kajcsa, 15 Kállai~, Kállay, 15 Kása, 15 Kovári, 15 Lokodi, 15 Majlát~, Majláth, 15 Miklósi, 15 Novák, 15 Nyáguj~, Nyáguly15 Pakot, 15 Pongrácz, 15 Szalma, 15 Szebeni, 15 Szécsi, 15 Szilv (!), 15 Tifán, 15 Vas, 14 Benő, 14 Birta~, Birtha, 14 Bocskai~, Bocskay, 14 Daróczi, 14 Deme, 14 Dobrai, 14 Erdőközi, 14 Fehérvári, 14 Györffy, 14 Hosszú, 14 Jancsó, 14 Kerestély, 14 Lénárt~, Lénárth, 14 Maneszes, 14 Marton, 14 Mester, 14 Mikó, 14 Moldvai, 14 Nyulas, 14 Porkoláb, 14 Poósz~, Pósz, 14 Részeg~, Részegh, 14 Rigmányi, 14 Sánduly, 14 Silló14 Székelyhídi~, Székelyhídy, 14 Szilveszter, 14 Szöllosi, 14 Ungvári, 14 Vágási, , 13 Bandi, 13 Bándi~, Bándy, 13 Bardocz, 13 Barti~, Barthy, 13 Benczédi, 13 Bilibók, 13 Bocskor, 13 Daczó, 13 Derzsi~, Derzsy, 13 Faluvégi, 13 Fejes, 13 Forgács, 13 Fóris, 13 Géczi, 13 Gyulai, 13 Gyerkó, 13 Gyergyai, 13 Janka, 13 Jánka, 13 Jánó, 13 Kajtár, 13 Kakucs, 13 Kallós, 13 Karácsonyi, 13 Kardos, 13 Kese, 13 Kézdi~, Kézdy, 13 Komáromi, 13 Konrád

13 Köteles, 13 Kristóf, 13 Kudor, 13 Láng, 13 Málnási, 13 Márk, 13 Merk, 13 Mihálydeák, 13 Póra, 13 Rancz, 13 Rápolti, 13 Salló, 13 Szabadi, 13 Szopos, 13 Szöllösi, 13 Sztojka~, Sztolyka, , 12 Almás i, 12 Bernát~, Bernáth, 12 Bódi, 12 Bogya, 12 Borzási, 12 Csákány, 12 Csavar, 12 Csóka, 12 Csomós, 12 Demjén, 12 Dóczi~, Dóczy~, Dótzi, 12 Enyedi, 12 Fórizs, 12 Gyárfás, 12 Ivácson, 12 Kanabé, 12 Kaszta 12 Kosztándi, 12 Kristó, 12 Lajos, 12 Mikola, 12 Pakó, 12 Rémán, 12 Sebesi, 12 Simonfi~, Simonffy, 12 Szabados, 12 Széll, 12 Tatár, 12 Tövissi~, Tövissy, 12 Ugron, 12 Vad, 12 Vékony, 12 Vida, 12 Vitályos, 12 Vitos, 12 Zöldi, , 11 Bajka, 11 Bátori~, Báthori~, Bátory~, Báthory, 11 Berki, 11 Bitai, 11 Bodoni, 11 Bogyor, 11 Bordi, 11 Buksa, 11 Czondi, 11 Csabai, 11 Csizmadia, 11 Dáné, 11 Deé, 11 Fűzi 11 Harai, 11 Henter, 11 Jakabos, 11 Kalapács, 11 Kántor, 11 Kászoni, 11 Keserű, 11 Lakó, 11 Láposi, 11 Mag, 11 Mátis, 11 Mihók, 11 Módi, 11 Moga, 11 Nyisztor, 11 Peres, 11 Sallai~, Sallay, 11 Soó, 11 Szígyártó, 11 Szőllősi~, Szőlőssy, 11 Várdai~, Várday, 11 Venczel, 10 Andorkó, 10 Baga, 10 Bákai, 10 Bardóczi~, Bardóczy, 10 Benke, 10 Besenyei, 10 Bors, 10 Czifra, 10 Czimmermann, 10 Csortán, 10 Dancs  10 Décsei, 10 Diószegi, 10 Engi, 10 Foragassi~, Fogarassy, 10 Futó, 10 Gáti, 10 Gazda, 10 Gazsi, 10 Geréd, 10 Görbe, 10 Gujás~, Gulyás, 10 Györgydeák, 10 Hajdó, 10 Heinrich, 10 Herczeg~, Herczegh, 10 Hermann, 10 Hompoth, 10 Jakabfi~, Jakabffi~, Jakabffy, 10 Jákó, 10 Kabai 10 Kalamár, 10 Kányádi, 10 Kasza, 10 Kele, 10 Keresztesi~, Keresztessy, 10 Kilyén, 10 Kocs, 10 Koncsag, 10 Kondrát~, Konrát, 10 Koszti, 10 Kozán, 10 Kölcze 10 Kurta, 10 Lovas, 10 Meleg, 10 Müller, 10 Nyeste, 10 Olosz, 10 Ölvedi, 10 Pitó, 10 Sala, 10 Sije~Silye, 10 Sógor, 10 Solymosi, 10 Süveg, 10 Szakál, 10 Szekeres, 10 Tompos, 10 Toró, 10 Tulit, 10 Vadas, 10 Vitus, 9 Acél~Aczél, 9 Bacó~, Baczó, 9 Bakcsi, 9 Bárdos, 9 Blénessy, 9 Botár, 9 Buna, 9 Buzás, 9 Czikó, 9 Dankó, 9 Dari, 9 Debre, 9 Demes, 9 Diós, 9 Dobolyi, 9 Erdő, 9 Erdődi 9 Erdős, 9 Érsek, 9 Farnas, 9 File, 9 Fórika, 9 Füstös, 9 Gábos, 9 Gnádt, 9 Gyurka, 9 Tstók, 9 Jámbor, 9 Kassai~, Kassay, 9 Kátai, 9 Kecskés, 9 Kilin, 9 Kismihály, 9 Kolcza, 9 Kosza, 9 Köpe 9 Krizbai, 9 Kutasi, 9 Lukácsi, 9 Májer, 9 Majoros, 9 Móricz, 9 Muszka, 9 Nezezon, 9 Ősz, 9 Pajzos, 9 Pákai~, Pákay, 9 Péli, 9 Petkes, 9 Piroska, 9 Raffai, 9 Salat, 9 Sas, 9 Sepsi 9 Szeredai, 9 Tavaszi, 9 Tokos, 9 Torma, 9 Tőtős, 9 Turzai, 9 Tusa, 9 Tuzson, 9 Ványolós, 9 Vicsai, 9 Zágoni, 9 Zsidó, , 8 Abos, 8 Baki, 8 Balássi~, Balássy, 8 Baló, 8 Bányász, 8 Bárány, 8 Batiz, 8 Bereczki, 8 Bibó, 8 Bicsak, 8 Blága, 8 Bódizs, 8 Bojtor, 8 Bonczi, 8 Borsi, 8 Bözödi, 8 Brok, 8 Bugja, 8 Búzás, 8 Csányi, 8 Csegezi~, Csegezy, 8 Csikós, 8 Csobot~, Csoboth 8 Csordás, 8 Dacz, 8 Dajka, 8 Dakó, 8 Dánél, 8 Daradics, 8 Debreceni~, Debreczeni, 8 Délczeg, 8 Dima, 8 Dobricza, 8 Dózsa, 8 Egri, 8 Farcádi~, Farczádi~, Farczády, 8 Fischer, 8 Fosztó, 8 Gajdó, 8 Garda, 8 Gere, 8 Gidó, 8 Görög, 8 Gulácsi, 8 Háromszéki~, Háromszéky, 8 Hodgyai, 8 Hodor, 8 Holló, 8 Jáni, 8 Karácson, 8 Kari, 8 Karsai, 8 Kecskés, 8 Kenyeres, 8 Kész, 8 Kibédi, 8 Kosztán, 8 Kozák, 8 Kőmíves, 8 Kurucz, 8 Létai~Létay, 8 Ludescher, 8 Madarász, 8 Magdó, 8 Medgyesi, 8 Mihálykó, 8 Moni, 8 Ötvös, 8 Pálosi~, Pálosy, 8 Pándi, 8 Petki~Petky, 8 Rab, 8 Rozsnyai, 8 Sárdi, 8 Sarkadi~, Sarkady, 8 Schneider, 8 Sebe, 8 Száva, 8 Szénási, 8 Szoboszlai~, Szoboszlay, 8 Szotyori, 8 Tatai~Tatay, 8 Teleki~, Teleky, 8 Tomos, 8 Tököli~, Tököly~, Thököly, 8 Urszuj~, Urszuly, 8 Ütő, 8 Vészi, 8 Vinczefi~, Vinczeffy 8 Vinkler, 8 Vízi, 8 Vizoli, 8 Wéber, 8 Weisz, , 7 Árkos i, 7 Aszalos, 7 Aszalós, 7 Baczoni, 7 Bacs, 7 Bajcsi, 7 Barabási, 7 Barát~, Baráth, 7 Béla, 7 Benedekfi, 7 Benk, 7 Bethlendi, 7 Bodola, 7 Bogács, 7 Boncidai~, Bonczidai, 7 Boncina, 7 Bordás, 7 Bőjte~, Bőjthe~, Bőyte, 7 Bujdosó, 7 Butyka, 7 Csala, 7 Csegzi~, Csegzy, 7 Csengeri, 7 Csepei, 7 Csernátoni, 7 Csifó, 7 Csók, 7 Csomortáni 7 Csomos, 7 Csonta, 7 Csurulya, 7 Csűrös, 7 Damó, 7 Daragics~, Daragits, 7 Debreci~, Debreczi, 7 Dohi~Dohy, 7 Domahidi, 7 Fákó, 7 Fikó, 7 Galaci~, Galaczi, 7 Geng, 7 György-, jakab, 7 Gyűjtő, 7 Györgyice~, Györgyicze, 7 Hegedűs, 7 Istvánfi~, Istvánffy, 7 Iván, 7 7obb, 7 7oós, 7 Kádas, 7 Kali, 7 Kedei, 7 Keresztély, 7 Kerezsi, 7 Kinczel~, Kintzel, 7 Kispál, 7 Korondi~, Korondy, 7 Kőrösi~, Kőrösy 7 Kövér, 7 Kui, 7 Lénárd, 7 Lieb, 7 Madár, 7 Majos, 7 Makai, 7 Mátyási~, Mátyásy, 7 Méder, 7 Megyesi, 7 Mircse~, Mirtse, 7 Mitra, 7 Mocás~, Moczás, 7 Móré, 7 Olasz, 7 Oroszi, 7 Paniti, 7 Pászka, 7 Pécsi, 7 Petri~Petry, 7 Poszet, 7 Potyó, 7 Pusztai, 7 Reketes, 7 Rokaly, 7 Rusz, 7 Sass, 7 Sata, 7 Schuller, 7 Sidó, 7 Simkó, 7 Smucz, 7 Somorai, 7 Szél, 7 Szolg, 7 Tibád 7 Tolnai~, Tolnay, 7 Tompa, 7 Toroczkai~, Toroczkay~, Thoroczkay, 7 Turóczi~, Turóczy, 7 Újvári, 7 Urbán, 7 Véber, 7 Virginás, 7 Zólya, 7 Zudor, , 6 Abodi, 6 Akácos~, Akáczos, 6 Arany, 6 Bagi, 6 Bak, 6 Balajti, 6 Bali, 6 Baliga, 6 Banga, 6 Bató, 6 Beder, 6 Bege, 6 Belényesi, 6 Belényi, 6 Berei, 6 Berke, 6 Bessenyei, 6 Biszok, 6 Bögözi, 6 Böndi, 6 Bréda, 6 Buzi, 6 Buzsi  6 Czakó, 6 Czank, 6 Csatári, 6 Csegedi, 6 Csép, 6 Csepán, 6 Cservid, 6 Csizmadi (!), 6 Csősz, 6 Csuka, 6 Dácz, 6 Dáni, 6 Darabán, 6 Darabont, 6 Debrenti, 6 Dégi~, Déghy, 6 Dimén, 6 Doba, 6 Dobri, 6 Dóczé, 6 Dodó, 6 Döngölő, 6 Dunai, 6 Éles, 6 Éltes, 6 Erese, 6 Felszegi, 6 Fésüs, 6 Finna, 6 Forrai~, Forray, 6 Gálfalvi~, Gálfalvy, 6 Geiger, 6 Gellért, 6 Gilyén, 6 Gnándt, 6 Gombkötő 6 Gózner, 6 Györke, 6 Hamar, 6 Havrila, 6 Hegyeli, 6 Heim, 6 Hindrich, 6 Hőgye, 6 Ilkei, 6 Ilonka, 6 Jaskó, 6 Juga, 6 Kalló, 6 Kicsi, 6 Kicsid, 6 Kolbert, 6 Kóródi~, Kóródy, 6 Kuna, 6 Kurunczi, 6 Len, 6 Leopold, 6 Ludascher, 6 Lurcza, 6 Mag ó, 6 Mákszem, 6 Maxim, 6 Medve, 6 Nagyosi, 6 Nyárádi, 6 Okos, 6 Onodi, 6 Palló, 6 Pink, 6 Piros, 6 Póka, 6 Püsök, 6 Radvánszki~, Radvánszky 6 Róth, 6 Sámi, 6 Sárig, 6 Schek, 6 Schwarcz~, Schwartz, 6 Séra, 6 Serester, 6 Simma, 6 Sövér, 6 Sulyok, 6 Süket, 6 Szalontai~, Szalontay, 6 Szávuj~, Szávuly, 6 Szenti~, Szenty, 6 Szenyes (!), 6 Szombat-, falvi, 6 Szőlősi, 6 Tarcsafalvi, 6 Tarsoly, 6 Tekse, 6 Toók, 6 Torjai, 6 Tulogdi~, Tulogdy, 6 Udvari, 6 Váczi~, Váczy, 6 Vékás, 6 Vinczellér, 6 Vita, 6 Vonház, 6 Zeffer, 6 Zoltán, 6 Zsoldos 5 Albu, 5 Antalfi~, Antalffy, 5 Bancsi, 5 Bandura, 5 Bánházi, 5 Barcsa, 5 Bárdi, 5 Basa, 5 Békési, 5 Bendel, 5 Benyovszki, 5 Berecz, 5 Biczó, 5 Binder, 5 Biszak, 5 Bodoki~, 5 Bodoky, 5 Bognár, 5 Borcsa, 5 Bozsoki~, Bozsoky, 5 Böször-, ményi, 5 Bucsi, 5 Bukur, 5 Buslig, 5 Bükkös, 5 Czego, 5 Czimbalmos, 5 Czincziri, 5 Czompa, 5 Csekme, 5 Csere, 5 Cserei~, Cserey, 5 Cseresznyés, 5 Csia, Csilip  5 Csipkés, 5 Csobi, 5 Csókási, 5 Csokmai, 5 Csomai~, Csomay, 5 Csonka, 5 Csüdör, 5 Dán, 5 Dobi, 5 Donát~, Donáth, 5 Dónát~, Dónáth, 5 Dörner, 5 Ecsedi, 5 Egei, 5 Eperjesi~, Eperjesy, 5 Ercsei~, Ercsey~, Ertsey, 5 Fenyák, 5 Fleisz, 5 Foris, 5 Foray, 5 Földes, 5 Füzesi, 5 Garai, 5 Geczo, 5 Gellérd, 5 Gercuj~, Gerczuj, 5 Gero, 5 Gidófalvi, 5 Gires, 5 Gnadt, 5 Godra, 5 Györgypál  5 Gyalai~, Gyalay, 5 Hari~Hary, 5 Hegyes, 5 Hideg, 5 Hoffmann, 5 Igyártó, 5 Ilonczai, 5 Jakó, 5 Jancsika, 5 Járai~, Járay, 5 Jeremiás, 5 József, 5 Kaffai, 5 Kalmár, 5 Karacsi, 5 Kásler, 5 Kecseti, 5 Kondor, 5 Kondra, 5 Korom, 5 Koszorus, 5 Kovásznai~, Kovásznay, 5 Köntés, 5 Körösi, 5 Köto, 5 Kövendi, 5 Krausz, 5 Kusztos, 5 Laczi, 5 Ladányi, 5 Linczebold, 5 Lippai, 5 Losonczi~, Losonczy, 5 Lugosi, 5 Magori 5 Magos, 5 Mák, 5 Maksai~, Maksay, 5 Marian, 5 Martin, 5 Méhes, 5 Mikló, 5 Miskolczi~, Miskolczy, 5 Mosoni, 5 Muntyán, 5 Nágó, 5 Néma, 5 Nyári, 5 Nyika, 5 Nyitrai, 5 Oltyán, 5 Orgonás, 5 Pakucs, 5 Pálhegyi, 5 Para, 5 Patka, 5 Pék, 5 Pünkösti, 5 Rédai, 5 Rencz, 5 Reszler, 5 Rigó, 5 Rostás, 5 Roth, 5 Stefán, 5 Steiger, 5 Szederjesi~, Szederjesy, 5 Szeibel, 5 Szekrény, 5 Szeles, 5 Széles 5 Szélyes, 5 Személy, 5 Szentpáli, 5 Szomorú, 5 Szováti, 5 Tana, 5 Tanászi, 5 Tibódi, 5 Tóásó, 5 Torkos, 5 Tönko, 5 Totös, 5 Trinfuj~, Trinfuly, 5 Trombitás, 5 Tüzes, 5 Udvar, 5 Udvarhelyi, 5 Ujfalvi, 5 Ürmösi, 5 Vér, 5 Vetési, 5 Vinczi, 5 Volkán, 5 Voloncs, 5 Vorzsák, 5 Zajzon~, Zayzon, 5 Zih, 5 Zilahi, 5 Zolyomi, 5 Zsiga, 5 Zsíros, 4 Ajrizer, 4 Alexa, 4 Andacs, 4 Andó, 4 Arros 4 Bajusz, 4 Baka, 4 Bakai, 4 Balizs, 4 Baloga, 4 Baranyai, 4 Baranyi, 4 Barazsuly, 4 Bardoczi, 4 Barra, 4 Bauer, 4 Beko, 4 Benes, 4 Benkes, 4 Bényi, 4 Berendi, 4 Bikfalvi, 4 Biri, 4 Bod, 4 Boldog, 4 Boncz, 4 Bondár, 4 Bónis, 4 Bottyán, 4 Brumár, 4 Budár, 4 Bustya, 4 Bücs, 4 Bükkösi, 4 Czégényi, 4 Czika, 4 Czimbor, 4 Czumbel, 4 Csenteri, 4 Cser, 4 Csipán, 4 Csiszer, 4 Csizmás, 4 Csizmár 4 Csorvási, 4 Csupor, 4 Csűri~, Csűry, 4 Daniel, 4 Darabos, 4 Deáky, 4 Dombai~, Dombay, 4 Domó, 4 Dorner, 4 Dömötör, 4 Dragomér, 4 Erzse, 4 Evert, 4 Fegyver, 4 Ferko, 4 Fitz, 4 Forika, 4 Fülei, 4 Füleki, 4 Gali, 4 Galló, 4 Gazdag, 4 Gocz, 4 Godó, 4 Gondos, 4 Gorbai~, Gorbay, 4 Goró, 4 Görgényi, 4 Göte, 4 Grebur, 4 Gyero, 4 Györgyi, 4 Gyűjtő, 4 Haba, 4 Hamza, 4 Handra 4 Hang, 4 Haraji~, Haralyi, 4 Harangozó, 4 Harmati~, Harmathy, 4 Hella, 4 Hencz, 4 Hevele, 4 Hídi, 4 Hohl, 4 Hollanda, 4 Horn, 4 Hozó, 4 Hubbes, 4 Ignácz, 4 Jagos, 4 Jakob, 4 Jakocs, 4 Jani, 4 Kakasi~, Kakasy, 4 Kanyó, 4 Kárándi, 4 Kenese, 4 Kenderesi, 4 Kéri, 4 Kínál, 4 Kirei, 4 Kisfaludi, 4 Klozer, 4 Kócs, 4 Kóka, 4 Kollár, 4 Konrádi, 4 Kor, 4 Kóréh, 4 Koronka, 4 Kosztin Köblös, 4 Kövecsi, 4 Krall, 4 Krammer, 4 Krasznai, 4 Kubánda, 4 Kuglis, 4 Kurunczi, 4 Lang, 4 Lantos, 4 Lécfalvi, 4 Lini, 4 Löchli, 4 Luk, 4 Májai, 4 Majorán, 4 Mali, 4 Már, 4 Marosán, 4 Martincsek, 4 Mézinger, 4 Mihálcz, 4 Mincsor, 4 Moréh, 4 Mózer, 4 Murányi, 4 Muresán, 4 Nám, 4 Nauhardt, 4 Néda, 4 Nyéki, 4 Palencsár, 4 Patakfalvi, 4 Pató, 4 Pecz, 4 Pekka, 4 Pete, 4 Peti, 4 Petruska 4 Pócs, 4 Pócsi, 4 Popovics, 4 Pozsony, 4 Pöllnitz, 4 Préda, 4 Preg~Pregh, 4 Prodán, 4 Rabocskai, 4 Radics, 4 Rákoczi, 4 Rákóczi, 4 Rákos, 4 Révész, 4 Rist, 4 Rudolf, 4 Ruff, 4 Sajti, 4 Sajtos, 4 Salak, 4 Samu, 4 Sarány, 4 Scharczkopf, 4 Selyem, 4 Séra, 4 Serbán, 4 Serestély, 4 Sike, 4 Simény, 4 Slekta, 4 Smazenka, 4 Soltész, 4 Sráth, 4 Stefán-, kovics~, Stefánkovits, 4 Száfta, 4 Szappanyos, 4 Száraz 4 Szentmártoni, 4 Szentmik-, lósi~, Szentmiklósy 4 Visky, 4 Széplaki, 4 Széri, 4 Szfárli, 4 Szilvási, 4 Szodorai, 4 Szombati~, Szombaty, 4 Szogyör, 4 Szonyi, 4 Tarczi, 4 Tárkányi, 4 Telegdi~, Telegdy, 4 Tenger, 4 Tófán, 4 Tokai~, Tokay, 4 Torró, 4 Tóti~Tóthi, 4 Tölgyesi, 4 Tövisi, 4 Trinfa, 4 Trucza, 4 Túri, 4 Tussai, 4 Tyukodi, 4 Újlaki, 4 Újvárosi, 4 Urák, 4 Uri~Ury, 4 Uszkai, 4 Vagner, 4 Vajas, 4 Vanyó, 4 Vasas 4 Vekker, 4 Vencz, 4 Venczel, 4 Vinter, 4 Volvter, 4 Vörös, 4 Wilhelm, 4 Zima, 4 Zolnai, 4 Zólyomi, 4 Zonda, 4 Zölde, 4 Zsigó, 4 Zsisku, 3 Adámosi~, Ádámosy, 3 Adi~Ady, 3 Agopcsa, 3 Agyagási, 3 Airizer, 3 Aknai, 3 Andorka, 3 André, 3 Angyalosi, 3 Apáczai, 3 Apjok, 3 Apor, 3 Aranyics, 3 Aszódi, 3 Auzik, 3 Bába, 3 Bai, 3 Baja, 3 Bajna, 3 Baksa, 3 Baksai, 3 Bala, 3 Balaskó, 3 Ballai, 3 Ballók, 3 Bánhegyesi, 3 Bárdosi, 3 Bari, 3 Bartalus, 3 Bartó, 3 Baumann, 3 Bekecs, 3 Belényi, 3 Béltelki, 3 Bencző, 3 Bernádt, 3 Betuker, 3 Bicskei, 3 Bidiga, 3 Birtók, 3 Blaskó, 3 Bócsi, 3 Bodosi, 3 Bogár, 3 Bolgár, 3 Boleman, 3 Bolla, 3 Bomhér, 3 Boni, 3 Bonus, 3 Borbándi, 3 Botházi, 3 Bökényi, 3 Branner, 3 Brenner, 3 Brezán, 3 Budaházi, 3 Bugyi, 3 Buha, 3 Bukovics, 3 Bunta, 3 Burja, 3 Burszán, 3 Bücsi, 3 Büte, 3 Czégei, 3 Cézár, 3 Czibak, 3 Cziriák, 3 Czirjék, 3 Csaba, 3 Csaholczi, 3 Csák, 3 Csákvári~, Csákváry, 3 Csanádi, 3 Császi, 3 Csath, 3 Csendes, 3 Cserny, 3 Csernyei, 3 Csinádi, 3 Csiszár, 3 Csont, 3 Csontos, 3 Csorja, 3 Csukás, 3 Csutka, 3 Csüdöm, 3 Csürös, 3 Dálnoki, 3 Dálya, 3 Danka, 3 Dászkel, 3 Datki, 3 Derecskei, 3 Deregán, 3 Deritei, 3 Deszke, 3 Dészpa, 3 Dióka, 3 Dodi, 3 Dombora, 3 Dormány, 3 Dregus, 3 Dubován, 3 Égető, 3 Eke, 3 Emődi, 3 Endes, 3 Esztegár, 3 Fadgyas, 3 Falka, 3 Fecső, 3 Felvinczi~, Felvinczy, 3 Fenesi, 3 Fényi, 3 Ficher, 3 Filip, 3 Fleischer, 3 Floriska, 3 Fogas, 3 Forizs, 3 Föcze, 3 Gábora, 3 Gabrielli, 3 Galambfalvi, 3 Garnai, 3 Gede, 3 Gegesi, 3 Gellén, 3 Gergelyfi, 3 Gindele, 3 Glatz, 3 Gólya, 3 Gombár, 3 Gombási, 3 Gotthárd, Göcz, 3 Göncz, 3 Gudor, 3 Guja~Gulya, 3 Gurzó, 3 Günther, 3 Gyapai, 3 Gyerkes, 3 Gyéró, 3 Gyimesvölgyi, 3 Gyöne, 3 Gyöngyösi, 3 Györgybiró, 3 György-, kovács, 3 György-, lőrincz, 3 Gyurkó, 3 Haberpursch, 3 Hadadi~, Hadady, 3 Hadházi, 3 Hágen, 3 Hajós, 3 Hájtájer, 3 Haller, 3 Hankó, 3 Haraly, 3 Harcsa, 3 Harkó, 3 Harmath, 3 Hecskó, 3 Hening, 3 Herbszt, 3 Herdeló, 3 Hermán, 3 Hermány, 3 Herteli~, Hertely, 3 Hervol, 3 Hevesi, 3 Hidegkúti, 3 Hintz, 3 Hitter, 3 Hochbauer, 3 Hollósy, 3 Hubert, 3 Inczefi~, Inczeffy, 3 Indacsek, 3 Jákobi, 3 Jankovics~, Jankovits, 3 Jánossy, 3 Jári, 3 Jártó, 3 Jénáki~, Jénáky, 3 Jónucz, 3 Józsi, 3 Kaiser, 3 Kalányos, 3 Kanyaró, 3 Kapitány, 3 Kapusi, 3 Karancsi, 3 Karikás, 3 Károlyi, 3 Kastal, 3 Kécz, 3 Kendi, 3 Kereső, 3 Kereskényi, 3 Keresztúri, 3 Ketesdi, 3 Kinczle, 3 Kislaki, 3 Klári, 3 Klement, 3 Klinger, 3 Knecht, 3 Koblicska, 3 Kodra, 3 Kolésa, 3 Komán, 3 Komporály, 3 Kondorossy, 3 Kotró, 3 Kotta, 3 Kökövics, 3 Könczey~, Köntzey, 3 Köpeczi, 3 Körösfői~, Körösfőy, 3 Krisztián, 3 Krizsán, 3 Kruk, 3 Kukta, 3 Kulik, 3 Kupán, 3 Kuron, 3 Kustán, 3 Kuszálik, 3 Kusztura, 3 La, 3 Lajtár, 3 Lay, 3 Lécz, 3 Lehőcz, 3 Leitman, 3 Lemhényi, 3 Lendek, 3 Lesnyiczky, 3 Lészai~, Lészay, 3 Libiczei~ Libiczey, 3 Lökös, 3 Maczkós, 3 Mádi, 3 Mados, 3 Magdás, 3 Majdik, 3 Maki, 3 Máncz, 3 Mánya, 3 Marcsó, 3 Márdirosz, 3 Márka, 3 Márkó, 3 Mayer, 3 Megyes, 3 Méhi, 3 Mekker, 3 Melles, 3 Mészár, 3 Metz, 3 Mező, 3 Mikes, 3 Mikk, 3 Miklóssy, 3 Milinte, 3 Milotai, 3 Miske, 3 Móra, 3 Mucsi, 3 Munteán, 3 Muzsi, 3 Nádi~Nády, 3 Nagyobb, 3 Nánási, 3 Naphegyi, 3 Napholcz, 3 Návai~, Návay, 3 Nisztor, 3 Nuridsány, 3 Nuszer, 3 Nyegre, 3 Olajos, 3 Orbók, 3 Örsi, 3 Padka, 3 Pajor, 3 Pakulár, 3 Palczert, 3 Palatkás, 3 Pálfalvi, 3 Pálinkás, 3 Páljános, 3 Pardek, 3 Patkó, 3 Patócs, 3 Pávai, 3 Pávelka, 3 Peczi, 3 Pelle, 3 Pellei, 3 Pépel, 3 Pesek, 3 Petelei~, Peteley, 3 Petréd, 3 Petrás, 3 Petyár, 3 Pilbák, 3 Pintér, 3 Pintye, 3 Pipei, 3 Piski, 3 Plugor, 3 Póti, 3 Potor, 3 Pozsonyi, 3 Pötyo, 3 Princz, 3 Prógli, 3 Propszt, 3 Pugner, 3 Pulugor, 3 Pupp, 3 Rádi, 3 Rádu, 3 Radványi, 3 Ráksi, 3 Rázmán, 3 Rebeka, 3 Regián, 3 Ritli, 3 Sáfrány, 3 Sára, 3 Sárpataki, 3 Schlacter, 3 Schrepler, 3 Schwarzen-, berger, 3 Sebo, 3 Selestye, 3 Serény, 3 Sigmond, 3 Sikes, 3 Sopronyi, 3 Speth, 3 Stemmer, 3 Straff, 3 Surányi, 3 Suta, 3 Süketes, 3 Süle, 3 Sylveszter, 3 Szakáli, 3 Szalad, 3 Szalárdi, 3 Szaló, 3 Szalló, 3 Szamos, 3 Szávó, 3 Szemák, 3 Szemes, 3 Szén, 3 Szenczi, 3 Szendrei~, Szendrey, 3 Szentpéteri~, Szentpétery, 3 Szitás, 3 Szmolka, 3 Szmutku, 3 Szondi, 3 Szolomajer, 3 Sztan-, kovszki~, Sztankovszky, 3 Taizs, 3 Talált, 3 Tálas, 3 Támpa, 3 Tari, 3 Tebécs, 3 Telek, 3 Tenko, 3 Terge, 3 Terza, 3 Thiesz, 3 Tiboldi, 3 Tikosi, 3 Tímár, 3 Toma, 3 Tomai, 3 Tomsa, 3 Tölcséres, 3 Tömo, 3 Tozsér, 3 Trattner, 3 Truczkai, 3 Trufán, 3 Tubák, 3 Újhelyi, 3 Va (!), 3 Vágó, 3 Vakarcs, 3 Valter, 3 Vámi~Vámy, 3 Vanyovszki, 3 Várdó, 3 Vassy, 3 Vatány, 3 Verdes, 3 Verzár, 3 Verestói~, Verestóy, 3 Vicsacsán, 3 Vitális, 3 Vitéz, 3 Vlád, 3 Vojkuj, 3 Volker, 3 Vura, 3 Wagner, 3 Webe, 3 Xántus, 3 Zabolai, 3 Zay, 3 Zerkula, 3 Zongor, 3 Zsebe, 3 Zsögön, , 2 Abrám, 2 Ábrám, 2 Ádámcsik, 2 Agh, 2 Ágh, 2 Ajtay, 2 Ajvász, 2 Alföldi~, Alföldy, 2 Alszegi, 2 Alt, 2 Altfater, 2 Altfatter, 2 Andok, 2 Andor, 2 Antonya, 2 Apai, 2 Apostol, 2 Appa, 2 Apró, 2 Aranyosi, 2 Ardai, 2 Ármeán, 2 Ármos, 2 Áros, 2 Arus, 2 Árvai~, Árvay, 2 Auder, 2 Bacz, 2 Bacsik, 2 Bagdi, 2 Bajzát~, Bajzáth, 2 Balika, 2 Báló, 2 Ballok, 2 Balta, 2 Banai, 2 Banda, 2 Bánfi~, Bánffy, 2 Baracsi, 2 Barók, 2 Basilidesz, 2 Batka, 2 Bauch, 2 Bázsa, 2 Bazsó, 2 Bechtold, 2 Becsek, 2 Bécsi, 2 Bedoházi, 2 Begy, 2 Békesi (!), 2 Béldi, 2 Bender, 2 Benefi, 2 Beni (!), 2 Bényei, 2 Berczi, 2 Bereczi, 2 Berényi, 2 Berkeszi, 2 Berze, 2 Besenyi, 2 Bezgédi, 2 Biblia, 2 Bicsi, 2 Bidermann, 2 Bilibok, 2 Bille, 2 Birgiszer, 2 Birinyi, 2 Birkás, 2 Birton, 2 Bisztrán, 2 Blaga, 2 Boár, 2 Bodnáruk, 2 Bodrogi, 2 Bogát, 2 Bogdándi, 2 Bohács, 2 Boldis, 2 Boleman, 2 Bondor, 2 Bongó, 2 Bontó, 2 Borbola, 2 Borka, 2 Borok, 2 Borók, 2 Borsó, 2 Bortó, 2 Borza, 2 Bozoki, 2 Bozsó, 2 Böhm, 2 Bökös, 2 Bölönyi, 2 Bore, 2 Breg, 2 Brezsán, 2 Brezovszky, 2 Brindus, 2 Brugós, 2 Bruncsák, 2 Buboly, 2 Bucs, 2 Bucsás, 2 Buda, 2 Budi, 2 Budiszelics, 2 Bugán, 2 Buja, 2 Buliga, 2 Bulucz, 2 Bumbák, 2 Bunda, 2 Bundik, 2 Burkus, 2 Burzán, 2 Bus, 2 Butka, 2 Búzási, 2 Buzgó, 2 Bükki, 2 Bülgözdi, 2 Czegényi, 2 Czerják, 2 Czilli, 2 Czimmer-, mann, 2 Czine, 2 Czink, 2 Csabaz, 2 Csáka, 2 Csapai, 2 Csáti, 2 Csatt, 2 Csécs, 2 Csegöldi, 2 Csegoldi, 2 Csepregi~, Csepreghy, 2 Csergedi, 2 Csergezán, 2 Csergofi~, Csergoffy, 2 Csík, 2 Csilik, 2 Csinos, 2 Csintalan, 2 Csiri, 2 Csizma, 2 Csobánka, 2 Csóg, 2 Csomafáy, 2 Csonvay, 2 Csórik, 2 Csorján, 2 Dályai, 2 Damián, 2 Dáncsuj~, Dáncsuly, 2 Danguly, 2 Danika, 2 Daragus, 2 Darai, 2 Darkó, 2 Darvasi, 2 Daru, 2 Debrovszky, 2 Décsi, 2 Dékány, 2 Demártini, 2 Demroszky, 2 Deményi, 2 Demián, 2 Demján, 2 Dénesi, 2 Deregus, 2 Détári, 2 Deutsch, 2 Dibernádó, 2 Didi, 2 Dimand, 2 Dóbé, 2 Dobes, 2 Dobondi, 2 Doboy, 2 Dobrosi, 2 Dolcsig, 2 Dolóczki, 2 Donka, 2 Donogán, 2 Dorka, 2 Dorsonszky, 2 Dömös, 2 Dragomir, 2 Drágos, 2 Drágus, 2 Drinkál, 2 Drócsa, 2 Duduj~, Duduly, 2 Dul, 2 Duma, 2 Dundler, 2 Durai, 2 Durugy, 2 Éder, 2 Egresi, 2 Ekárt, 2 Eötvös, 2 Eranus, 2 Erli, 2 Ernei, 2 Ernszt, 2 Érseki, 2 Erszény, 2 Estefán, 2 Esztány, 2 Eszteró, 2 Etédi, 2 Facsar, 2 Fancsal, 2 Fatta, 2 Faulvetter, 2 Fauszt, 2 Feczkó, 2 Felcser, 2 Felföldi, 2 Felleg, 2 Felméri, 2 Fénya, 2 Fényes, 2 Fetykó, 2 Fézer, 2 Fiacskó, 2 Finciszki, 2 Finyák, 2 Fleckenstein, 2 Flóra, 2 Flórián, 2 Fogel, 2 Fogolyán, 2 Fokt, 2 Fóri, 2 Foszler, 2 Főcze, 2 Földvári~, Földváry, 2 Francia, 2 Frank, 2 Friedmann, 2 Frink, 2 Fuksz, 2 Funer, 2 Furu, 2 Gábri, 2 Gacsádi, 2 Gádoros, 2 Gajai, 2 Gajdos, 2 Galambodi, 2 Galambos, 2 Gálicza, 2 Galovits, 2 Gálpál, 2 Galusnyák, 2 Gardó, 2 Gázmár, 2 Gáznár, 2 Gebe, 2 Gedeon, 2 Gédra, 2 Gelei, 2 Gelinek, 2 Gerendi, 2 Gergen, 2 Gerőcz, 2 Gereőffy~, Gerőffy, 2 Ginál, 2 Ginder, 2 Giráncsi, 2 Giró, 2 Gligor, 2 Gocsman, 2 Goda, 2 Góga, 2 Golicza, 2 Gólicza, 2 Gomboczi, 2 Gonda, 2 Gosuly, 2 Gossler, 2 Gotha, 2 Gothár, 2 Goz, 2 Göcző, 2 Gődér, 2 Gödör, 2 Göthér, 2 Gráf, 2 Gráma, 2 Gráncsa, 2 Grosz, 2 Grósz, 2 Grünstein, 2 Guba, 2 Gusztus, 2 Gúzs, Gyéresi, 2 Gyömbér, 2 Gyöngy, 2 Gyöngyi, 2 Gyönös, 2 Györbiró, 2 Győrbíró, 2 Gyugyuc~, 2 Gyugyucz, 2 Gyula, 2 Gyügyei, 2 Haág, 2 Haboczki, 2 Hajducsi, 2 Halasi, 2 Hallai, 2 Hammal, 2 Hammas, 2 Hanyecz, 2 Hara, 2 Haraszi~, 2 Haraszy, 2 Harasztosi, 2 Harkácsi, 2 Harkai, 2 Háromi, 2 Harsányi, 2 Hársfalvi, 2 Hart, 2 Hártel, 2 Hartmayer, 2 Haszán, 2 Haszmann, 2 Hasznosi, 2 Hatala, 2 Havasi, 2 Havlin, 2 Heczel, 2 Hedlicska, 2 Héjas, 2 Helmeczi, 2 Heninger, 2 Herbert, 2 Herbeth, 2 Herembás, 2 Heveli, 2 Hilbel, 2 Hildebrand, 2 Hintalan, 2 Hobai, 2 Hochdorfer, 2 Hodos, 2 Hogyai, 2 Holcz, 2 Holicska, 2 Hommer, 2 Homonai, 2 Homonnai, 2 Hudák, 2 Hurubás, 2 Hutzel, 2 Hügel, 2 Ilosvay, 2 Ingber, 2 Isán, 2 Islik, 2 Ivaniczki~, Ivanitzki, 2 Ivácsony, 2 Jagó, 2 Jáné, 2 Jaszenovics, 2 Jászfalvi, 2 Joanovics, 2 Jobbágy, 2 Jócsák, 2 Jódi, 2 Jonutz, 2 Jován, 2 Józan, 2 Jungvert, 2 Juszli, 2 Juszel, 2 Kába, 2 Kaflikiewicz, 2 Kaján, 2 Kajtor, 2 Kala, 2 Kalit, 2 Kálnoki, 2 Kalten-, bacher, 2 Kandó, 2 Kapás, 2 Kaplonyi, 2 Karetka, 2 Katocz, 2 Katócz, 2 Kavernyuk, 2 Kegyes, 2 Keller, 2 Kenesi, 2 Kénesi, 2 Képes, 2 Kerek, 2 Kern, 2 Kerecsenyi, 2 Kerti, 2 Keszler, 2 Kézel, 2 Kinter, 2 Kir, 2 Kiri, 2 Kirizsán, 2 Kirsch, 2 Kisfalusi, 2 Kisjancsi, 2 Kiskasza, 2 Kisvárdai, 2 Klein, 2 Klutsch, 2 Knáll, 2 Knoll, 2 Koch, 2 Kocsik, 2 Kodori, 2 Kokai~, Kokay, 2 Kókay, 2 Komádi, 2 Komsa, 2 Koncza, 2 Konsza, 2 Kontek, 2 Kopán, 2 Kopándi, 2 Kopeczny, 2 Kópis, 2 Kornis, 2 Kornya, 2 Koros, 2 Kósza, 2 Koszorús, 2 Kosztolányi, 2 Kóter, 2 Kotlár, 2 Kotroczkó, 2 Kovácsi, 2 Ková-, csinszky, 2 Kozsokár, 2 Köbölkuti, 2 Kökényesdi, 2 Kökösi, 2 Kölcsey, 2 Költő, 2 Kömöcsi, 2 Kőműves, 2 Köntös, 2 Könyves, 2 Köő, 2 Körmendy, 2 Körtesi, 2 Körtvélyesi, 2 Kőszegi, 2 Kővágó, 2 Krajla, 2 Krachovchi, 2 Krassói, 2 Krémer, 2 Kubinszki~, Kubinszky, 2 Kuhn, 2 Kuli, 2 Kulpinchi, 2 Kuncz, 2 Kundi, 2 Kurázs, 2 Kurtus, 2 Kúti~Kúthi, 2 Lánc, 2 Lánczky~, Lántzky, 2 Lapis, 2 Lasák, 2 Lath, 2 Latzin, 2 Laub, 2 Laza, 2 Lazarov, 2 Lázok, 2 Lazsádi, 2 Lebedi~, Lebedy, 2 Lechner, 2 Lecsenka, 2 Lehoczki~, Lehoczky, 2 Lekó, 2 Lelenka, 2 Lern, 2 Lestyán, 2 Levei, 2 Leveles, 2 Libik, 2 Libor, 2 Licz, 2 Lipcsei, 2 Liszkai, 2 Lobotka, 2 Lóga, 2 Lopó, 2 Lovadi, 2 Löke, 2 Löscher, 2 Luca~, Lucza, 2 Lucai~, Luczai, 2 Lunczer, 2 Lunguj, 2 Lupány, 2 Lupás, 2 Lupucz, 2 Luskai, 2 Lutsch, 2 Lutz, 2 Lychnovszky, 2 Macsek, 2 Madácsy, 2 Madar, 2 Madarasi, 2 Maembe, 2 Maliczky, 2 Mándi, 2 Mándra, 2 Marczi, 2 Marczika, 2 Markó, 2 Márok, 2 Marozsán, 2 Mártonfi, 2 Marucza, 2 Matekovits, 2 Mátray, 2 Matruk, 2 Megyaszai, 2 Megyeri, 2 Mellan, 2 Mendli, 2 Menegotti, 2 Menninger, 2 Mentes, 2 Menyei, 2 Méra, 2 Mérai, 2 Merejta, 2 Merza, 2 Mézesi, 2 Mihálcsik, 2 Mihályfalvi, 2 Miheler, 2 Mihucz, 2 Mikle, 2 Miklovits, 2 Mikos, 2 Milik, 2 Mitruly, 2 Mogyorós, 2 Mogyorosi, 2 Mogyorósi, 2 Mohácsek, 2 Mohácsi, 2 Mokán, 2 Moldovai, 2 Molitorisz, 2 Monoki, 2 Móriczi, 2 Morosán, 2 Mostis, 2 Mózsi, 2 Muhi, 2 Munkácsi, 2 Muzsnai, 2 Nagygyörgy, 2 Nagyoláh, 2 Náznán, 2 Nebel, 2 Nedelka, 2 Nemere, 2 Nika, 2 Normák, 2 Nosek, 2 Nótáros, 2 Nyikó, 2 Nyiresa, 2 Nyitra, 2 Olcsvári~, 2 Olcsváry, 2 Ónodi, 2 Opre, 2 Orbai, 2 Orbok, 2 Ordas, 2 Ordodi, 2 Orha, 2 Ormos, 2 Oroszfáji, 2 Orsós, 2 Orvos, 2 Osán, 2 Ostoros, 2 Ozimok, 2 Ökrös, 2 Ölyüs, 2 Őri, 2 Örmény, 2 Paczal, 2 Pakocs, 2 Palágyi, 2 Palicsák, 2 Pálkó, 2 Pálkovács, 2 Pallócska, 2 Pánti, 2 Pápa, 2 Paraté, 2 Partin, 2 Páskuj, 2 Patkós, 2 Pátyodi, 2 Pável, 2 Pázmány, 2 Pázsint, 2 Pelger, 2 Peligán, 2 Peltán, 2 Perdi, 2 Perecz, 2 Perényi, 2 Perlik, 2 Petők, 2 Petrikó, 2 Petruc~, Petrucz, 2 Petruka, 2 Pigai, 2 Pilbát~, Pilbáth, 2 Pilinger, 2 Pillich, 2 Pinti, 2 Pintyuca, 2 Pirámpel, 2 Piskolti, 2 Pittman, 2 Platscek, 2 Pocsai, 2 Pohl, 2 Pokola, 2 Pokorny, 2 Pólik, 2 Pongor, 2 Popa, 2 Pora, 2 Porcza, 2 Porczel, 2 Porcs, 2 Portörő, 2 Posta, 2 Pósta, 2 Posszert, 2 Poszti, 2 Pozna, 2 Pozsár, 2 Prázsmári, 2 Preszler, 2 Prinyi, 2 Püspöki, 2 Raáb, 2 Radó, 2 Rafai, 2 Rajcsányi, 2 Rákosfalvy, 2 Rámay, 2 Rápóti, 2 Rariga, 2 Rátoni, 2 Rauch, 2 Rebenek, 2 Rebnyik, 2 Récsei, 2 Regéczi~, Regéczy, 2 Régeni, 2 Reich, 2 Reikli, 2 Reisz, 2 Reiz, 2 Reizer, 2 Rencsek, 2 Rend, 2 Rendi~, Rendy, 2 Rennich, 2 Résch, 2 Restli, 2 Reszler, 2 Retek, 2 Rétesi, 2 Rétyi, 2 Rezi, 2 Revák, 2 Rilti, 2 Rohács, 2 Romát, 2 Ropogh, 2 Rothbecher, 2 Rudics, 2 Ruzsa, 2 Sajó, 2 Salánki, 2 Sall, 2 Sanyó, 2 Sás, 2 Sáska, 2 Sásvári, 2 Saszet, 2 Schefler, 2 Schulleri, 2 Sebi, 2 Segesdi, 2 Selmeczi~, Selmetzi, 2 Semsei, 2 Serebán, 2 Sereg, 2 Simai~, Simay, 2 Simándi, 2 Simófi, 2 Simonovics~, Simonovits, 2 Simpf, 2 Siráki, 2 Sisak, 2 Siteri, 2 Skorván, 2 Smausz, 2 Smitkó, 2 Sojmos~, Solymos, 2 Solti, 2 Somai~, Somay, 2 Somkereki, 2 Somolyák, 2 Somsai, 2 Sorosán, 2 Sovárd, 2 Sovárszki, 2 Sprencz, 2 Spurigán, 2 Srepler, 2 Sróth, 2 Staharóczky, 2 Stegbauer, 2 Steib, 2 Steinbrunner, 2 Steiner, 2 Stélik, 2 Stekli, 2 Stiák, 2 Stier, 2 Stark, 2 Strazal-, kovszki, 2 Stucz, 2 Stupeczky, 2 Sugár, 2 Suhó, 2 Süli, 2 Szabadai, 2 Szados, 2 Szakállos, 2 Szalánszki, 2 Száldobágyi, 2 Szalfetter, 2 Szamosközi, 2 Szarka, 2 Szarvadi, 2 Szecsete, 2 Szekrényes, 2 Szeleczki, 2 Szelesi, 2 Szellelki, 2 Szellő, 2 Szénégető, 2 Szenes, 2 Szentjobbi, 2 Szentkirály, 2 Szentkirályi, 2 Szepesi, 2 Szeszermann, 2 Szima, 2 Szipoly, 2 Szisze, 2 Szlenka, 2 Szlopp, 2 Szokola, 2 Szombat, 2 Szomor, 2 Szóra, 2 Szórádi, 2 Szoták, 2 Szörnyi, 2 Sztakics, 2 Szugyiczki, 2 Szuhánszky, 2 Szuhányi, 2 Szunyoghi~, Szunyoghy, 2 Szvinyuk, 2 Szvoboda, 2 Takó, 2 Tála, 2 Talpai, 2 Tanka, 2 Tánki, 2 Tankóczi~, Tankóczy, 2 Tapalaga, 2 Tapasztó, 2 Tarczali~, Tarczaly, 2 Tarcsi, 2 Tarisznyás, 2 Tarkányi (!), 2 Tarkó, 2 Tasadán, 2 Tasi, 2 Tátrai, 2 Teiszler, 2 Tekeres, 2 Teleky, 2 Temérdek, 2 Terebesi, 2 Tér, 2 Terék, 2 Ternei, 2 Terschánszki, 2 Teszler, 2 Teutsch, 2 Thalmaier, 2 Tibesz, 2 Tihor, 2 Tilger, 2 Tillinger, 2 Tima, 2 Tivadar, 2 Todorán, 2 Tolán, 2 Tonczér, 2 Topai, 2 Topor, 2 Tornai, 2 Tóros, 2 Torzsa, 2 Toós, 2 Tók, 2 Törő, 2 Tőrös, 2 Törzsök, 2 Tötök, 2 Tőtszegi, 2 Trenka, 2 Trif, 2 Trimfa, 2 Trsó (!), 2 Tuef, 2 Tulics, 2 Turgyán, 2 Turos, 2 Túros, 2 Túrós,, 2 Tuta, 2 Tutó, 2 Tutor, 2 Türkösi, 2 Tyepák, 2 Tyihák, 2 Tyira, 2 Uglár, 2 Ugri, 2 Uhl, 2 Ulmer, 2 Urai~Uray, 2 Uri~Ury, 2 Vackán, 2 Vadai, 2 Vadász, 2 Vajasdi, 2 Vajdovics, 2 Vajnár, 2 Váju, 2 Vakon, 2 Valádi, 2 Valdman, 2 Valkai, 2 Vándor, 2 Vank, 2 Ványi, 2 Vargancsik, 2 Vasadi, 2 Vásárhelyi, 2 Vastag, 2 Vasvári, 2 Váta, 2 Vén, 2 Veibli, 2 Venter, 2 Veréb, 2 Vezsenyi, 2 Viczkus, 2 Viduj, 2 Viland, 2 Vilhelm, 2 Vilikó, 2 Vincei, 2 Vinkovics, 2 Vízaknai, 2 Vollancs, 2 Volosin, 2 Vulkán, 2 Wéghoffer, 2 Wegroszta, 2 Wenczel, 2 Winkler, 2 Winterfeld, 2 Zabán, 2 Zabos, 2 Zaha, 2 Zahorovits, 2 Zaj, 2 Zátyi, 2 Závászki, 2 Zborovszki, 2 Zeng, 2 Zoller, 2 Zilincki~, Zilinczki, 2 Zirkuli, 2 Zoltai, 2 Zörgő, 2 Zubor, 2 Zuh, 2 Zurik, 2 Zsembera, 2 Zsetkei, 2 Zsuffa, 2 Zsugán, 2 Zsugya, 2 Zsunkuly, 2 Zsurka, 2 Zsurkán, , 1 Abadi (!), 1 Abod, 1 Abódi, 1 Abonyi, 1 Abrán, 1 Ábrán, 1 Ábri, 1 Abrudbányai, 1 Ackerman, 1 Ádámszki, 1 Ádány, 1 Adom, 1 Adomány, 1 Adriányi, 1 Agopcsa, 1 Ágya, 1 Agyó, 1 Aiben, 1 Aigel, 1 Alafi, 1 Albertus, 1 Alenyuk, 1 Alexy, 1 Aliz, 1 Amik, 1 Ámik, 1 Amota, 1 Anderka, 1 Anderkó, 1 Andrejkovics, 1 Andrészek, 1 Angyal, 1 Antalka, 1 Apa, 1 Apáti, 1 Arácsi, 1 Arányi, 1 Arató, 1 Arcfalvi, 1 Ari, 1 Arnocz, 1 Arnócz, 1 Arnandorf, 1 Áron, 1 Aros, 1 Árpa, 1 Árpás, 1 Árpási, 1 Árva, 1 Asztalnok, 1 Attla, 1 Atyai, 1 Átyim, 1 Anderwald, 1 Aulich, 1 Aunaházi, 1 Ávid, 1 Azbé, 1 Babai, 1 Bábán, 1 Bábel, 1 Babi, 1 Babó, 1 Babócsi, 1 Babota, 1 Babrik, 1 Baczai, 1 Baczula, 1 Baczur, 1 Bacsádi, 1 Badar, 1 Badi, 1 Bagaméri, 1 Bagothai, 1 Bágyi, 1 Bajas, 1 Bajgyi, 1 Bajgyik, 1 Baji, 1 Bajnocki, 1 Bakró, 1 Bakaity, 1 Bakucz, 1 Bakucs, 1 Balán, 1 Balás, 1 Balask, 1 Baláska, 1 Balassi, 1 Balázsházi, 1 Balon, 1 Bályoki, 1 Bancsa, 1 Bancse, 1 Báncsi, 1 Bándár, 1 Bándroszky, 1 Bándrovszki, 1 Bangur, 1 Báni, 1 Bánkos, 1 Banó, 1 Bantta, 1 Bánya, 1 Baráta, 1 Barátki, 1 Barbocz, 1 Barboni, 1 Bárbu, 1 Bárbul, 1 Bárbuj, 1 Bárbuly, 1 Bárczi, 1 Barcs, 1 Barcsay, 1 Bardon, 1 Barella, 1 Barhács, 1 Barkó, 1 Barkóczi, 1 Barlán, 1 Bárócz, 1 Barth, 1 Bász, 1 Batizán, 1 Batki, 1 Batok, 1 Bauholczor, 1 Bauman, 1 Bausche, 1 Bazaráth, 1 Bayka, 1 Báyer, 1 Bech, 1 Becher, 1 Begidsán, 1 Begidzsán, 1 Behány, 1 Békefi, 1 Bekes, 1 Békés, 1 Bekk, 1 Bélafalvi, 1 Belce, 1 Belcsák, 1 Bélfenyér, 1 Betkovits, 1 Bella, 1 Beluk, 1 Benczi, 1 Benczik, 1 Bencsik, 1 Benedecsik, 1 Benkóczi, 1 Benkovits, 1 Bente, 1 Bendyuk, 1 Bérces, 1 Bercuj, 1 Berek, 1 Berencz, 1 Berger, 1 Berhoncz, 1 Bernárd, 1 Berták, 1 Bészéll, 1 Bétái, 1 Betegh, 1 Bethleni, 1 Bethleni, 1 Bezsnyei, 1 Biás, 1 Biba, 1 Bicski, 1 Bicsok, 1 Bidló, 1 Bigyiga, 1 Bikád i, 1 Bikás, 1 Bila, 1 Bilka, 1 Bimbó, 1 Biricz, 1 Birizló, 1 Birki, 1 Birkner, 1 Biroga, 1 Bírisz, 1 Biszkontini, 1 Blács, 1 Blázsi, 1 Blényesi, 1 Blóz, , 1 Boalasz, 1 Bobrila, 1 Bobrovszki, 1 Boczog, 1 Bocsárdi, 1 Bócsó, 1 Bodali, 1 Bodea, 1 Bodóczi, 1 Bodogán, 1 Bodolay, 1 Bodonyi, 1 Bodos, 1 Bodrog, 1 Bogáthy, 1 Bóka, 1 Bokk, 1 Bokos, 1 Boldi, 1 Boldos, 1 Bollos, 1 Bolyai, 1 Bonczos, 1 Bone, 1 Bongyán, 1 Bóni, 1 Bonta, 1 Bonyhai, 1 Bőm, 1 Borbás, 1 Borbé, 1 Borboj, 1 Borgya, 1 Borhidi, 1 Boricza, 1 Bornemisza, 1 Boronkai, 1 Borovszky, 1 Borozsnyai, 1 Borsai, 1 Borsoss, 1 Bortos, 1 Boruzs, 1 Borvíz, 1 Borzák, 1 Borzás, 1 Bossányi, 1 Bosznyák (!), 1 Botorok, 1 Bován, 1 Bozga, 1 Bozsovszky, 1 Böde, 1 Bögre, 1 Böjti, 1 Bokányi, 1 Böndika, 1 Böndör, 1 Bőti, 1 Brabos, 1 Brankovics, 1 Braun, 1 Brebán, 1 Breier, 1 Breim, 1 Bretter, 1 Brém;, 1 Bringye, 1 Briny, 1 Brodács, 1 Brák, 1 Brotya, 1 Brücher, 1 Buchman, 1 Budurián, 1 Bujárszki, 1 Bitka, 1 Bukaresti, 1 Buláth, 1 Bulárka, 1 Bulz, 1 Bulzán, 1 Bura, 1 Burger, 1 Burian, 1 Burus, 1 Buús, 1 Buta, 1 Buteán, 1 Buti, 1 Butnár, 1 Butuza, 1 Butta, 1 Búza, 1 Buzle, 1 Bűcsi, 1 Bükfejes, 1 Bükkei, 1 Bukás, 1 Bükösi, 1 Cegői, 1 Cerny, 1 Cifra, 1 Chillik, 1 Cirék, 1 Culij, 1 Czáher, 1 Czap, 1 Czapp, 1 Czampó, 1 Czégéni, 1 Czéghér, 1 Czeglédi, 1 Czekes, 1 Czeki, 1 Czell, 1 Czellencz, 1 Czenczer, 1 Czerán, 1 Czerék, 1 Czernák, 1 Czézár, 1 Czibere, 1 Czikai, 1 Czikmántori, 1 Czikus, 1 Czili, 1 Czimerman, 1 Czina, 1 Czinó, 1 Czinzel, 1 Czipa, 1 Cziple, 1 Czira, 1 Cziraizer, 1 Cziszter, 1 Czitros, 1 Czizek, 1 Czobor, 1 Czompó, 1 Czompok, 1 Czudar, 1 Czuhai, 1 Czundel, 1 Czupor, 1 Czüvek, 1 Czűvek, 1 Csahy, 1 Csali, 1 Csaloka, 1 Csalóka, 1 Csáth, 1 Csávási, 1 Csavdári, 1 Csavó, 1 Csefalvi, 1 Csegődi, 1 Csehik, 1 Cséki, 1 Csekő, 1 Cseme, 1 Csender, 1 Csendőr, 1 Csenge, 1 Csepella, 1 Csepentő, 1 Csepin, 1 Csercse, 1 Csereoka, 1 Cseri, 1 Cserháti, 1 Cserkész, 1 Csermák, 1 Csernik, 1 Csernyi, 1 Cseszkó, 1 Cseterás, 1 Csetlár, 1 Csetri, 1 Csicsáky, 1 Csigyár, 1 Csikai, 1 Csíkos, 1 Csillám, 1 Csinta, 1 Csipkár, 1 Csirák, 1 Csiza, 1 Cslinszki, 1 Csobánczy, 1 Csoltó, 1 Csomaközi, 1 Csombor, 1 Csomortányi, 1 Csomoss, 1 Csongrád, 1 Csorbai, 1 Csorik, 1 Csórján, 1 Csornán, 1 Csóti, 1 Csöbi, 1 Csőkör, 1 Csöregi, 1 Csőregi, 1 Csucsuj, 1 Csúcsúja, 1 Csukor, 1 Csukat, 1 Csupán, 1 Csupei, 1 Csurka, 1 Csüdő, 1 Csüdőr, 1 Csüg, 1 Csüri, 1 Csűrős, 1 Daday, 1 Dajbukát, 1 Dájka, 1 Dála, 1 Dallos, 1 Dandé, 1 Dandóczi, 1 Dánielisz, 1 Danyi, 1 Dar, 1 Darloti, 1 Darmány, 1 Darnai, 1 Daró, 1 Darolczán, 1 Darvai, 1 Dascell, 1 Daubner, 1 Décse, 1 Dehenes, 1 Dekel, 1 Deker, 1 Dembrovszki, 1 Démel, 1 Demén, 1 Demku, 1 Dencsák, 1 Déner, 1 Denes, 1 Denk, 1 Denkó, 1 Deér, 1 Derecski, 1 Dérer, 1 Deres, 1 Derner, 1 Désy, 1 Deverdics, 1 Dienes, 1 Dietrich, 1 Dinka, 1 Diosi, 1 Dirchl, 1 Ditrich, 1 Divinyi, 1 Divin, 1 Dobrán, 1 Dobránszky, 1 Dobreán, 1 Dobribán, 1 Dobrila, 1 Dobrin, 1 Dobrosi, 1 Dobrován, 1 Docze, 1 Dodé, 1 Dóka, 1 Dolezsán, 1 Dómján, 1 Dongi, 1 Dóra, 1 Dorgó, 1 Doroghi, 1 Doros, 1 Döme, 1 Dőringer, 1 Draskovits, 1 Drilla, 1 Drimus, 1 Drozdowszki, 1 Drumár, 1 Drumer, 1 Dubicska, 1 Dudi, 1 Duffner, 1 Dulacsi, 1 Dull, 1 Dulló, 1 Duna, 1 Dupta, 1 Durkó, 1 Duska, 1 Dursz, 1 Dusa, 1 Dusincki, 1 Dusinszky, 1 Duy, 1 Dücskő, 1 Dvarniczki, 1 Ebenspanger, 1 Éberst, 1 Eberlein, 1 Ebergenyi, 1 Éberszt, 1 Eble, 1 Ecselei, 1 Edelhauser, 1 Eger, 1 Égly, 1 Egyedi, 1 Ehrenwerth, 1 Eiben, 1 Eiholcz, 1 Eizert, 1 Eizner, 1 Ekkert, 1 Elchinger, 1 Elefánt, 1 Ellenes, 1 Elmer, 1 Elség, 1 Éltető, 1 Enderle, 1 Endi, 1 Endreffy, 1 Engel, 1 Enyed, 1 Enyedfi, 1 Epli, 1 Erbstein, 1 Erkedi, 1 Eszenyei, 1 Eszes, 1 Fáber, 1 Faff, 1 Fagyura, 1 Fakelman, 1 Fakó, 1 Falkus, 1 Fall, 1 Faltinszki, 1 Fancsiki, 1 Fándly, 1 Farc, 1 Fata, 1 Fátyol, 1 Fazoli, 1 Fecsó, 1 Fegyveresi, 1 Fehérdi, 1 Feketics, 1 Feichtner, 1 Feifer, 1 Feiffer, 1 Feigi, 1 Feigl, 1 Fejérvári, 1 Felber, 1 Feldider, 1 Fele, 1 Félegyházi, 1 Felházi, 1 Felhősi, 1 Felicides, 1 Fenyédi, 1 Fenyvesi, 1 Fenczik, 1 Fenerstein, 1 Ferenczik, 1 Ferencsik, 1 Fernegel, 1 Fetés, 1 Fetscher, 1 Fey, 1 Ficó, 1 Figusch, 1 Fila, 1 Filimon, 1 Filtner, 1 Fincicki, 1 Fintás, 1 Firtos, 1 Fizesán, 1 Flack, 1 Foch, 1 Fogarasi, 1 Fógel, 1 Fontu, 1 Fórián, 1 Foriska, 1 Foriss, 1 Fóriss, 1 Formittág, 1 Forgó, 1 Foró, 1 Forreiter, 1 Forverszki, 1 Forvith, 1 Forvorszki, 1 Forwald, 1 Földesi, 1 Frányi, 1 Frenkó, 1 Frendl, 1 Friederi, 1 Frincsán, 1 Friss, 1 From, 1 Frölich, 1 Fuchs, 1 Fucsch, 1 Fugel, 1 Fula, 1 Furcsik, 1 Furduj, 1 Furó, 1 Furtuna, 1 Furus, 1 Futaki, 1 Füzér, 1 Füzesi, 1 Füzessy, 1 Fűzfa, 1 Gáborka, 1 Gábory, 1 Gacsó, 1 Gadó, 1 Gahér, 1 Gaj, 1 Gája, 1 Gajewszki, 1 Gajgó, 1 Galajda, 1 Galamb, 1 Galanton, 1 Galeczki, 1 Galicz, 1 Galiger, 1 Gálovits, 1 Gallovics, 1 Gálna, 1 Galvácsy, 1 Gánoczi, 1 Garaguly, 1 Gargya, 1 Garlati, 1 Gászner, 1 Gászpor, 1 Gáti, 1 Gavallér, 1 Gávris, 1 Gázsa, 1 Gazsó, 1 Gellér, 1 Gencs, 1 Genda, 1 Geréffy, 1 Germán, 1 Geröcz, 1 Gerhardt, 1 Gerstmayer, 1 Gevált, 1 Gévalt, 1 Geyer, 1 Ghimán, 1 Gile, 1 Gimbell, 1 Girás, 1 Girtler, 1 Gittinger, 1 Gittye, 1 Glatsz, 1 Glimoza, 1 Glugl, 1 Gnánt, 1 Godza, 1 Godzsa, 1 Goga, 1 Goldberg, 1 Golyhó, 1 Gombocz, 1 Gombócz, 1 Gordán, 1 Gósuly, 1 Gotczman, 1 Gother, 1 Gottlieb, 1 Govrik, 1 Göcs, 1 Göde, 1 Görcsi, 1 Görgős, 1 Götferd, 1 Göttfer, 1 Grabán, 1 Grauer, 1 Grávuj, 1 Grekui, 1 Grendel, 1 Grenovics, 1 Grépály, 1 Grieb, 1 Grigercsik, 1 Grim, 1 Grimling, 1 Grimm, 1 Griz, 1 Gríz, 1 Gross, 1 Grószgerő, 1 Gruber, 1 Grubisics, 1 Gruer, 1 Gruman, 1 Grünwald, 1 Gub, 1 Guczuj, 1 Gugulya, 1 Gui, 1 Gujdár, 1 Gulassa, 1 Guruzda, 1 Gurzán, 1 Guther, 1 Gúti, 1 Gündisch, 1 Günzel, 1 Gzsinga, 1 Gyagyi, 1 Gyákon, 1 Gyémánt, 1 Gyenes, 1 Gyepesi, 1 Gyila, 1 Gyonos, 1 Gyökös, 1 Gyöngyössy, 1 Győr, 1 Györgyák, 1 Györgyike, 1 Györgyilyés, 1 Gyöne, 1 Györkei, 1 Györki, 1 Györkös, 1 Gyurcsányi, 1 Gyurik, 1 Gyüre, 1 Haáz, 1 Habinyák, 1 Habuczki, 1 Hága, 1 Hágó, 1 Haidel, 1 Haidrich, 1 Hail, 1 Hajner, 1 Hájtlájer, 1 Halászi, 1 Haldli, 1 Halmágy, 1 Halmazsán, 1 Halmen, 1 Halmi, 1 Halmos, 1 Halmosi, 1 Haltek, 1 Hambrik, 1 Hamvai, 1 Hamvas, 1 Hancz, 1 Hanesz, 1 Hánis, 1 Hánizs, 1 Hanzi, 1 Hánzi, 1 Harácsek, 1 Haragay, 1 Haragos, 1 Haraklányi, 1 Haraszti, 1 Hárász, 1 Harascsak, 1 Harani, 1 Harausz, 1 Hargitai, 1 Haricska, 1 Haris, 1 Harmos, 1 Harra, 1 Hársony, 1 Hartlein, 1 Hartman, 1 Hartfaludi, 1 Hauer, 1 Hauner, 1 Hauszlinger, 1 Havai, 1 Havadi, 1 Havadtoi, 1 Havram, 1 Hávrics, 1 Havor, 1 Házi, 1 Haydú, 1 Héb, 1 Hégely, 1 Hégeto, 1 Hegyesi, 1 Heidelbacher, 1 Hey, 1 Heissmann, 1 Héjjas, 1 Heldsdorfer, 1 Helle, 1 Hellmann, 1 Helvei, 1 Helyi, 1 Hélyiás, 1 Hemmer, 1 Henczel, 1 Hencs, 1 Hengán, 1 Henning, 1 Henn, 1 Hentes, 1 Hérák, 1 Herbst, 1 Hercz, 1 Herda, 1 Herdlicska, 1 Herlitska, 1 Hernádi, 1 Hernek, 1 Herperger, 1 Herschovits, 1 Herz, 1 Hesfelán, 1 Hetényi, 1 Hetzke, 1 Hévizi, 1 Hibácskó, 1 Hippach, 1 Hiriczkó, 1 Hiripi, 1 Hízó, 1 Hlavathy, 1 Hoch, 1 Hódi, 1 Hodisán, 1 Hódos, 1 Hofdemel, 1 Hoffman, 1 Holczer, 1 Holczinger, 1 Holczman, 1 Holczmann, 1 Holhos, 1 Hollinek, 1 Holod, 1 Homoky, 1 Horila, 1 Horj, 1 Hover, 1 Hóver, 1 Hönig, 1 Honig, 1 Hogyes, 1 Hölgyes, 1 Hraboski, 1 Hrisztu, 1 Hubesz, 1 Hudlicska, 1 Hudy, 1 Huli, 1 Hulubán, 1 Husz, 1 Huth, 1 Huú, 1 Huza, 1 Husze, 1 Hvell, 1 Ilban, 1 Ilicsuk, 1 Ille, 1 Illei, 1 Ilucz, 1 Ilur, 1 Inczédi, 1 Insperger, 1 Ipó, 1 Irimiás, 1 Iring, 1 Isai, 1 Ispas, 1 Istvándi, 1 Ivanovics, 1 Izsáki, 1 Izsán, 1 Izsány, 1 Izsó, 1 Jakabházi, 1 Jaklovszky, 1 Jákob, 1 Jakócs, 1 Jakubik, 1 Jakubinyi, 1 Janda, 1 Janitsek, 1 Jánoska, 1 Janota, 1 Januczás, 1 Jaricza, 1 Jarosewitz, 1 Jászoly, 1 Jávorszky, 1 Jedenák, 1 Jekel, 1 Jenes, 1 Jeni, 1 Jéré, 1 Jéri, 1 Jeszenovits, 1 Jeszenszki, 1 Joachim-, sthaler, 1 Jókai, 1 Joner, 1 Jordáki, 1 Jorga, 1 Jósa, 1 Jova, 1 Juhas, 1 Jula, 1 Jurka, 1 Jáger, 1 Jáhó, 1 Jusztel, 1 Kabanek, 1 Kabát, 1 Kabdebó, 1 Kabódi, 1 Kabós, 1 Kacza, 1 Kacsa, 1 Kácsóf, 1 Kácsor, 1 Kadácsi, 1 Kaizer, 1 Kajcsarácz, 1 Kajser, 1 Kakas, 1 Kaláka, 1 Kalik, 1 Kálai, 1 Káli, 1 Kalla, 1 Kálóczki, 1 Kamenszki, 1 Kancsag, 1 Kandi, 1 Kaniczki, 1 Kanizsai, 1 Kapeller, 1 Kapocza, 1 Kápolnai, 1 Káposztás, 1 Kapus, 1 Kapy, 1 Kara, 1 Karacs, 1 Karajos, 1 Kárász, 1 Kaplonyi, 1 Kápolnai, 1 Karizás, 1 Kárpinszki, 1 Káró, 1 Kart, 1 Kasa, 1 Kasler, 1 Kaszás, 1 Kászonyi, 1 Kata, 1 Káté, 1 Kati, 1 Kaucsár, 1 Kávai, 1 Kávási, 1 Kaveczki, 1 Kazamér, 1 Kebeles, 1 Keisz, 1 Keizer, 1 Kékes, 1 Kékedi, 1 Kelecsényi, 1 Kellán, 1 Kellermann, 1 Kelner, 1 Kémendi, 1 Kémeri, 1 Kende, 1 Kenéz, 1 Kerékgyártó, 1 Keresszegi, 1 Kernászt, 1 Kerner, 1 Kertesi, , 1 Kertmegi, 1 Kesléder, 1 Keul, 1 Kezán, 1 Khell, 1 Kidei, 1 Kier, 1 Kigyósi, 1 Kilyéni, 1 Kim, 1 Kimpán, 1 Kimpián, 1 Kindle, 1 Kinizsi, 1 Kiós, 1 Kiosz, 1 Királyi, 1 Kirilla, 1 Kirmájer, 1 Kisari, 1 Kisded, 1 Kiseleff, 1 Kispataki, 1 Klampeczki, 1 Klapka, 1 Klimbusz, 1 Klotzbir, 1 Klór, 1 Kluzsán, 1 Knoblan, 1 Knop, 1 Kobán, 1 Kóbori, 1 Koczkás, 1 Kocsmár, 1 Kocsmarik, 1 Kocsoláde, 1 Kocsor, 1 Kodácz, 1 Kodesch, 1 Kodó, 1 Kodolányi, 1 Koka, 1 Kokán, 1 Kokas, 1 Kokó, 1 Kokoly, 1 Kolbai, 1 Kolbász, 1 Kolbaszer, 1 Kolgya, 1 Kolesa, 1 Koller, 1 Kolmán, 1 Kólya, 1 Komát, 1 Komjátszegi, 1 Komlódi, 1 Komlósi, 1 Kommer, , 1 Komoróczy, 1 Kona, 1 Koncság, 1 Kondics, 1 Konecsny, 1 Konerth, 1 Kondó, 1 Konnát, 1 Kontesveller, 1 Kontrai, 1 Konyhai, 1 Kopándi, 1 Kopányi, 1 Kopis, 1 Korber, 1 Korbuly, 1 Korch, 1 Korcsmáros, 1  Kordics, 1 Kork, 1 Kornics, 1 Koromoszley, 1 Kornovics, 1 Kórodi, 1 Korozs, 1 Kosa, 1 Kostyák, 1 Kosután, 1 Kosz, 1 Kosztely, 1 Kóti, 1 Kotona, 1 Kotroczó, 1 Kottra, 1 Kotyesz, 1 Kovalik, 1 Kozi, 1 Kozmér, 1 Kozovits, 1 Kozsár, 1 Kömös, 1 Köncse, 1 Köne, 1 Konig, 1 Könyu, 1 Körmöczy, 1 Körmöczki, 1 Körmös, 1 Kopál, 1 Köpeczny, 1 Köpefalnagy, 1 Körösi, 1 Körözsi, 1 Körtvélyessi, 1 Kövesdi, 1 Kpangbai, 1 Krafcsik,, 1 Krájnik, 1 Králl, 1 Krakkai, 1 Krakkó, 1 Kramer, 1 Kranowszky, 1 Kratochwill, 1 Kredátusz, 1 Krejcik, 1 Kremmer, 1 Kremsz, 1 Krézsek, 1 Kribus, 1 Krisán, 1 Krisár, 1 Kristál, 1 Kristán, 1 Kristóff, 1 Kriszta, 1 Kriszte, 1 Krisztilyán, 1 Krivács, 1 Kriza, 1 Krucz, 1 Krupa, 1 Krupiczer, 1 Krupinczer, 1 Kruzselák, 1 Kruzsicz, 1 Kruzsovszki, 1 Krüzselyi, 1 Kubán, 1 Kubaszek, 1 Kubát, 1 Kubik, 1 Kubinyi, 1 Kubola, 1 Kucza, 1 Kucsek, 1 Kucsován, 1 Kucsván, 1 Kugler, 1 Kuki, 1 Kukuj, 1 Kulin, 1 Kulpinszki, 1 Kuncser, 1 Kunos, 1 Kupa, 1 Kupe, 1 Kupin, 1 Kurcsa-, kovszky, 1 Kurcsi, 1 Kurila, 1 Kurjatkó, 1 Kurpé, 1 Kurtuly, 1 Kuutár, 1 Kurz, 1 Kusiczki, 1 Kusnyer, 1 Kusztás, 1 Kusztora, 1 Kutas, 1 Kutos, 1 Kuzman, 1 Kuzmányi, 1 Kuzmik, 1 Kuzsma, 1 Kuzsovszki, 1 Küs, 1 Küsmödi, 1 Laár, 1 Lába, 1 Labancz, 1 Lábas, 1 Laber, 1 Labina, 1 Lacz, 1 Laczai, 1 Laczkovics, 1 Láday, 1 Laiber, 1 Lajcsák, 1 Lajosi, 1 Lajoska, 1 Lajtos, 1 Landuer, 1 Langer, 1 Lángviser, 1 Lapka, 1 Lapohos, 1 Laska, 1 Laskay, 1 Laslavik, 1 Lászlóffy, 1 Laurán, 1 Lauter, 1 Lázin, 1 Léber, 1 Lebovits, 1 Legmann, 1 Legoza, 1 Leiher, 1 Leize, 1 Lemperger, 1 Lendák, 1 Lender, 1 Lendvay, 1 Leonhardt, 1 Lep, 1 Lepedus, 1 Lepolszki, 1 Lepp, 1 Les, 1 Less, 1 Letényi 1 Léva, 1 Levente, 1 Libái, 1 Libus, 1 Linczing, 1 Linder, 1 Lingvai, 1 Linzembold, 1 Lipai, 1 Lipeczky, 1 Lipos, 1 Lipták, 1 Littasi, 1 Lizák, 1 Lobenschus, 1 Loga, 1 Loncsák, 1 Lorencz, 1 Losteiner, 1 Lothári, 1 Lovag, 1 Lozsádi, 1 Lőcsei, 1 Löff, 1 Löffler, 1 Lőfi, 1 Lőke, 1 Lőrencz, 1 Lönhárt, 1 Lötény, 1 Lőtény, 1 Lövőtei (!), 1 Luczás, 1 Luczek, 1 Ludasi, 1 Ludász, 1 Ludvocher, 1 Lukics, 1 Lump, 1 Lung, 1 Lunka, 1 Lupán, 1 Lupsa, 1 Lusztig, 1 Maczey, 1 Maczkó, 1 Maczkos, 1 Maczur, 1 Mácsi, 1 Macskási, 1 Macskássy, 1 Máday, 1 Madura, 1 Magics, 1 Mágler, 1 Maggyán, 1 Magyaros, 1 Majer, 1 Májercsik, 1 Májerkuk, 1 Majevszki, 1 Majla, 1 Majó, 1 Majorchik, 1 Majtényi, 1 Makár, 1 Makfalvi, 1 Maklucz, 1 Mákos, 1 Makrai, 1 Makszin, 1 Malec, 1 Malczanek, 1 Malicski, 1 Malonyai, 1 Manc, 1 Máncs, 1 Mandali, 1 Mándoki, 1 Mandrik, 1 Máneász, 1 Manfredi, 1 Mangel, 1 Mánn, 1 Mántó, 1 Manz, 1 Mányoki, 1 Mara, 1 Marakos, 1 Maráz, 1 Marczin, 1 Marczinkó, 1 Mardirosz, 1 Marek, 1 Márek, 1 Maresch, 1 Margit, 1 Margitházi, 1 Marha, 1 Marhát, 1 Mári, 1 Maricza, 1 Marinka, 1 Marjai, 1 Markaly, 1 Márkosi, 1 Markovics, 1 Markos, 1 Márkusz, 1 Marok, 1 Mártin, 1 Martini, 1 Martinka, 1 Martinovics, 1 Martonfy, 1 Martonos, 1 Mártonos, 1 Maruzsán, 1 Maskulik, 1 Masztich, 1 Mátej, 1 Matics, 1 Mátté, 1 Mattis, 1 Matula, 1 Mátza, 1 Matyi, 1 Matyika, 1 Máttyás, 1 Mazur, 1 Máyer, 1 Mayor, 1 Mecher, 1 Med-, nyanszky, 1 Medra, 1 Medisán, 1 Medvés, 1 Medvesán, 1 Méhész, 1 Meisel, 1 Meiszter, 1 Mekeres, 1 Melega, 1 Mellán, 1 Melzer, 1 Mendi, 1 Mérán, 1 Mére, 1 Meregya, 1 Mérey, 1 Merlás, 1 Mertz, 1 Meskó, 1 Meszarik, 1 Mészely, 1 Meszesi, 1 Metzig, 1 Mevéssy, 1 Mézes, 1 Mezinger, 1 Mézmer, 1 Mezősi, 1 Micheler, 1 Mihácz, 1 Mihácsa, 1 Mihálcsa, 1 Mihalek, 1 Mihalik, 1 Mihálfi, 1 Mihát, 1 Mihocsa, 1 Miholcsa, 1 Mikecz, 1 Miklosicza, 1 Mikulás, 1 Milác, 1 Milcsevics, 1 Mild, 1 Milián, 1 Mile, 1 Mille, 1 Milós, 1 Millye, 1 Minier, 1 Miniska, 1 Misik, 1 Misinszki, 1 Missik, 1 Miszner, 1 Miszti, 1 Misztrik, 1 Miterreitter, 1 Mizsai, 1 Mladin, 1 Móda, 1 Moguly, 1 Mohailla, 1 Mohi, 1 Mohr, 1 Moka, 1 Mokány, 1 Molnus, 1 Móna, 1 Monai, 1 Monus, 1 Moritz, 1 Morna, 1 Morocz, 1 Moroz, 1 Morozs, 1 Morozsán, 1 Mosdoczi, 1 Moun, 1 Mozer, 1 Mozsai, 1 Mudra, 1 Muntán, 1 Mura, 1 Murádin, 1 Murás, 1 Murczek, 1 Murja, 1 Musát, 1 Muset, 1 Musinszchi, 1 Muszta, 1 Muszte, 1 Náday, 1 Nádházi, 1 Nagel-, schmidt, 1 Náfrádi, 1 Nagyhegyi, 1 Nákó, 1 Nákovics, 1 Nap, 1 Názár, 1 Nazarovits, 1 Nébel, 1 Nedeczky, 1 Néder, 1 Negrutzi, 1 Nehéz, 1 Nemedi, 1 Neményi, 1 Nenkov, 1 Neuhoff, 1 Nikolics, 1 Ninács, 1 Nits, 1 Noda, 1 Nográdi, 1 Nomáti, 1 Nosz, 1 Noszek, 1 Noszlopi, 1 Noun, 1 Novotni, 1 Növeli, 1 Nyágrus, 1 Nyágui, 1 Nyáguli, 1 Nyakacska, 1 Nyakas, 1 Nyakó, 1 Nyerges, 1 Nyeső, 1 Nyikita, 1 Nyikos, 1 Nyilas, 1 Nyilka, 1 Nyíró, 1 Nyulasi, 1 Óbis, 1 Obolenszki, 1 Ohanics, 1 Okányi, 1 Opál, 1 Opferman, 1 Oravecz, 1 Órás, 1 Orendt, 1 Orgován, 1 Ormenisán, 1 Oroszhegyi, 1 Orvát, 1 Osvár, 1 Oszlács, 1 Oszóczki, 1 Osztás, 1 Oszvald, 1 Otohál, 1 Ozsvár, 1 Örmeni, 1 Örvössy, 1 Ötves, 1 Őze, 1 Pácz, 1 Páczai, 1 Pachota, 1 Pádár, 1 Pajzsos, 1 Páka, 1 Paku, 1 Palai, 1 Palaucser, 1 Palatka, 1 Palavits, 1 Pálcza 1 Palér 1 Palikó, 1 Palkovics, 1 Palla, 1 Pallay, 1 Pallér, 1 Pálóczi, 1 Pallos, 1 Pallós, 1 Pályi, 1 Paltán, 1 Panda, 1 Pandi, 1 Pandula, 1 Páni, 1 Panigay, 1 Paner, 1 Panna, 1 Panpel, 1 Pantilimon, 1 Pántlik, 1 Pántya, 1 Pány, 1 Pánya, 1 Panyi, 1 Paper, 1 Papik, 1 Papucs, 1 Parászka, 1 Párdi, 1 Párhonyi, 1 Pari, 1 Parlagi, 1 Parti, 1 Páska, 1 Pásztai, 1 Paszti, 1 Pásztori, 1 Patrubány, 1 Paur, 1 Páva, 1 Páznán, 1 Pazurich, 1 Pázsintke, 1 Pech, 1 Peiter, 1 Pekári, 1 Peleskei, 1 Pepelán, 1 Pepella, 1 Perde, 1 Perei, 1 Perl, 1 Perjessy, 1 Pernyesz, 1 Persán, 1 Péterszabó, 1 Petkovics, 1 Petrányi, 1 Petráss, 1 Petrics, 1 Petrovics, 1 Petrovszki, 1 Petrus, 1 Petruzsán, 1 Peuker, 1 Pfeifer, 1 Pfeiter, 1 Pichermajer, 1 Pichler, 1 Piheni, 1 Pikermájer, 1 Pilkás, 1 Pilinszky, 1 Pilláth, 1 Pinkovszki, 1 Pinovai, 1 Pintya, 1 Pintyák, 1 Pipis, 1 Pirampel, 1 Pircsuk, 1 Piringer, 1 Pitlák, 1 Pitroff, 1 Pituk, 1 Plajás, 1 Plastin, 1 Plébán, 1 Ples, 1 Plesek, 1 Plet, 1 Plotik, 1 Poczó, 1 Pocsaly, 1 Pócsik, 1 Podbeusek, 1 Podló, 1 Podolán, 1 Podolyák, 1 Pogán, 1 Pogár, 1 Poka, 1 Poke, 1 Poké, 1 Pokké, 1 Pokucs, 1 Polacsek, 1 Polereczky, 1 Poloz, 1 Polenszki, 1 Policsák, 1 Polner, 1 Polonyi, 1 Polónyi, 1 Polyák, 1 Pópi, 1 Popika, 1 Popity, 1 Popp, 1 Popomajer, 1 Poráczky, 1 Porcsalmi, 1 Porgánszki, 1 Pronczik, 1 Pruker, 1 Porondi, 1 Porsztner, 1 Portéka, 1 Pósa, 1 Posszet, 1 Posztos, 1 Posztós, 1 Posztuly, 1 Póta, 1 Potik, 1 Pozman, 1 Pózman, 1 Pozsgai, 1 Prágai, 1 Pránczki, 1 Prakab, 1 Prekup, 1 Prém, 1 Prentel, 1 Prezsák, 1 Pricz, 1 Princzinger, 1 Prínyi, 1 Privegyei, 1 Privigyei, 1 Prizsi-, baslawszky, 1 Propot, 1 Puja, 1 Puni, 1 Purguly, 1 Purima, 1 Puskai, 1 Puszta, 1 Pusztaháti, 1 Raab, 1 Rabai, 1 Rabi, 1 Rád, 1 Radeczky, 1 Radnóti, 1 Radócz, 1 Raff, 1 Rain, 1 Rajka, 1 Rajkov, 1 Rajnai, 1 Rajz, 1 Rák, 1 Rakasi, 1 Rakó, 1 Rakosnyi, 1 Ráp, 1 Rapó, 1 Raposa, 1 Ráskai, 1 Rebendics, 1 Rédei, 1 Régenstreif, 1 Reha, 1 Reibold, 1 Reinengyer, 1 Reiner, 1 Reinmüller, 1 Rekályi, 1 Rekita, 1 Reman, 1 Rencsik, 1 Rendes, 1 Renn, 1 Répásy, 1 Rés, 1 Reteg, 1 Rettegi, 1 Rezenberg, 1 Reviczky, 1 Revilák, 1 Richard, 1 Ridzyk, 1 Riebel, 1 Rigán, 1 Riger, 1 Ríger, 1 Rigój, 1 Rilli, 1 Riskó, 1 Riti, 1 Riza, 1 Ritter, 1 Robb, 1 Robel, 1 Rober, 1 Robert, 1 Rodé, 1 Rohán, 1 Rohodi, 1 Rokk, 1 Rokosnyi, 1 Romanti, 1 Románszki, 1 Romocsa, 1 Romok, 1 Rónyai, 1 Ronyecz, 1 Rosapf, 1 Rosemberg, 1 Roska, 1 Roszkopf, 1 Rothbacher, 1 Rottensteiner, 1 Rotter, 1 Roxin, 1 Rozeknál, 1 Rozeknát, 1 Rozik, 1 Rozin, 1 Rozs, 1 Rög, 1 Römer, 1 Rövid, 1 Rucz, 1 Rugán, 1 Ruhig, 1 Rumpel, 1 Ruparcsics, 1 Rusai, 1 Ruszi, 1 Ruszin, 1 Ruszka, 1 Ruszkai, 1 Ruszuly, 1 Rüsz, 1 Rusz, 1 Sáfár, 1 Sáji, 1 Sájter, 1 Sali, 1 Sallak, 1 Sálvári, 1 Sántai, 1 Sántus, 1 Sarany, 1 Sárándi, 1 Sármási, 1 Sáros, 1 Sárpádki, 1 Saskó, 1 Sável, 1 Schafler, 1 Schatzer, 1 Schável, 1 Schebor, 1 Scheer, 1 Scheicher, 1 Scheifli, 1 Scheip, 1 Schick, 1 Schill, 1 Schinka, 1 Schmák, 1 Schmálholcz, 1 Schmidt, 1 Schnabel, 1 Schnébli, 1 Schnell, 1 Schobel, 1 Schön, 1 Schon, 1 Schönberg, 1 Schönberger, 1 Schönflug, 1 Schöntein, 1 Schrádi, 1 Schrek, 1 Schulc, 1 Schupler, 1 Schvárcz, 1 Schvárczkopf, 1 Schveiger, 1 Schulleri, 1 Sebestin (!), 1 Seffer, 1 Sejk, 1 Sek, 1 Sell, 1 Seman, 1 Semmel, 1 Seprodi, 1 Serár, 1 Seregi, 1 Seremi, 1 Serén, 1 Serényi, 1 Sepler, 1 Setényi, 1 Silai, 1 Sibos, 1 Sík, 1 Sildán, 1 Siller, 1 Simák, 1 Siménfalvi, 1 Simonits, 1 Simonyi, 1 Sinai, 1 Sinf, 1 Sink, 1 Sinyi, 1 Síp, 1 Sipkó, 1 Sisák, 1 Siska, 1 Siskovits, 1 Skrabel, 1 Sladics, 1 Slama, 1 Sleider, 1 Smeták, 1 Smidt, 1 Snakovszki, 1 Sneider, 1 Snell, 1 Snellemperg!, 1 Span, 1 Spierer, 1 Spiller, 1 Sobester, 1 Sólya, 1 Somoldi, 1 Sommer, 1 Sonka, 1 Sonman, 1 Sorján, 1 Sótányi, 1 Sósvári, 1 Sóvágó, 1 Sönberger, 1 Sörös, 1 Sotér, 1 Spanyol, 1 Speth, 1 Spir, 1 Spitz, 1 Spitzer, 1 Srankó, 1 Srausz, 1 Stágel, 1 Starcel, 1 Stanik, 1 Stankovits, 1 Stahura, 1 Stancz, 1 Stánczky, 1 Stecz, 1 Steinbinder, 1 Stefánics, 1 Stelik, 1 Ster, 1 Sterbinszky, 1 Sterk, 1 Stermüller, 1 Sterner, 1 Stevlik, 1 Stevuk, 1 Stoff, 1 Stojánoff, 1 Storch, 1 Stokker, 1 Streza, 1 Strifler, 1 Strömpel, 1 Struczny, 1 Stocz, 1 Strautz, 1 Striffler, 1 Strumberger, 1 Struczuj, 1 Sturzán, 1 Sturzinger, 1 Subtész, 1 Sukó, 1 Suller, 1 Súlyok, 1 Sumi, 1 Suni, 1 Susman, 1 Suták, 1 Sükei, 1 Süller, 1 Svegler, 1 Svalecz, 1 Svella, 1 Svetzka, 1 Sylv, 1 Sylvester, 1 Szabad, 1 Szabadas, 1 Szabadhegyi, 1 Szabad-, szállási, 1 Szablyár, 1 Szainik, 1 Szakálli, 1 Szakmáry, 1 Szalkai, 1 Szallai, 1 Szállasy, 1 Szallos, 1 Szalók, 1 Szallós, 1 Szálteleki, 1 Számszuly, 1 Szanda, 1 Szappanos, 1 Szarvas, 1 Szarvashegyi, 1 Szászi, 1 Szaszkó, 1 Szászrégen !, 1 Szauer, 1 Száv, 1 Szavay, 1 Szecsánszki, 1 Szécsényi, 1 Szecskó, 1 Szedlacsek, 1 Szegecs, 1 Szegi, 1 Szego, 1 Szejke, 1 Székedy, 1 Szekuta, 1 Szélesi, 1 Szeley, 1 Szélles, 1 Szélpál, 1 Szemcsuk, 1 Szeméhy !, 1 Szeményi, 1 Szemendi, 1 Szemennyei, 1 Szénás, 1 Szendilek, 1 Szenkovics, 1 Szendrődi, 1 Szentandrási, 1 Szentesi, 1 Szepessy, 1 Szeredi, 1 Szerepi, 1 Szeri, 1 Szia, 1 Szibrik, 1 Sziki, 1 Sziklavári, 1 Szilágy, 1 Szilaj, 1 Szilbereisz, 1 Szilva, 1 Szilvágyi, 1 Szilvás, 1 Szimcsák, 1 Szimion, 1 Szín, 1 Szini, 1 Szinkovics, 1 Szinte, 1 Szlahotka, 1 Szloboda, 1 Szobodos, 1 Szobolai, 1 Szocska, 1 Szógrádi, 1 Szokol, 1 Szokoly, 1 Szolár, 1 Szollat, 1 Szolnoki, 1 Szonda, 1 Szongot, 1 Szopri, 1 Szora, 1 Szorád, 1 Szögyényi, 1 Szögyényi, 1 Szögyör, 1 Szökő, 1 Szököcs, 1 Szökőcs, 1 Szőllős, 1 Szölősi, 1 Szörnyű, 1 Szörvérdi, 1 Szövérdfi, 1 Szrága, 1 Sztankovics, 1 Sztárai, 1 Sztáncsuj, 1 Sztranyák, 1 Szubler, 1 Szuhai, 1 Szur, 1 Szurla, 1 Szutor, 1 Szűz, 1 Szvitianek, 1 Tábori, 1 Tácsik, 1 Takár, 1 Talafa, 1 Tallián, 1 Tállos, 1 Tamássy, 1 Tani, 1 Tánta, 1 Tanti, 1 Tarcsán, 1 Tarcza, 1 Tardi, 1 Tarka, 1 Tárnok, 1 Tárnoky, 1 Tarosy, 1 Tarpai, 1 Tas, 1 Tassaly, 1 Tauf, 1 Técsi, 1 Teklesz, 1 Telekfalvi, 1 Tellár, 1 Tengyer, 1 Tepfenhárt, 1 Terely, 1 Teslér, 1 Thamó, 1 Theis, 1 Theil, 1 Tibodi, 1 Tihi, 1 Tischler, 1 Toáder!, 1 Toarnicska, 1 Tobiás, 1 Todi, 1 Tóháti, 1 Tohotni, 1 Toldy, 1 Tollas, 1 Tolvaj, 1 Tomanicska, 1 Tomus, 1 Tonder, 1 Tonitsch, 1 Torda, 1 Tordátfalvi, 1 Torkas !, 1 Tosa, 1 Tósa, 1 Tóta, 1 Totka, 1 Totpál, 1 Tóthpál, 1 Toutsch, 1 Tök, 1 Tökölyi, 1 Tölgyes, 1 Tölgyi, 1 Törek, 1 Törös, 1 Törsök, 1 Tötszegi, 1 Tövek, 1 Tővissy, 1 Trattnex, 1 Trella, 1 Tribel, 1 Trifa, 1 Triff, 1 Tripa, 1 Troszeli, 1 Troznai, 1 Trozner, 1 Trózner, 1 Trubács, 1 Trucke, 1 Trunk, 1 Tulkos, 1 Tulván, 1 Tuma, 1 Turai, 1 Turánicz, 1 Turcza, 1 Turoczi, 1 Turoczki, 1 Turós, 1 Turucz, 1 Tutsek, 1 Türi, 1 Tűrke, 1 Türtösi, 1 Tüzesi, 1 Tyirla, 1 Udvarfalvi, 1 Uglai, 1 Ugocsa, 1 Ugrai, 1 Ugrin, 1 Ugroczi, 1 Új, 1 Ujfalvi, 1 Újfalus, 1 Újfalusi, 1 Ujj, 1 Ujvárosi, 1 Ulman, 1 Ullmann, 1 Unatovszki, 1 Ungvár, 1 Ungu, 1 Ungurán, 1 Urmánczy, 1 Urr, 1 Urszinyi, 1 Urus, 1 Urusz, 1 Uzoni, 1 Üveges, 1 Ürögdi, 1 Ülkei, 1 Vachter, 1 Vágner, 1 Vagyas, 1 Vagyura, 1 Vajdos, 1 Vajik, 1 Vakkon, 1 Valicsek, 1 Valenter, 1 Valentsik, 1 Valentin, 1 Valentiny, 1 Vallasek, 1 Valpecz, 1 Valuka, 1 Vámos, 1 Vanáni, 1 Vancsik, 1 Vánkos, 1 Ványa, 1 Várdó, 1 Vargapál, 1 Varjasi, 1 Varkus, 1 Várkúti, 1 Varna, 1 Varó!, 1 Váró, 1 Varsányi, 1 Várvédő, 1 Várza, 1 Vásárhely!, 1 Vasgyúró, 1 Vaskor, 1 Vaslobán, 1 Vasok, 1 Vaspál, 1 Vásza, 1 Vaszil, 1 Vászka, 1 Vata, 1 Vaum, 1 Vayas, 1 Vayna, 1 Vécsei, 1 Vécsi, 1 Végső, 1 Veibel, 1 Veiszberger, 1 Vekerdi, 1 Velle, 1 Vencser, 1 Vénig, 1 Vereb, 1 Verga, 1 Verzsenyi, 1 Vekov, 1 Velin, 1 Velti, 1 Véninger, 1 Venkli, 1 Verdes, 1 Verkel, 1 Vermes, 1 Véron, 1 Versényi, 1 Vertlen, 1 Véső, 1 Vesselényi, 1 Veszprémi, 1 Vetró, 1 Vezér, 1 Viczer, 1 Vicsacsány, 1 Vicsocsány, 1 Vidács, 1 Vidáne, 1 Viderák, 1 Viderok, 1 Vikárius, 1 Vikol, 1 Viktor, 1 Vila, 1 Vild, 1 Vill, 1 Villa, 1 Villand, 1 Villányi, 1 Viman, 1 Vindics, 1 Virágos, 1 Virgina, 1 Vitán, 1 Vizaner, 1 Vize, 1 Vizer, 1 Vizoll, 1 Vizsnovszky, 1 Vizsnyovszky, 1 Vleskó, 1 Voisz, 1 Voith, 1 Voitek, 1 Voiticsek, 1 Voitsuk, 1 Vonó, 1 Vonsza, 1 Vónya, 1 Vonyiga, 1 Völgyesi, 1 Vrasgyák, 1 Vrencsán, 1 Vulpe, 1 Vultur, 1 Waczel, 1 Waldraf, 1 Wallandt, 1 Wallner, 1 Wallasi, 1 Wanek, 1 Waum, 1 Wautuck, 1 Walter, 1 Weinberger 1 Weinstein, 1 Weiszer, 1 Welker, 1 Wellmann, 1 Wendler, 1 Werczberger, 1 Wersánski, 1 Widiman, 1 Wisky, 1 Wissky, 1 Wiszt, 1 Wittmann, 1 Wohfart, 1 Xántusz, 1 Zágonyi, 1 Zagyva, 1 Zahoránszky, 1 Zahradnyik, 1 Zahu, 1 Zajca, 1 Zalányi, 1 Zalina, 1 Zári, 1 Zárug, 1 Zatykó, 1 Zavaczki, 1 Závátzky, 1 Zavilla, 1 Závó, 1 Zdroba, 1 Zejk, 1 Zelicskovics, 1 Zerbes, 1 Zerin, 1 Zétényi, 1 Zillmann, 1 Zimonyi, 1 Zippenfénig, 1 Zipsz, 1 Zohori, 1 Zolcsák, 1 Zolya, 1 Zomori, 1 Zonga, 1 Zór, 1 Zorgel 1 Zoványi 1 Zöldesi, 1 Zrínyi, 1 Zubreczky, 1 Zürich, 1 Zsakó, 1 Zsarnóczay, 1 Zsejki, 1 Zsemlyei, 1 Zsigovszki, 1 Zsizsik, 1 Zsizsku, 1 Zsok, 1 Zsóri, 1 Zsödo, 1 Zsupon.

 

Az alábbiakban a kapcsolt, kettős családneveket sorakoztatom fel, megjelölve azt is, hogy az illető kettős családnév anyagomban hányszor fordul elő:

 

13 Daróci-Szabó, 10 Nagy-Kasza, 10 Oláh-Bandi, 9 Gál-Pál, 9 Nagy-György, 8 Pályi-Kiss, 7 Nagy-Méhész, 6 Borbéj-Bartis ~ Borbély-Bartis, 6 Balázs-Bécsi, 6 Kis-Kasza, 6 Laczkó-Amci, 6 Tarcsi-Veres, ~ Tarcsi-Veress, Oláh-Bandi, 9 Gál-Pál, 9 Nagy-György, 8 Pályi-Kiss, 7 Nagy-Méhész, 6 Borbéj-Bartis ~ Borbély-Bartis, 6 Balázs-Bécsi, 6 Kis-Kasza, 6 Laczkó-Amci, 6 Tarcsi-Veres ~ Tarcsi-Veress, 5 Balázs-Kercsó, 5 Koszta-Rab, 5 Laczi-Pap ~Laczi-Papp 5 Szilágyi-Bartha, 4 Agoston-Palkó, 4 Albert-Tóth, 4 Antal-Bacsó, 4 Balázs-Fülöp, 4 Bányai-Csáki, 4 Bara-Kádár, 4 Bényi-Czeler, 4 Bíró-Halmágyi, 4 Csató-Kovács, 4 Fülöp-Személy, 4 Ferencz-Kova, 4 Gecse-Madaras, Koszta-Rab 5 Laczi-Pap ~Laczi-Papp, 5 Szilágyi-Bartha, 4 Agoston-Palkó, 4 Albert-Tóth, 4 Antal-Bacsó, 4 Balázs-Fülöp, 4 Bányai-Csáki, 4 Bara-Kádár, 4 Bényi-Czeler, 4 Bíró-Halmágyi, 4 Csató-Kovács, 4 Fülöp-Személy, 4 Ferencz-Kova, 4 Gecse-Madaras, 4 Györgydeák-Márton, 4 Harai-Szabó, 4 Hitter-Kovács, 4 Incze-Veres~ Incze-Veress, 4 Krizbai-Nemes, 4 Laczkó-Szentmiklósi, 4 Márton-Keresztes, 4 Mezei-Dénes, 4 Mezei-Kovács, 4 Portik-Szabó, 4 Sipos-Gandi, 4 Székely-Király, 4 Székely-Major, 4 Török-Buzdug, 4 Török-Csingó, 4 Török-Vistai, 4 Zaja-Katona, 3 Bagi-Székely, 3 Bâzsa-Lovâsz, 3 Benedek-Râpolti, 3 Bíró-Boér, 3 Burger-Szabó, 3 Czimbalmos-, 3 Kozma, 3 Csáni-Laczi, 3 Dezsi-Biás, 3 Farkas-Hegyi, 3 Fekete-Novák, 3 Fodor-Kis, 3 Gál-Jankó, 3 Gorbai-Nagy, 3 Jánosi-Rancz, 3 Karetka-Mezei, 3 Katona-Páyer, 3 Kis-Tóth, 3 Kövecsi-Kovács, 3 Kun-András, 3 Mráz-Szucs, 3 Orbán-Bakk, 3 Pakssy-Kiss, 3 Pál-Lukács, 3 Reszler-Fekete, 3 Sebesi-Süto, 3 Siklódi-Havadi, 3 Simon-Szabó, 3 Sipos-Ferencz, 3 Székely-Sípos, 3 Székely-Tóbiás, 3 Székely-Varga, 3 Szentes-Bakó, 3 Szombatfalvi-, 3 Török, 3 Tankó-Farkas, 3 Telegdy-Csetri, 3 Tibori-Szabó, 3 Timár-Szabó, 3 Török-Kis, 3 Török-Pali, 3 Varga-Dobai, 3 Varga-Pongrácz, 3 Vas-Lorincz, 3 Vas-Tifán, 3 Vidorovics-, Gyuritza, , 2 Agoston-Vas, 2 Albert-Buzási, 2 Albert-Kedves, 2 Albert-, Homonnai, 2 Albert-Nagy, 2 Antal-Bartalis, 2 Antal-Szatmáry, 2 Antal-Szocs, 2 Antal-Tövissi, 2 Balázs-Botta, 2 Balázs-Hegedüs, 2 Balbináth-, Rencsik, 2 Bálint-Major, 2 Balogh-Borcsa, 2 Balogh-Székely, 2 Bán-Gagyi, 2 Bán-Szél, 2 Bántó-Tamás, 2 Barát-István, 2 Barnódi-Bános, 2 Bartók-Parajdi, 2 Bartos-Tácsa, 2 Bázsa-Pataki, 2 Bazsó-Dombi, 2 Bene-Bojta, 2 Benko-Bíró, 2 Duka-Ferencz, 2 Dulányi-Balogh, 2 Egyed-Boros, 2 Egyed-Zsigmond, 2 Erdős-Kedves, 2 Fábián-Bölöni, 2 Fám-Veronka, 2 Farkas-Timár, 2 Fekete-Szabó, 2 Ficher-Fodor, 2 Forrai-Imre, 2 Gábora-Máté, 2 Gagyi-Pálffy, 2 Gál-Bandi, 2 Gáll-Pál, 2 Gebe-Szűcs, 2 Gliga-Nagy, 2 Gogolák-, Hrubecz, 2 Gorun-Kovács, 2 Gothárd-Török, 2 György-Fazakas, 2 György-Mózes, 2 György-Rózsa, 2 Hamza-Jutka, 2 Handra-Szabolcs, 2 Havadi-Nagy, 2 Heé-Zoltán, 2 Hideg-Lukács, 2 Hniczky-Péter, 2 Horváth-Berea, 2 Huszti-Orbán, 2 Incze-Ferenc, 2 Jakab-Péter, 2 Jakab-Pista, 2 Jankó-Szép, 2 Járai-Jakab, 2 Katona-Farnas, 2 Kelemen-Molnár, 2 Keresszegi-Petrás, 2 Keszeg-Dénes, 2 Keresztes-André, 2 Keresztes-Kis, 2 Kis-Kovács, 2 Kis-Márton, 2 Kis-Mihály, 2 Kis-Tódor, 2 Kiss-Bálint, 2 Kocsis-Feri, 2 Kolcsár-Kis, 2 Koncz-Kovács, 2 Kovács-Bálint, 2 Kovács-, Bessenyei, 2 Kovács-Kendi, 2 Kovács-Kuruc, 2 Kovács-Ráduly, 2 Kovács-Tamás, 2 Köpe-Falnagy, 2 Krecsák-Szöllösi, 2 Kudor-Szabadi, 2 Kueres-, Okolicsányi, 2 Kuin-Nagy, 2 Lajos-Nagy, 2 Lapohos-Hideg, 2 László-Orth, 2 Lihor-Laza, 2 Lőcsei-Bartók, 2 Lungu-Csavar, 2 Majla-Hajdu, 2 Marha-Tibor, 2 Márka-Tomori, 2 Marosi-Takács, 2 Máté-Ady, 2 Máté-Szentkirályi, 2 Megyaszai-Bíró, 2 Méhész-Géczi, 2 Mezei-Rácz, 2 Mucsi-Arthur, 2 Mucsi-Bálint, 2 Müller-Kacsó, 2 Müller-Kúti, 2 Nagy-Kandó, 2 Orosz-Pál, 2 Oszter-Barcsai, 2 Őri-Pákai, 2 Ősz-Pál, 2 Pál-Katona, 2 Pánczél-Erős, 2 Pápai-Erdélyi, 2 Patakfalvi-, Czirják, 2 Perje-Dézsi, 2 Péter-Györgyi, 2 Portik-Kocsi, 2 Prohászka-Rád, 2 Pozsár-, Szentmiklósy, 2 Pupák-Felméri, 2 Radnóti-Szakács, 2 Rákos-Zsolt, 2 Reszler-Márk, 2 Réti-Fogarasi, 2 Rus-Barna, 2 Rus-János, 2 Ruzsa-Dénes, 2 Sándor-Nagy, 2 Schnecht-Dunai, 2 Schwarcz-, Cseresznyés, 2 Simon-Nyárádi, 2 Sipos-Vizaknai, 2 Speth-Nagy, 2 Stier-Péter, 2 Sütő-Egressy, 2 Svella-Károly, 2 Szakács-Bodor, 2 Szakács-Kovács, 2 Szakács-Mikes, 2 Szakács-Simon, 2 Szász-Köpeczy, 2 Szebeni-Jánosi, 2 Székely-Andorkó, 2 Székely-Béres, 2 Székely-, Szentmiklósi, 2 Szekeres-Csíki, 2 Szello-Tekle, 2 Szentes-Kadosa, 2 Szilágyi-Kispista, 2 Szilágyi-Köo, 2 Szitás-Lukács, 2 Szlahotka-Gödri, 2 Szocs-Gazdi, 2 Szövérdfi-Szép, 2 Tamás-Balha, 2 Tanka-Balázs, 2 Tankó-Balázs, 2 Timischi-Kiss, 2 Tóth-Bartos, 2 Tóth-Gáti, 2 Tóth-Peti, 2 Tóth-Venczel, 2 Trandafir-, Demeter, 2 Toke-Barnabás, 2 Törös-András, 2 Törös-Víg, 2 Ujlaki-Nagy, 2 Unterlender-, Mérai, 2 Valkai-Német, 2 Varga-Imre, 2 Varga-Pál, 2 Varga-Pali, 2 Vári-Nagy, 2 Vas-Bartha, 2 Vígh-Adony, 2 Vikol-Zsuzs, 2 Vincze-Bandi, 2 Vincze-Minya, 2 Vitus-Pálfi, 2 Zahorán-, Porczán, 2 Zöldes-Hampel, 2 Zsadányi-, Istvánffy, , 1 Bács-Biális, 1 Baki-Barabás, 1 Bakk-Dávid, 1 Bakk-Vitális, 1 Balázs-Szabó, 1 Bálint-Benczédi, 1 Bálint-Incze, 1 Bálint-Pál, 1 Balizs-Zömei, 1 Balog-Ladányi, 1 Balog-Pál, 1 Barabás-, Komíves, 1 Barabás-, Michály, 1 Bartók-Szakács, 1 Bartos-Tamás, 1 Bázsa-Dombi, 1 Bázsa-Mosó, 1 Béczi-Bandi, 1 Benedek-Andor, 1 Berecz-Gazsi, 1 Bíró-Szurkos, 1 Brád-Gréta, 1 Büte-Pál, 1 Czompó-Székely, 1 Cseh-Potovszky, 1 Csegedi-Nagy, 1 Csibi-Benko, 1 Csifó-Nagy, 1 Csilip-Száva, 1 Csorja-Incze, 1 Csorvási-Szabó, 1 Deák-Vilikó, 1 Demeter-Erdei, 1 Demeter-, 1 Molnár, 1 Dézmás-Boros, 1 Dukász-, 1 Podrádszki, 1 Dunai-Scheck, 1 Ecsedi-Kiss, 1 Eördögh-, 1 Marczin, 1 Fábián-Zomora, 1 Fazekas-Porczel, 1 Fekete-Kovács, 1 Ferencz-Csibi, 1 Ferencz-Csíki, 1 Ferencz-Deák, 1 Filep-Vadadi, 1 Fuhrmann-, 1 Ferenczy, 1 Fülöp-Bogát, 1 Gádoros-Nagy, 1 Gál-Géczi, 1 Geczi-Bandi, 1 Geczo-Dávid, 1 Gergely-, 1 Boldizsár, 1 Gothárd-Török, 1 Gruja-Lázár, 1 György-Lorincz, 1 György-Somai, 1 György-Szakács  , 1 Laczkó-Dávid, 1, Onea-Gáspár, , 1 Gyula-György, 1, Láng-Nagy, 1, Opra-Bóda, , 1 Gyurka-Petikó, 1, Lengyel-Ficher, 1, Opra-Bódi, , 1 Hanos-Puskai, 1, László-Kómuves, 1, Orbán-Bakk, , 1 Henter-Tóth, 1, László-Szécsi, 1, Orbán-Fitori, , 1 Horváth-Böjte, 1, Laza-Kozma, 1, Orosz-Fekete, , 1 Jakab-Veres, 1, Lázár-Erdélyi, 1, Oszaczky-Butkai, , 1 Joó-Orbán, 1, Lórincz-Bálint, 1, Ötvös-Szövérfi, , 1 Juhos-Peleskei, 1, Macovei-Benczur, 1, Pályi-Kis, , 1 Kacsó-Kiss, 1, Magera-Rákóczi, 1, Pap-Molnár, , 1 Kádár-Dombi, 1, Major-Tóth, 1, Papuc-Lengyel, , 1 Kádár-Simon, 1, Major-Veres, 1, Pásztor-Forrai, , 1 Kakasi-Zsurka, 1, Markó-Albert, 1, Pásztor-Kupán, , 1 Kálcza-Jánosi, 1, Mátyás-Péter, 1, Pásztori-Kupán, , 1 Kandó-Svábi, 1, Mihály-Beczásy, 1, Pete-Arnold, , 1 Kassay-Erós, 1, Mihály-Borigyuri, 1, Pete-Komáromi, , 1 Kékedy-Nagy, 1, Milotay-Kovács, 1, Pinczés-Pap, , 1 Kerestély-, 1, Mocsári-Gondos, 1, Portik-Bakai, , Kovács, 1, Móga-Kirilla, 1, Portik-Cseres, , 1 Kis-Dali, 1, Móra-Ormai, 1, Portik-Dobos, , 1 Kis-Juhász, 1, Móré-Sághi, 1, Portik-Hegyi, , 1 Kiss-Jakab, 1, Murvai-, 1, Portik-Kocsi, , 1 Kiss-Kalló, Buzogány, 1 Portik-Kócsi, , 1 Kiss-Mihály, 1, Nagy-Baló, 1, Prekup-Túrós, , 1 Kiss-Pista, 1, Nagy-Dani, 1, Rácz-Hegyi, , 1 Kocsis-Laci, 1, Nagy-Galaczi, 1, Ravai-Nagy, , 1 Kósa-Belényesi, 1, Nagy-Imecs, 1, Réti-Fekete, , 1 Kósa-Kovács, 1, Nagy-Kis, 1, Roth-Vízi, , 1 Kósa-Szabó, 1, Nagy-Kollektor, 1, Rusz-Sántha, , 1 Kovács-Ferencz, 1, Nagy-Simó, 1, Sajtos-Mihály, , 1 Kovács-Ferenczi, 1, Nagy-Vajda, 1, Salló-Lórincz, , 1 Kovács-Hidas, 1, Nemes-Incze, 1, Sándor-Szász, , 1 Kovács-, 1, Neubauer-, 1, Sarkadi-Csiszár, , Mányokai, Gyarmathy, 1 Sata-Bánfi, , 1 Kueres-, 1 Neu-Ury, 1 Schwarcz-, , Okolicsány, 1 Nyugali-Hajdu Cseresznyés, , 1 Kun-Péter, 1, Nyitrai-Budai, 1, Schwarcz-Dukász, , 1 Laczkó-Albert, 1, Oláh-Bányai, 1, Olasz-Nagy1 Sebestean-Pál, , 1 Laczkó-Benedek, 1 Sebestyén-Miklós 1 Seres-Hársony, 1 Serestyén-Miklós, 1 Sibianu-Fekete, 1 Sikó-Barabási, 1 Simon-, Patakfalvi, 1 Sipos-Belényi, 1 Suciu-Fehér, 1 Süto-Gyuri, 1 Süto-Nagy, 1 Szabó-Máthé, 1 Száfta-Miksa, 1 Szakács-Anti, 1 Szakács-László, 1 Szallós-Kis, 1 Szász-Bacsó, 1 Szász-Ferkó, 1 Szász-Hank, 1 Szász-Mihálykó, 1 Szegedi-Kiss, 1 Székely-Bányai, 1 Szénási-Papp, 1 Szentgyörgyi-, Szabó, 1 Szilágyi-Benedek, 1 Szilágyi-Kula, 1 Szilágyi-Veres, 1 Szénási-Pap, 1 Szodorai-Parádi, 1 Szotyori-Pál, 1 Szocs-Boros, 1 Szoke-Eros, 1 Szoke-Kovács, 1 Szoke-Sorean, 1 Tamás-Péter, 1 Tamás-Sajtos, 1 Tamás-Szóra, 1 Tankó-Molnár, 1 Tarcsa-Matolcsi, 1 Tárkányi-, Gornyik, 1 Timischi-Szabó, 1 Tót-Harsányi, 1 Tókos-Viski, 1 Tóth-Wessely, 1 Trella-Várhelyi, 1 Török-Dani, 1 Török-Mihók, 1 Torös-Szoke, 1 Ürmös-Incze, 1 Varga-Orbán, 1 Varga-Kovács, 1 Varga-Nagy, 1 Varga-Regheni, 1 Varga-Remete, 1 Vásárhelyi-, Nyemec, 1 Vas-Klein, 1 Vass-Imre, 1 Veres-Partin, 1 Vincze-Anok, 1 Vincze-Faragó, 1 Vincze-Gozsi, 1 Vincze-Jancsi, 1 Vincze-Nagy, 1 Vincze-Palkó, 1 Vrabie-Kovács, 1 Willmann-, Szabó, 1 Zágoni-Szabó, 1 Záreczki-Szabó, 1 Zatolschil-Ballai, 1 Zolya-Katona, 1 Zoványi-Déri, 1 Zudor-Fazakas.

 

Néhány kapcsolt, hármas családnév is előfordul a vizsgált anyagban:

 

1 Kis-Kasza-Cseres 4 Bordi-Furkó-Szász, 1 Kis-Kasza-Szász, , 2 Harali-Nagy-Dávid 1 Laczkó-Imre-Péter, , 2 Kerekes-Péter-Román 1 Miklós-Klein-Hunor, 1 Fekete-Pali-Pista 1 Miklós-Kurkó-Nándor, 1 Hamza-Gábor-János 1 Ruzsa-Gagyi-Ferkő, 1 Hanák-Gábor-János 1 Ruzsa-Gazsi-Ferko, 1 Keresztes-Péter-Román 1 Zágoni-Szabó-Avasán.

 

A felsorakoztatott nevek száma alapján megállapítható, hogy a 45 189 személy 5694 neven osztozik. Ezek gyakorisága 1526-tól (Szabó) az egyetlen előfordulásig tart. Átlagban, csakis átlagban, megközelítőleg 9 személyre jut egy-egy családnév.

 

I. A MAGYARBÓL EREDEZTETHETŐ CSALÁDNEVEK

 

1. Az apa egyelemű Nevéből Alakult CSALÁDNEVEK

 

Sok családnév az egykori apanévből származik, az apa (nagyon ritkán az anya) egyelemű személynevéből. E névtípusban két alcsoport különíthető el. Az egyik csoportot a régi világi, a másik csoportot a régi egyházi egyelemű személynevekből eredő családnevek alkotják. Keletkezésük nyilvánvalóan időben összefonódik, évszázadokra elnyúlik. Mind a régi világi, mind a régi egyházi személynevekből eredő családnevek között elkülöníthető csoportot alkotnak a teljes nevekből és a teljes nevek becéző alakjaiból eredő családnevek.

 

Egyelemű, régi világi személynevekből eredő családnevek

 

A régi világi személynevek az Árpád-korban, időben a XIV. század elejéig egyelemű nevek voltak. Családneveink jelentős csoportja ezekből az egyelemű világi személynevekből, illetőleg e személynevek becéző alakjaiból keletkezett. A családnevek eredete szempontjából az a lényeges, hogy a családnevek az egyelemű személynevekből keletkeztek, az viszont, hogy az egyelemű személynevek milyen eredetűek, a családnevek eredete szempontjából közömbös. Az egyele- mű világi személynevek eredetének nagy részét máig sem sikerült megfejteni, közöttük sok a magyar, az ótörök és a szláv eredetű név. Az egyelemű, régi világi személynevek csoportjába azokat a neveket soroltam, amelyeket a szakirodalom is idesorol, s amelyek az Árpád-kori személynévtárakban megtalálhatók. Ilyen kiadványokat vettem tekintetbe, mint Kovács Sándor: Betűrendes mutató Wenczel Gusztáv Árpád-kori Új Okmánytárhoz (Bp., 1889), Fehértói Katalin: Árpád-kori kis személynévtár (Bp., 1983), Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. XIV-XVII. század (Bp., 1993).

A tőlem számba vett anyagban az alábbi egyelemű, régi világi személynevekből eredő családnevek találhatók:

Abadi, Adom, Adony, Apa ~ Appa, Apor, Baga, Baja, Bajka ~ Bayka, Bajkó, Bajna, Bak ~ Bakk, (< bak ’bizonyos állatok hímje’; valamilyen - férfira - jellemző tulajdonság metaforikus megnevezése), Baka, Bakcsi, Baksa (< baksa ’fiatal kecskebak’), Bancsa (a Bán személynév -csa beceképzős származéka), Bancse (< Bán + -cse beceképző), Bancsi (< Bán + -csi beceképző), Banda (< Bánd + -a beceképző), Banga, Bánkos, Banó (< Bán + -ó beceképző), Bános (< Bán + -os beceképző), Bánya (< Bán + -a beceképző, hangalakjára hathatott a bánya közszavunk), Barcs, Bardocz ~ Bar- dócz, Basa (< basa ’török tartományi kormányzó’, valamiféle kapcsolat egy török basával, ’basáskodó’ értelemben jellemnév), Batiz, Bató, Batók, Bede (< Bed + -e beceképző), Beder (a bödör ’göndör’ alakváltozata), Bedő (< Bed + -ő beceképző), Beke (< Bek ~ Bék + -e beceképző), Bekecs (< Bek ~ Bék + -ecs beceképző), Bekes (< Bek ~ Bék + -es beceképző), Bekk, Beko (< Bek ~ Bék + -ő beceképző), Béla, Bella, Benkes, Berde, Biba, Bibó, Biczó, Birizló, Bocz, Bocsó (< Bocs + -ó beceképző), Bod, Boda (< Bod + -a beceképző), Bodó (< Bod + -ó beceképző), Bodos (< Bod + -os becekép- ző), Bogát, Bogyó (a Bogyiszló rövidülése, de származhat a bogyó közszóból is), Bojtor, Bóka, Bokk, Bokos (< Bok + -os beceképző), Boncz, Bors, Bot ~ Both, Bota ~ Botha, (< Bot + -a beceképző), Bottyán, Böde (< Bed ~ Böd + -e beceképző), Böjte ~ Böjthe ~ Bojte ~ Bojthe ~ Boyte, Bökös (a Bekes alakváltozata), Böndi (< Bend ~ Bönd + -i beceképző), Böndika (< Bönd + -ika beceképző), Buka, Buna, Bura, Burja, Buta ~ Butta (< But + -a beceképző), Butka (< But + -ka beceképző), Czibak, Czikó, Csaba, Csák, Csáka (< Csák + -a beceképző), Csala (< Csal +-a beceképző), Csath, Csáth, Csata (< Csát + -a beceképző), Csató (< Csát + -ó beceképző), Csécs, Csedo (< Csed + -o beceképző), Cseke (< Csek + -e beceképző), Cseko (< Csek + -o beceképző), Cseme, Csenge, Csenger, Csete (< Cset + -e beceképző), Csók, Csoma (< Csom + -a beceképző), Csomor, Csomos ~ Csomoss (< Csom + -os beceképző), Csont, Csonta (< Csont + -a beceképző), Csőkör, Csüdör ~ Csüdőr, Csüg, Dála, Décse (< Décs + -e beceképző), Deér, Doba (< Dob + -a beceképző), Dormány, Dul ~ Dull, Dusa (< Dus + -a beceképző), Duska (< Dus + -ka beceképző), Falka (< Falk + -a beceképző), Farkas, Far- nas, Fata ~ Fatta, Fiacskó (< Fiacs + -kó beceképző), Forgács, Gadó (< Gád + -ó beceképző), Gego (< Geg + -o be- ceképzo), Goda (< God + -a beceképző), Gocz, Godó (< God + -ó beceképző), Goga ~ Góga (< Góg + -a beceképző), Goró (< Gór + -ó beceképző), Goz, Göcz, Göde, Gyula, Haba (az Aba alakváltozata), Hága, Hatos (a 6. gyermek), Hogye (< Hogy + -e beceképző; ez a ’hermelin, menyét’ jelentésű hölgy közszóból alakult), Kába, Káló (< Kál + -ó becekép- ző), Kandi (női név), Kandó, Karacs (a ’karvaly’ jelentésű Károly rövidülése + -acs beceképző), Kencse (< Kencs + -e beceképző), Kende (< kende ’régi méltóságnév’), Kócs, Ko- csor, Koncz ~ Kontz, Koncza (< Konc + -a beceképző), Kon- dó (< Kond + -ó beceképző), Konsza (a Konca alakváltozata), Kosa ~ Kósa (< Kos ~ Kós + -a beceképző), Köncse (< Köncs + -a beceképző), Köpe, Kupán, Kustán, Lada (a szláv Ladomir rövidülése + -a beceképző), Ladó (a szláv Ladomir rövidülése + -ó beceképző), Mados (< Mad + -os beceképző), Mag, Majlát ~ Majláth, Mák, Mákos (< Mák + -os beceképző), Marhát, Megyes, Mile ~ Mille ~ Milye, Móda (< Mód + -a beceképző), Módi (< Mód + -i beceképző), Moka (< Mók + -a beceképző), Móna, Nyeste (noi személynév, a nyest köznév -e képzős származéka), Őze (< őz + -e beceképző), Pádár, Páka (< Pák + -a beceképző), Pakó (< Pák + -ó beceképző), Pakocs ~ Pakucs ~ Pokucs (< Pák + -ocs, -ucs beceképző), Pakot, Pápa, Patka (< Pat + -ka beceképző), Pató (< Pat + -ó beceképző), Patócs (< Pat + -ócs beceképző), Pázmány, Pecz, Pere (< Per + -e beceképző), Péntek (pénteken született gyermek), Pink, Porcs, Póta (Pót + -ó becekép- ző), Radó (a szláv eredetű Rád -ó beceképzős származéka), Radócz (< Rád + -oc beceképző), Saló ~ Salló, Satam Sukó, Szabolcs, Szados (a Szada rövidülése + -os beceképző), Sza- lók, Szecskó, Szellő (noi név a szellő köznévbol), Szente, Szentes, Szombat (szombaton született gyermek), Szomor, Szopos (< Szop + -os beceképző), Tana (< Tan + -a beceképző), Tas, Tekse (< Ték + -se beceképző), Tenger, Tenko (< Tenk + -o beceképző), Torda, Toró, Tóros, Torró, Tök, Tőtös ~Tőtős, Tusa, Urak, Urr, Várda, Vardó ~ Várdó, Varó ~ Váró, Vata ~ Vata, Zoltán, Zomora, Zonda, Zubor.

E névtípusba tartozó nevek száma anyagomban 229, a számba vett nevek összességének (5694) 4,02%-a. Ilyen típusú nevet - egyelemű, régi világi személynévből eredő családnevet - a vizsgált adatok szerint 1354 személy visel, ez a számba vett személyek (45 189) 2,96%-a.

 

Egyelemű, régi egyházi személynevekből eredő családnevek

 

A XIV. századig tartó egyelemű személynevek sorában a kereszténység felvétele után az apanév: bibliai, a martiroló- giumbeli, vértanúk, szentek alapján adott latin eredetű keresztnév. Később az apanévként élő magyar keresztnevek át- öröklődéssel az utódok megkülönböztető jegye lett, vagyis egy András nevű apának István nevű fiát így különböztették meg: István az Andrásé, majd így: András István. Ezzel a ke- resztségben nyert apanév családnévvé alakult. Az apanévként élő magyar régi egyházi keresztnevek - ezek teljes alakja vagy beceformája - alkotják a magyar családnevek leggyakoribb típusát.

 

Teljes nevek

 

Abrahám, Abrám, Ábrám, Abrán, Ábrán (< Abrahám), Adám, Ádány, Adorján, Ágoston, Akácos~ Akáczos (< lat. Achatius), Albert, Albertus, Ambrus, András, Angyal, Antal, Apostol, Áron, Balás ~ Balázs, Bálint ~ Bálinth, Barabás, Benedek, Berecz (< lat. Brictus), Bernád, Bernádt, Bernárd, Bernát ~ Bernáth, Bertalan, Birtalan, Boldizsár, Borbás (< Barabás), Cirék, Czerék, Czerják, Czintos (< lat. Hyacinthus), Cziriák, Czirják, Czirjék (< lat. Cyriacus), Cézár ~ Czézár, Damián, Dánél, Daniel, Dániel, Dávid, Demén, Demény, Demes, Demeter, Demián, Demján, Demjén, Denes, Dénes, Dienes, Dimén, Dimény, Domján, Domokos, Donát ~ Dónát, Donáth, Dünáth, Dömötör, Egyed, Elek, Elekes (az Elek alakváltozata), Fábián, Ferenc ~ Ferencz, Filep, Filip, Filöp, Flórián, Fórián, Fülöp, Gaál, Gábor, Gál, Gáll, Gáspár, Gedeon, Gédra, Gellén, (< Kilián < lat. Chilianus), Gellér, Gellérd, Gellért, Gergely, Gilyén (< Kilián), Gothár, Gothárd, Gothárt, Gyárfás, Gyenes (< Dénes), György, Hé- lyiás (< Éliás), Hodor (< Odor < ném. Ulrich), Ignácz, Illés, Ilyés ~ Illyés, Imre ~ Imreh, Incze, István, Iván, Izsák, Jakab, Jakabos, Jakob, Jákob, János, Jenes (a Denes ~ Dénes változata), Jeremiás, Jobb (< Jób), Jónás, József, Kálmán, Kályán ~ Kaján (< Káin), Karácson, Karácsony, Károly, Kazamér (< Kázmér), Kelemen, Kerestély, Keresztély, Keresztes, Kilin, Kilyén (< Kilián), Kolmán (< Kálmán), Kolumbán (< lat. Columbanus), Kondrád, Kondrádt, Konrát, Kozma, Kozmér (< Kázmér), Kristály (a Kerestély alakváltozata), Kristóf, Kristóf, Krisztián, Lajos, László, Lázár, Lénárd, Lénárt ~ Lénárth, Lőrencz, Lőrinc ~ Lőrincz, Lukács ~ Lukáts, Makár (< lat. Macarius), Marian (< lat. Marianus), Márk, Márkos, Márkus, Márkusz, Márok (a Márk alakváltozata), Martin, Marton, Márton, Martonos, Mártonos (< lat. Martinus), Máté ~ Máthé, Mátté, Mátyás, Máttyás, Menyhárt, Michály, Mihály, Miklós, Mikola (Miklós szláv eredetű alakváltozata), Móricz, Móritz, Morocz (a Móric alakváltozata), Mózes, Orbán, Osvár, Osvát ~ Osváth, Oszvald, Ozsvár, Ozsvát ~ Ozsváth (az Oszváld régi magyar alakváltozatai), Paál, Pál, Páll, Péter, Pongrácz, Rudolf, Salamon, Sándor, Sántus (< Xántus), Sebestin ~ Sebestyén, Serestély, Serestény, Seres- ter (a Szilveszter régi magyar alakváltozatai), Sigmond (a Zsigmond hagyományőrző írásváltozata), Simény (< lat. Simeon), Simon, Sylvester, Sylveszter, Szaniszló, Száva, Szórád, Tamás, Tibád (< ném. Theobald), Tivadar, Tobiás ~ Tóbiás, Urbán (< lat. Urbanus), Venczel, Veronika, Viktor, Vince ~ Vincze, Vitális, Vitályos, Xántus, Xánktusz, Zakariás, Zsigmond.

Az apajogú társadalomban csak egészen ritkán válhatott az anyanév családnévvé, legyen az régi világi vagy régi egyházi személynév. Anyagomban csupán néhány olyan családnév található, mely régi egyházi női névből keletkezett: Luca ~ Lucza, Margit, Rebeka, Sára. Az Aliz nyilvánvalóan újabb- kori átvétel.

Ide soroltam azokat a családneveket, amelyek két régi egyházi személynév összetapadása révén keletkeztek: Gálpál,Györgyilyés, Györgyjakab, Györgylőrincz, Györgypál, Páljános. E nevek eredetükben alkalmasint átmenetet képeznek az egyelemű és a kételemű nevek kialakulásában. Van eset, amikor az egyelemű név megkülönböztető jelzős előtagot kap: Kopál, Szélpál, Tópál, Vargapál, Vaspál. E névtípusba tartozó nevek száma anyagomban 240, a számba vett nevek összességének 4,27%-a. Ilyen típusú nevet - egyelemű, régi egyházi személynevek teljes alakjaiból származó családnevet - 10 125 személy visel, ez a számba vett személyek összességének 22,44%-a.

 

Becéző alakok

 

Gyakoriságuk miatt a teljes alakú keresztnevek nem mindig voltak alkalmasak a megkülönböztetésre. Ahogyan a teljes keresztnév családnévvé alakult, ugyanúgy vált családnévvé a keresztnév becealakja is. A becenevek alaki rendszerében két nagy kategóriát szokás megkülönböztetni: a) rövidüléssel alakult becenevek mint családnevek (pl. Gyula > Gyu, Móric > Mór, Ferenc > Fer); b) rövidüléssel és képzéssel alakult becenevek mint családnevek (pl. Benedek > Ben > Bencze, Benczo, Benci, Bende, Bene, Benes, Beno, Benk, Benke, Benkes, Béni). Olykor a becéző képző nem a rövidült alakhoz járul, hanem a teljes névalakhoz (pl. Lajoska, Lászlóka, Jánoska).

 

Rövidüléssel alakult becenevek mint családnevek

 

Anyagomban ezek a nevek tartoznak a névcsoporthoz: Ágh (< Ágoston), Andor (az András személynév Adorjás változatának rövidülése), Balla (< Ballabás ~ Barlabás), Bolla (< Bollobás ~ Ballabás), Bara (< Barabás), Barra (< Barra- bás), Barth (< Bartalan ~ Birtalan), Bella (a Balla elhasonult változata), Boldis ~ Bódis ~ Bódizs (< Boldizsár), Czel (< Celestin), Csép (< Csépán ’lstván’), Dán (< Dániel), Dáné (< Dánél ~ Dániel), Dar (< Dárius), Gyor (< György), Erzse (< Erzsébet), Kata (< Katalin), Kele (< Kelemen), Kir (< Kirill), Luk (< Lukács), Lutz (< Lucián, de a név lehet német eredetű is), Már (< Márk, Márkus), Mikk (< Miklós), Pongor (< Pongrác), Sall (< Salamon), Samu (< Sámuel), Séra (< Sérafin), Sik (< Sixtus), Száv (< Száva), Szora ~ Szóra (< Szórád), Sylv (< Silvester ~ Szilveszter), Süle (< Sülester ~ Szilveszter), Veron (< Veronika).

 

Rövidüléssel és képzéssel alakult becenevek mint családnevek

 

Anyagomban a következő ilyen típusú családnevek fordulnak elő: Abos (az Abrahám vagy az Absolon rövidülése + -os beceképző), Ábri (az Ábrahám rövidülése + -i beceképző), Andacs (az András rövidülése + -acs beceképző), Ander- ka, Anderkó (az András személynév Aderjás változatának rövidülése + -ka, illetőleg -kó beceképző), Andó (az András rövidülése + -ó beceképző), Andok (az András rövidülése + -ok beceképző), Andorka (az András személynév Adorjás változatának rövidülése + -ka beceképző), Andorkó (az András személynév Adorjás változatának rövidülése + -kó beceképző), Angi (az Angelus személynév rövidülése + -i beceképző), Anok (az Anna rövidülése + -ok beceképző), Anti (az Antal rövidülése + -i beceképző), Apjok (’após’ jelentésű becenév; a birtokos személyragos apja alak -k beceképzős származéka), Ármos (talán az Ármin rövidülése + -os beceképző), Arnocz ~ Arnócz (az Arnold rövidülése + -oc beceképző), Babi (a Baba női személynév + -i beceképző), Babó (a Baba női személynév + -ó beceképző), Bacz, Bacó ~ Baczó (a Balázs vagy a Bálint rövidülése + -c, - beceképző), Bala (a Balázs vagy a Bálint személynév rövidülése + -a beceképző), Balask (a Balázs személynév + -k beceképző), Bali (a Balázs vagy a Bálint személynév rövidülése + -i beceképző), Baló, Báló (mindkettő a Balázs vagy a Bálint rövidülése + -ó beceképző), Baliga, Balika (a Bálint személynév rövidülése + -ika beceképző), Balizs (a Bálint vagy a Balázs személynév rövidülése + -is beceképző), Balla ~ Bolla (a Ballabás rövidülése + -a beceképző), Balló (a Barlabás személynév Bal- labás változatának rövidülése + -ó beceképző), Ballok ~ Ballók (a Barlabás személynév Ballabás változatának rövidülése + -ók beceképző), Bandi (az András személynév ikerített Andi-Bandi beceváltozatának kivált utótagja), Barbocz (a Barabás rövidülése + -oc beceképző), Baricz (a Barabás vagy a Bartalan rövidülése + -ics képzőnek -icz változata), Barkó (a Bertalan személynév Bartalan változatának rövidülése + -kó beceképző), Barók (a Barabás személynév rövidülése + -ók beceképző), Barta ~ Bartha (a Bartalan személynév rövidülése + -a beceképző), Bartalis ~ Barthalis (a Bertalan személynév Bartalan változatának rövidülése + -is becekép- ző), Bartalus (a Bartalan személynév rövidülése + -us bece- képző), Bartis (a Bartalan személynév rövidülése + -is beceképző), Bartó (a Bartalan rövidülése + -ó beceképző), Bartók (a Bartalan rövidülése + -ók beceképző), Bartos ~ Barthos (a Bartalan rövidülése + -os beceképző), Bartus ~ Barthus (a Bartalan rövidülése + -us beceképző), Bázsa (a Bazsil < lat. Bazileus rövidülése + -a beceképző), Bazsó (a Bazsil rövidülése + -ó beceképző), Béczi (a Béla rövidülése + -ci beceképző), Bencze (a Benedek rövidülése + -ce beceképző), Benci ~ Benczi (a Benedek rövidülése + -ci beceképző), Bencző (a Benedek rövidülése + -co beceképző), Bende (a Benedek rövidülése + -e beceképző), Bene (a Benedek rövidülése + -e beceképző), Benes (a Benedek rövidülése + -es beceképző, de lehet szláv eredetű is), Beni (a Benedek rövidülése + -i beceképző), Benk (a Benedek rövidülése + -k be- ceképző), Benke (a Benedek rövidülése + -ke beceképző), Benkes (a Benedek rövidülése + -kes beceképző), Benko (a Benedek rövidülése + -ko beceképző), Benő (a Benedek rövidülése + -o beceképző), Berci ~ Berczi (a Bertalan vagy a Bernát rövidülése + -ci beceképző), Berke (a Bernát vagy a Bertalan rövidülése + -ke beceképző), Bertók (a Bertalan rövidülése + -ók beceképző), Birta ~ Birtha (a Birtalan rövidülése + -a beceképző), Birtók (a Birtalan rövidülése + -ók be- ceképző), Bódis ~ Bódizs ~ Boldis (a Boldizsár rövidülése + -is beceképző), Bogya (a Bogyoszló rövidülése + -a beceképző), Boldos (a Boldizsár rövidülése + -os beceképző), Bollos (a Barlabás személynév Bollobás változatának rövidülése + -os beceképző), Bóne ~ Bóné (a Bonifác rövidülése + -e bece- képző), Boni ~ Bóni (a Bonifác rövidülése + -i beceképző), Bónis (a Bonifác rövidülése + -is beceképző), Bonus (a Bonifác rövidülése + -us beceképző), Bora (a Barabás személynév Borbás változatának rövidülése + -a beceképző), Borcsa (a Barabás ~ Borbás rövidülése + -csa beceképző), Borka (a Barabás ~ Borbás rövidülése + -ka beceképző), Borok ~ Borók (a Barabás ~ Borbás rövidülése + -ók beceképző), Bo- ruzs (a Borbás ~ Barabás rövidülése + -us beceképző), Bo- zsó (a Bazsó alakváltozata, mely a Bazil személynév Bazsil változatának rövidülése + -ó beceképző), Bőre (a Böröc ~ Berec < lat. Brictius rövidülése + -e beceképző), Czikus (a Cirják rövidülése + -us beceképző), Czina, Czine (talán a Cintos < Acintos rövidülése + -a vagy -e beceképző), Czinó (talán a Cintos < Acintos rövidülése + -e és -ó beceképző), Czira (a Ciriják < lat. Ciriacus rövidülése + -a beceképző), Dacz (a Dániel rövidülése + -c beceképző), Dácz (a Dániel rövidülése + -c beceképző), Daczó (a Dániel rövidülése + -beceképző), Dakó (a Dániel rövidülése + - beceképző), Damó ~ Domó (a Damokos ~ Domokos rövidülése + -ó be- ceképzo), Dani (a Dániel rövidülése + -i beceképző), Dáni (a Dániel rövidülése + -i beceképző), Danika (a Dániel rövidülése + -ka beceképző), Danka (a Dániel rövidülése + -ka beceképzo), Dankó (a Dániel rövidülése + -kó beceképző), Darkó (a Dárius rövidülése + - beceképző), Daró (a Dá rius rövidülése + -ó beceképző), Déncsi (a Dénes rövidülése + -csi beceképző), Deme (a Demeter rövidülése + -e beceképző), Demes (a Demeter rövidülése + -es beceképző), Denk (a Demeter vagy a Demján rövidülése + -k beceképző), Denkó (a Demeter vagy a Dénes rövidülése + - beceképző), Dezső (a latin Desiderius rövidülése + beceképző), Dinka (a Dimjén vagy a Dimény rövidülése + -ka beceképző), Dodó (a Domokos rövidülése, a név első szótagjának becéző ismétlődése), Dóka (a Dávid rövidülése + -ka beceképző), Domó (a Domokos rövidülése + -ó beceképző), Donka (a Domokos rövidülése + -ka beceképző), Dóra (a Dorottya noi személynév rövidülése + -a beceképző), Dorka (a Dorottya rövidülése + -ka beceképző), Doros (a Dorottya rövidülése + -os beceképző), Dósa ~ Dózsa (a Dávid rövidülése + -sa beceképző), Döme (a Dömötör rövidülése + -e beceképző), Dömös (a Dömötör rövidülése + -ös beceképző), Durkó (a Dorottya női személynév Duruttya alakjának rövidülése + -kó beceképző), Endes (az Endre rövidülése + -es beceképző), Endi (az Endre rövidülése + -i beceképző), Fakó ~ Fakó (a Fábián rövidülése + -kó beceképző), Feczkó (a Ferenc rövidülése + -ckó kicsinyítő képző), Fecsó (a Ferenc vagy a Fe- cen < lat. Felicianus rövidülése + -csó beceképző), Fecsó' (a Ferenc vagy a Fecen rövidülése + -cső beceképző), Feri (a Ferenc rövidülése + -i beceképző), Ferkó (a Ferenc rövidülése + -kó beceképző), Fica (a Filep rövidülése + -a beceképző), Ficz, Ficó (a Filep rövidülése + -có beceképző), Fila (a Filep rövidülése + -a beceképző), File (a Filep rövidülése + -e beceképző), Fóri (a Flórián személynév Fórián változatának rövidülése + -i beceképző), Floriska, Fórián, Fórika, Fóris- ka, Fórika (a Flórián személynév Fórián változatának rövidülése + -ka beceképző), Foris ~ Forizs ~ Foriss ~ Fóris ~ Fóriss ~ Fórizs (a Flórián személynév Fórián változatának rövidülése + -s beceképző), Föcze ~ Fócze (a Fócén < lat. Felicianus rövidülése + -e beceképző), Gábos (a Gábor rövidülése + -os beceképző), Gábri (a Gábor rövidülése + -i beceképző), Gacsó (a Gál vagy a Gábor rövidülése + -csó beceképző), Gája (a Gallya írásváltozata, Gál + -a beceképző), Galicz (Gál + -ic beceképző), Gálica ~ Gálicza (Gál + -ica beceképző), Galló (a Gállos rövidülése + -ó beceképző), Gázsa (a Gáspár rövidülése + -a beceképző), Gazsi (a Gáspár rövidülése + -i beceképző), Gazsó (a Gáspár rövidülése + -ó beceképző), Geczó(a Gergely rövidülése + -có beceképző), Gecse (a Gergely rövidülése + -cse beceképző), Gede (a Gedeon rövidülése + -e beceképző), Gedó (a Gedeon rövidülése + beceképző), Gere (a Gergely rövidülése + -e beceképző), Geréd (a Gergely rövidülése + -e + -d beceképző), Gergós (a Gergely rövidülése + -ós beceképző), Geró(a Gergely rövidülése + beceképző), Grószgeró (német előtag- gal), Geröcz ~ Gerócz (a Gergely rövidülése + -óc beceképző), Gidó (a Gedeon személynév Gideon változatának rövidülése + -ó beceképző), Gidró (a Gideon rövidülése + - beceképző), Gile (a Kilián személynév Gilián változatának rövidülése + -e beceképző), Gires (a Girolt rövidülése + -es beceképző), Giró (a Girold < Gerold rövidülése + -ó beceképző), Gonda (a Kondra alakváltozata, a Kondrád rövidülése + -a beceképző), Gotha (a Gothárd rövidülése + -a beceképző), Göczó (a Geczó alakváltozata, a Gergely rövidülése + -có beceképző), Gyerkes (a György<