RadixForum : Board for Hungarian genealogy research
RadixForum surnames places archives váltás magyarra contact log in new user

Places :: Browsing :: By 1913 counties of Hungary :: Bars
Ago, Agov, Aha, Alsogyorod, Alsohamor, Alsokemenecz, Alsopel, Alsoszecse, Alsoszelezseny, Alsotarnok, Alsovarad, Alsozsadany, Apathegyalja, Aranyosmarot, Bajka, Bardonovo, Barsbaracska, Barsberzencze, Barsbese, Barsendred, Barsfuss, Barskaproncza, Barskisfalud, Barsledecz, Barstaszar, Barsvorosvar, Bartos, Bartosova Lehotka, Belad, Beladice, Beladice [Male Chrastany], Beladice [Velke Chrastany], Belek, Berekalja, Besa, Besenov, Besztercseny, Bezerete, Brehy, Brodzany, Brogyan, Bukkoskut, Bukovina, Bystricany, Bystricany [Chalmova], Bystricany [Vieska], Bzenica, Bzenica [Bukovina], Cajkov, Caka, Caradice, Cata, Cerenany, Cerveny Hradok, Chalmova, Choca, Chyzerovce, Cierne Klacany, Cifare, Cifare [Telince], Csarad, Csata, Csejko, Cseke, Cserenye, Csiffar, Csuda, Cuda, Dallos, Dedinka, Dedinka [Mala Dedinka], Derezleny, Derezsleny, Doczyfuresze, Dolna Sec, Dolna Trnavka, Dolna Ves, Dolna Zdana, Dolne Hamre, Dolne Slazany, Dolny Dur, Dolny Kamenec, Dolny Ohaj, Dolny Pial, Dolny Varad, Domasa, Ebedecz, Eny, Erdosurany, Fajkurt, Fakovezekeny, Feketekelecseny, Felsoapati, Felsobesenyo, Felsogyorod, Felsohamor, Felsokemenecz, Felsopel, Felsoszecse, Felsoszelezseny, Felsotarnok, Felsototi, Felsovarad, Felsozsadany, Fenyokosztolany, Garamapati, Garamdamasd, Garamkelecseny, Garamkeszi, Garamkovacsi, Garamkurtos, Garamladomer, Garamlok, Garammikola, Garammindszent, Garamnemeti, Garamrev, Garamrudno, Garamsolymos, Garamszentbenedek, Garamszentgyorgy, Garamszentkereszt, Garamszollos, Garamtolmacs, Garamujfalu, Garamvezekeny, Geletnek, Gesztod, Gondovo, Gyertyanfa, Handlova [Nova Lehota], Hecse, Hizer, Hlinik nad Hronom, Hodrusa-Hamre, Hodrusa-Hamre [Kopanice], Hodrusbanya, Holveny, Horna Sec, Horna Trnavka, Horna Ves, Horna Ves, Horna Zdana, Horne Hamre, Horne Opatovce, Horne Slazany, Horny Dur, Horny Kamenec, Horny Ohaj, Horny Pial, Horny Varad, Hostie, Hostovce, Hrabicov, Hronovce, Hronovce [Domasa], Hronovce [Vozokany nad Hronom], Hronska Dubrava, Hronske Klacany, Hronske Kosihy, Hronsky Benadik, Hronsky Benadik [Psiare], Hul, Hul [Vlkas], Hull, Hulvinky, Ihrac, Ina, Irtvanyos, Jalna, Jalna, Janosgyarmat, Janoshegy, Janosret, Janova Lehota, Jastraba, Jedlove Kostolany, Jesenske, Jur nad Hronom, Kalacsna, Kalna, Kalna nad Hronom [Kalna], Kalna nad Hronom [Kalnica], Kalnica, Kamenec pod Vtacnikom [Dolny Kamenec], Kamenec pod Vtacnikom [Horny Kamenec], Karvaly, Kekello, Kelo, Keresztur, Kiczo, Kisaranyos, Kisbelleg, Kisendred, Kisfajkurt, Kisgyekenyes, Kisheresteny, Kiskalna, Kiskeresnye, Kiskoszmaly, Kislocsa, Kislocz, Kislot, Kisovar, Kissallo, Kissaro, Kistapolcsany, Kistore, Kisugrocz, Kisules, Kisvalkocz, Kisvezekeny, Kiszelfalu, Klacany, Klak, Knazice, Kolacno, Kopanice, Kopernica, Kormoczbanya, Kormoczliget, Kosorin, Koszorus, Kovesmocsar, Kozarovce, Krahule, Kremnica, Kremnica [Horna Ves], Kremnica [Krahule], Kremnica [Kremnicke Bane], Kremnica [Lucky], Kremnica [Veternik], Kremnicke Bane, Kukucinov, Kunesov, Kunosvagasa, Ladice, Ladomer, Lehotka pod Brehmi, Leker, Leva, Levice, Lok, Lovca, Lovce, Lovcica, Lovcica-Trubin [Lovcica], Lovcica-Trubin [Trubin], Lucky, Lula, Lule, Lutila, Lutilla, Machulince, Madarasalja, Magasmart, Maholany, Mailath, Mala Dedinka, Mala Lehota, Mala Tura, Malas, Malas, Male Chrastany, Male Kozmalovce, Male Krstenany, Male Lovce, Male Ondrejovce, Male Sarovce, Male Uherce, Male Vozokany, Malonya, Mankocz, Mankovce, Marosfalva, Martin nad Zitavou, Marusova, Melek, Mellek, Mikula, Mlynany, Mochovce, Mociar, Mogyoromal, Mohi, Mytne Ludany, Nagyendred, Nagyheresteny, Nagykalna, Nagykeresnye, Nagykoszmaly, Nagylocsa, Nagymanya, Nagyod, Nagysallo, Nagysaro, Nagyugrocz, Nagyules, Nagyvezekeny, Nemcinany, Nemcinany [Rohoznica], Nemcseny, Nemeskosztolany, Nemesoroszi, Neved, Never, Neverice, Nevidzany, Nevolne, Nova Bana, Nova Bana [Brehy], Nova Dedina [Gondovo], Nova Dedina [Opatova], Nova Dedina [Tekovska Nova Ves], Nova Lehota, Nova Ves nad Zitavou, Nove Vozokany [Cerveny Hradok], Novy Tekov, Novy Tekov [Marusova], Nyir, Nyitraszeg, Nyrovce, Nyrovce [Agov], Obars, Obyce, Ofelfalu, Ohaj, Okormoczke, Ondrejovce, Ondrejovce [Derezleny], Ondrejovce [Male Ondrejovce], Ondrejovce [Velke Ondrejovce], Opatova, Opatovce, Oromfalu, Oroszka, Orovnica, Oslany, Ostry Grun, Oszlany, Oszlanykisfalud, Palosnagymezo, Partizanske, Partizanske [Brodzany], Partizanske [Male Uherce], Partizanske [Velke Uherce], Pazit, Pazsit, Perlep, Peser, Peszer, Peszereny, Pila, Pitelova, Plave Vozokany, Podhajska [Belek], Podhorie [Zakyl], Podluzany, Pohronsky Ruskov, Pohronsky Ruskov [Cata], Pohronsky Ruskov [Cuda], Pozba, Prestavlky, Prestavlky [Horna Trnavka], Prilepy, Prochot, Psiare, Radava, Radobica, Radocz, Rendve, Repiste, Repistye, Revistske Podzamcie, Revistyevaralja, Rohoznica, Rohoznica, Rudno nad Hronom, Rybnik, Sari, Sari, Sarovce [Male Sarovce], Sarovce [Velke Sarovce], Sarovce [Vesele], Saskokelecseny, Saskoszekely, Saskovaralja, Sasovske Podhradie, Setetkut, Simony, Sklene Teplice, Skycov, Slaska, Slazany, Slepcany, Stara Kremnicka, Stary Hradok, Stary Tekov, Svab, Svatusa, Svodov, Szelepcseny, Szenasfalu, Szencse, Szklenofurdo, Szodo, Tajna, Tajna [Sari], Tajnasari, Tehla, Tekovska Breznica, Tekovska Breznica [Orovnica], Tekovska Nova Ves, Tekovske Luzany, Tekovske Luzany [Hulvinky], Tekovske Luzany [Tekovske Luzianky], Tekovske Luzianky, Tekovske Nemce, Tekovsky Hradok [Dolny Varad], Tekovsky Hradok [Horny Varad], Telince, Tepla, Teplafo, Tesare nad Zitavou, Tesarske Mlynany [Mlynany], Tesarske Mlynany [Tesare nad Zitavou], Tild, Tlmace, Tohol, Topolcianky, Tore, Tormaskert, Travnica, Trnava Hora, Trnava Hora [Jalna], Trnava Hora [Klacany], Trubin, Tura, Tura [Mala Tura], Ujbanya, Ujbars, Ujgyarmat, Ujlot, Ujpetend, Valkhaz, Valkocz, Vamosladany, Velcice, Velka Lehota, Velka Mana, Velke Chrastany, Velke Kozmalovce, Velke Krstenany, Velke Lovce, Velke Lovce [Male Lovce], Velke Ondrejovce, Velke Pole, Velke Sarovce, Velke Uherce, Velke Vozokany, Velsecz, Verebely, Vesele, Veszele, Veternik, Vieska, Vieska, Vieska nad Zitavou, Vihnyepeszereny, Vlkas, Volkovce, Volkovce [Zavada], Voznica, Vozokany nad Hronom, Vrable, Vyhne, Vyhne [Peser], Vysne nad Hronom, Zakyl, Zarnovica, Zarnovica [Revistske Podzamcie], Zarnovica [Zarnovicka Huta], Zarnovicka Huta, Zavada, Zeliezovce, Zeliezovce [Mikula], Zeliezovce [Svodov], Zemianske Kostolany, Zemliare, Ziar nad Hronom, Ziar nad Hronom [Horne Opatovce], Ziar nad Hronom [Ladomer], Ziar nad Hronom [Lutila], Ziar nad Hronom [Sasovske Podhradie], Ziar nad Hronom [Vieska], Zikava, Zitavce, Zlate Moravce, Zlate Moravce [Chyzerovce], Zlate Moravce [Knazice], Zlate Moravce [Opatovce], Zlate Moravce [Prilepy], Zlatno, Zsarnocza, Zsarnoczakoho, Zseliz, Zsemler, Zsikva, Zsitvaapati, Zsitvabesenyo, Zsitvagyarmat, Zsitvakenez, Zsitvaszentmarton, Zsitvaujfalu, Zupkov


© 2017 Privacy statement Terms of service