RadixForum : Board for Hungarian genealogy research
RadixForum surnames places archives váltás magyarra contact log in new user

Places :: Browsing :: By 1913 counties of Hungary :: Bereg
Abranka, Abranka, Aklos, Almamezo, Alsogereben, Alsohatarszeg, Alsoremete, Alsoschonborn, Alsovereczke, Alsoviznicze, Ardanhaza, Ardanovo, Ardanovo [Dunkovicja], Ardanovo [Dunkovytsia], Ardanovo [Midianytsia], Ardanovo [Migyanicja], Asztely, Asztely, Babafalu, Babafalu, Babafalva, Babakut, Babicsi, Babicsi [Babafalu], Babicsi [Gyilok], Babicsi [Pokuttya], Babychi, Babychi [Babafalu], Babychi [Dilok], Babychi [Pokutia], Badalo, Badalovo, Badalovo [Halabor], Bagolyhaza, Balasivci, Balazhovtsi, Balazser, Balazser, Ballosfalva, Banyafalu, Barabas, Barbovo, Bardhaza, Barkasovo, Barkaszo, Barkaszovo, Bat'ove, Batrad', Batrad' [Dzvinkove], Batragy, Batragy [Haranglab], Batyovo, Batyu, Belebove, Belebove, Bene, Bene, Benedeki, Benedikivci, Benedykivtsi, Beregardo, Beregbardos, Beregbukkos, Beregdaroc, Beregdarocz, Beregdeda, Beregfogaras, Beregforras, Bereghalmos, Beregkisalmas, Beregkisfalud, Beregkovesd, Beregleanyfalva, Beregnagyalmas, Beregoc, Beregoc, Beregots, Beregpalfalva, Beregpapfalva, Beregrakos, Beregsarret, Beregsom, Beregsurany, Beregszasz, Beregsziklas, Beregszilvas, Beregszollos, Beregujfalu, Berehi, Berehi [Kigyos], Berehovo, Berehovo [Bucha], Berehovo [Bucsa], Berehovo [Chopivka], Berehovo [Csepivka], Berehujfalu, Berehy, Berehy [Zmiivka], Berezinka, Berezynka, Bilasovytsa, Bilasovytsa [Borsuchyna], Bilasovytsa [Latirka], Bilasovytsa [Myshkarevytsia], Bilaszovicja, Bilaszovicja [Borszucsina], Bilaszovicja [Latyirka], Bilaszovicja [Miskarevicja], Bilke, Bilki, Bilky, Bisztricja, Bisztricja [Dubrovica], Bisztricja [Vulhovica], Blazhiievo, Boboviscse, Boboviscse [Hribivci], Boboviscse [Ilkivci], Boboviscse [Vorotnica], Bobovysche, Bobovysche [Hrybivtsi], Bobovysche [Il'kivtsi], Bobovysche [Vorotnytsa], Bodoliv, Bodoliv [Hrabarovo], Boharevicja, Boharevytsia, Borhalom, Borod, Borodivka, Borsuchyna, Borszucsina, Borzfalva, Borzhava, Borzsava, Botragy, Brestiv, Brestiv [Letsovytsia], Brestiv [Ploskovytsa], Bresztyiv, Bresztyiv [Lecovicja], Bresztyiv [Ploszkovica], Brid, Brid [Deshkovitsia], Brid [Deskovicja], Bucha, Bucsa, Bukovec, Bukovets', Bukovinka, Bukovynka, Bulcsu, Bystrytsia, Bystrytsia [Dubrovytsa], Bystrytsia [Vulhovytsa], Caklanovice, Caklanovice, Chabina, Chereivtsi, Chernyk, Cherveneve, Chetovo, Choma, Chomonyn, Chopivka, Chopivtsi, Chornyi Potik, Chornyi Potik [Kraynia Martynka], Chornyi Potik [Lokit'], Chornyi Potik [Pidhirne], Chornyi Potik [Smolohovytsia], Chornyi Potik [Yurovytsa], Chynadiievo, Chynadiievo [Hlynianytsia], Chynadiievo [Nyzhnia Hrabivnytsia], Chynadiievo [Syniak], Csabina, Csapolcz, Csaroda, Csendes, Csepivka, Cserejivci, Cserhalom, Cserhaz, Cserleno, Csernek, Csernik, Cservenyovo, Csetfalva, Csetfalva, Csinagyijovo, Csinagyijovo [Hlinyanec], Csinagyijovo [Nizsnya Hrabivnicja], Csinagyijovo [Szinyak], Csoma, Csomonin, Csongor, Csonkapapi, Csopivci, Csornij Potyik, Csornij Potyik [Jurovica], Csornij Potyik [Krajnya Martinka], Csornij Potyik [Lokity], Csornij Potyik [Pidhirne], Csornij Potyik [Szmolohovicja], Davidfalva, Deda, Deda [Homok], Dercen, Dercen [Fornos], Derczen, Derenkovets', Deshkovitsia, Deskofalva, Deskovicja, Didovo, Didovo [Homok], Dilok, Diszkovicja, Dobrosillia, Dombostelek, Dorobratovo, Dorobratovo [Horbok], Dorobratovo [Nehrove], Dorobratovo [Nehrovo], Drachyno, Dracsino, Dragabartfalva, Drahushots, Drahusoc, Drahusoc, Drysina, Drysina [Liskove], Dubi, Dubi, Dubina, Dubina, Dubrivka, Dubrivka [Velyka Roztoka], Dubrovica, Dubrovica, Dubrovytsa, Duby, Dubyna, Dunkofalva, Dunkovicja, Dunkovytsia, Dusyna, Dusyna [Lopushanka], Dusyna [Plav'ia], Dusyna [Rososh], Duszino, Duszino [Lopusanka], Duszino [Plavja], Duszino [Roszos], Dyskovytsia, Dzvinkove, Egreske, Erdopatak, Fagyalos, Falucska, Fedelesfalva, Fejercse, Fejercse, Felsogereben, Felsohatarszeg, Felsokerepecz, Felsoremete, Felsovereczke, Felsoviznicze, Fornos, Fornos, Forrashuta, Frigyesfalva, Fuzesmezo, Galambos, Galfalva, Gat, Gazlo, Gelenes, Geniuvtsy, Genyuvci, Gergelyi, Gergelyi, Gergelyiugornya, Gergelyiugornya [Gergelyi], Gergelyiugornya [Ugornya], Gevenfalva, Gombas, Gorond, Gulacs, Gut, Gut [Mala Harazgyivka], Gut [Velika Harazgyivka], Gyibrivka, Gyibrivka [Velika Roztoka], Gyilok, Halabor, Halabor, Han'kovytsia, Handerovicja, Handerovytsia, Hanykovicja, Haranglab, Harazdivka, Harazdivka [Mala Harazdivka], Harazdivka [Velyka Harazdivka], Harazgyivka, Harsfalva, Hat', Hatmeg, Haty, Havasalja, Hecha, Hecha [Choma], Hecsa, Hecsa [Csoma], Hegyret, Hercivci, Hertsivtsi, Hete, Hete, Hetefejercse, Hetefejercse [Fejercse], Hetefejercse [Hete], Hetyen, Hetyen, Hidegret, Hlinyanec, Hlubokipotok, Hlubokpatak, Hlubokypotok, Hlynianytsia, Hmil'nyk, Hmilnik, Holubine, Holubine [Szolocsin], Holubyne, Holubyne [Solochyn], Homok, Homok, Horbok, Horonda, Hrabarovo, Hrabovo, Hrabovo, Hreblia [Loza], Hreblja [Loza], Hribivci, Hrybivtsi, Huklivij, Huklyvyy, Iablonov, Ignecz, Il'kivtsi, Il'nytsia, Ilkivci, Ilko, Illmova, Illmova, Illmova, Ilnicja, Iloncza, Ilosva, Imstychevo, Imszticsovo, Irsava, Irshava, Ivanivka, Ivanivka [Blazhiievo], Ivanivtsi, Ivanivtsi [Kliachanove], Ivanyi, Ivanyivci, Ivanyivci [Kljacsanovo], Ivashkovytsia, Ivaskofalva, Ivaskovicja, Izbonya, Izsnyete, Jablonov, Jablunyiv, Jalove, Jalove, Jand, Janosi, Janosi [Balazser], Javor, Jobovica, Jobovica, Jurovica, Kaidanove, Kajdano, Kajdanovo, Kal'nyk, Kal'nyk [Kuz'myno], Kal'nyk [Medvedivtsi], Kal'nyk [Shkurativtsi], Kalnik, Kalnik [Kuzmino], Kalnik [Medvegyivci], Kalnik [Skuratyivci], Kam'ians'ke, Kam'ians'ke [Boharevytsia], Kam'ians'ke [Hmil'nyk], Kam'ians'ke [Volovytsia], Kamjanszke, Kamjanszke [Boharevicja], Kamjanszke [Hmilnik], Kamjanszke [Volovicja], Kanora, Kanora, Kanora, Kaszony, Katlanfalu, Kekesfured, Kelemenfalva, Kelemenfalva, Kelemenfalva, Kendereske, Kenezpatak, Kichernyi, Kicsornij, Kigyos, Kigyos, Kiralyfiszallas, Kisabranka, Kisanna, Kisbegany, Kiscserjes, Kisdobrony, Kisgut, Kisharanglab, Kishidveg, Kisleczfalva, Kislonya, Kislonya, Kismelnicsna, Kismogyoros, Kispalos, Kispapi, Kispapi [Hetyen], Kisretfalu, Kissarkad, Kisszollos, Kisszolyva, Kisvadas, Klacsano, Klastromalja, Klastromfalva, Klenovci, Klenovec, Klenovets', Klenovtsi, Kliachanove, Kliucharky, Kljacsanovo, Kljucsarki, Klochky, Klocski, Kobalevicja, Kobalevytsia, Koczkaszallas, Kol'chyne, Kol'chyne [Klenovets'], Kol'chyne [Klenovtsi], Kol'chyne [Konoplivtsi], Kol'chyne [Nyzhnia Vyznytsia], Kol'chyne [Shelestovo], Kolcseny, Kolcsino, Kolcsino [Klenovci], Kolcsino [Klenovec], Kolcsino [Konoplivci], Kolcsino [Nizsnya Viznicja], Kolcsino [Selesztove], Kolodne, Kolodne, Komlos, Konoplivci, Konoplivtsi, Kopar, Kopinyivci, Kopinyivci [Balasivci], Kopinyivci [Mikulivci], Kopinyivci [Scsaszlive], Kopynivtsi, Kopynivtsi [Balazhovtsi], Kopynivtsi [Mykulivtsi], Kopynivtsi [Schaslyve], Kosyne, Kosyny, Koszine, Kotel'nytsia, Kotelnicja, Kovaszo, Krajnya Martinka, Kraynia Martynka, Krite, Kryte, Kuchava, Kucsava, Kushtanovytsia, Kustanfalva, Kustanovicja, Kutkafalva, Kuz'myno, Kuzmino, Kvasovo, Kvaszovo, Lakatosfalva, Lalovo, Lalovo [Berezinka], Lalovo [Berezynka], Latirka, Latorczafo, Latyirka, Lavki, Lavky, Lazarpatak, Lazarpatak, Lazarpatak, Lazi, Lazy, Lecovicja, Letsovytsia, Liskove, Lohove [Zsukovo], Lohovo, Lohovo [Cserejivci], Lohovo [Male Lohovo], Loka, Lokhove, Lokhove [Chereivtsi], Lokhove [Male Lokhove], Lokhove [Zhukovo], Lokit', Lokity, Lombos, Lonya, Lonya [Kislonya], Lonya [Nagylonya], Lopusanka, Lopushanka, Loza, Loza, Lukova, Lukovo, Lukovo, Luzhanka, Lypove, Macsola, Makarja, Makarove, Makarove [Borodivka], Makarovo, Makarovo [Barbovo], Makkosjanosi, Mala Bihan', Mala Bijhany, Mala Bisztra, Mala Bystra, Mala Dobron', Mala Dobrony, Mala Harazdivka, Mala Harazgyivka, Mala Martinka, Mala Martynka, Mala Melnicsna, Mala Melnychna, Male Lohovo, Male Lokhove, Malmos, Marok, Marok, Marokpapi, Marokpapi [Marok], Martonka, Maszarfalva, Matyus, Medencze, Medvedivtsi, Medvefalva, Medvegyivci, Medvezh'e, Medvezse, Mezogecse, Mezohomok, Mezokaszony, Mezoterebes, Midianytsia, Migyanicja, Mikulivci, Miskafalva, Miskarevicja, Miszticze, Mochola, Mochola [Luzhanka], Mocsola, Mocsola [Asztely], Mukachevo, Mukachevo [Kliucharky], Mukachevo [Palanok], Mukachevo [Pavshyn], Mukachevo [Pidhoriany], Mukachevo [Pidhorod], Mukachevo [Pidmonastyr], Mukachevo [Rosvyhove], Mukacsevo, Mukacsevo [Kljucsarki], Mukacsevo [Palanok], Mukacsevo [Pavsino], Mukacsevo [Pidhorjani], Mukacsevo [Pidhorod], Mukacsevo [Pidmonasztir], Mukacsevo [Roszvihove], Munkacs, Munkacsvaralja, Muzhiievo, Muzsijevo, Mykulivtsi, Myshkarevytsia, Nadaspatak, Nagyabranka, Nagybakos, Nagybegany, Nagybereg, Nagybisztra, Nagyborzsova, Nagycserjes, Nagydobrony, Nagygut, Nagylonya, Nagylonya, Nagylucska, Nagymogyoros, Nagymuzsaly, Nehrove, Nehrovo, Nelipino, Nelipino [Szaszivka], Nelipyno, Nelipyno [Sasivka], Nemetkucsova, Nizsnya Hrabivnicja, Nizsnya Roztoka, Nizsnya Viznicja, Nizsnyi Remeti, Nizsnyi Remeti [Verhnyi Remeti], Nizsnyi Vorota, Nizsnyi Vorota [Zagyilszke], Nizsnyij Koropec [Nove Szelo], Nova Roztoka, Nova Roztoka, Nove Davydkovo, Nove Selo, Nove Selo, Nove Szelo, Novo Davidkovo, Novoselytsia, Novoselytsia [Yabluniv], Novoszelicja, Novoszelicja [Jablunyiv], Nyarasdomb, Nyiresujfalu, Nyirhalom, Nyzhni Remety, Nyzhni Remety [Verkhni Remety], Nyzhni Vorota, Nyzhni Vorota [Zadil's'ke], Nyzhnia Hrabivnytsia, Nyzhnia Roztoka, Nyzhnia Vyznytsia, Nyzhnii Koropets' [Nove Selo], Obava, Obava [Chabina], Obava [Dubina], Obava [Dubyna], Obava [Kosyne], Obava [Koszine], Obava [Zimbrilovo], Obava [Zymbrylove], Odavidhaza, Olahcsertesz, Olenovo, Olenyovo, Orhegyalja, Ormod, Orosiievo, Oroszijevo, Oroszkucsova, Orosztelek, Oroszveg, Osiy, Oszij, Packanyovo, Palanok, Palanok, Papgyorgyfalva, Pashkivtsi, Pasika, Paskivci, Paszika, Pasztorlak, Patakos, Patskan'ovo, Pavlovo, Pavlovo, Pavshyn, Pavsino, Perehaza, Perehresznij, Perekhresnyi, Peresyrova, Pereszirova, Pereszirova, Petrushovitsia, Petrusovica, Petrusovica, Pidhirne, Pidhirne, Pidhoriany, Pidhorjani, Pidhorod, Pidhorod, Pidmonastyr, Pidmonasztir, Pidpolozzia, Pidpolozzia [Jalove], Pidpolozzia [Romanovets], Pidpolozzia [Verkhnia Hrabivnytsa], Pidpolozzja, Pidpolozzja [Jalove], Pidpolozzja [Romanovec], Pidpolozzja [Verhnya Hrabivnicja], Pisarnia, Pistrialovo, Piszarnya, Pisztrahaza, Pisztrjalovo, Plav'ia, Plavja, Ploske, Ploske [Mala Bystra], Ploske [Mala Melnychna], Ploske [Olenovo], Ploske [Pavlovo], Ploskovytsa, Ploszkanfalva, Ploszke, Ploszke [Mala Bisztra], Ploszke [Mala Melnicsna], Ploszke [Olenyovo], Ploszke [Pavlovo], Ploszkovica, Pokutia, Pokuttya, Polena, Poliana, Poliana [Dyskovytsia], Poliana [Uklyn], Poljana, Poljana [Diszkovicja], Poljana [Uklin], Popovo, Popovo [Lypove], Posahaza, Priborzsavszke [Lukovo], Pryborzhavs'ke [Lukovo], Puzniakivtsi, Puzniakivtsi [Hertsivtsi], Puzniakivtsi [Hrabovo], Puzniakivtsi [Kryte], Puzniakivtsi [Trostianytsia], Puznyakivci, Puznyakivci [Hercivci], Puznyakivci [Hrabovo], Puznyakivci [Krite], Puznyakivci [Trosztyanicja], Rafailovo, Rafajnaujfalu, Rafajnovo, Rakocziszallas, Rakoshyn, Rakoshyn [Benedykivtsi], Rakoshyn [Chopivtsi], Rakoshyn [Rus'ke], Rakosino, Rakosino [Benedikivci], Rakosino [Csopivci], Rakosino [Ruszke], Rekesz, Repede, Rivne, Rivne [Barkasovo], Rodnikivka, Rodnikivka [Rodnikova Huta], Rodnikova Huta, Rodnykivka, Rodnykivka [Rodnykova Hyta], Rodnykova Hyta, Romacsevicja, Romanoc, Romanovec, Romanovets, Romochevytsia, Romocsafalva, Ronafalu, Rososh, Rosvyhove, Roszos, Roszvihove, Roztoka [Kichernyi], Roztoka [Kicsornij], Roztoka [Nizsnya Roztoka], Roztoka [Nyzhnia Roztoka], Roztoka [Perehresznij], Roztoka [Perekhresnyi], Roztoka [Verhnya Roztoka], Roztoka [Verkhnia Roztoka], Rus'ka Kuchava, Rus'ke, Ruszka Kucsava, Ruszke, Sarosoroszi, Sasivka, Schaslyve, Scherbovets', Scherbovets' [Pashkivtsi], Scsaszlive, Scserbovec, Scserbovec [Paskivci], Sebesfalva, Sebesfalva, Selesztove, Seljejovica, Shelestovo, Shelieiovytsa, Shkurativtsi, Sil'tse, Skotars'ke, Skotars'ke [Svaliavka], Skuratyivci, Smolohovytsia, Sobatyn, Sofiia, Solochyn, Som, Stanovo, Stanovo [Handerovytsia], Stare Davydkovo, Strabychove, Stroine, Stroine [Chernyk], Suskove Nove Selo, Suskovo, Suskovo [Pasika], Suskovo [Suskove Nove Selo], Suskovo [Yobovytsa], Svaliava, Svaliava [Drachyno], Svaliava [Tsaklanovytse], Svaliava [Velke Bystry], Svaliavka, Svoboda, Svoboda [Ujbatyu], Syniak, Szajkofalva, Szanfalva, Szarvashaza, Szarvaskut, Szarvasret, Szaszivka, Szaszoka, Szelesto, Szentmiklos, Szerencsfalva, Szernye, Szernye, Szernye [Barkaszovo], Szidorfalva, Szilce, Szinyak, Szkotarszke, Szkotarszke [Szvaljavka], Szmolohovicja, Szobatin, Szofija, Szolocsin, Szolyva, Szombati, Sztanovo, Sztanovo [Handerovicja], Sztare Davidkovo, Sztrabicsovo, Sztrojne, Sztrojne [Csernik], Szundakfalva, Szuszkoujfalu, Szuszkove Nove Szelo, Szuszkovo, Szuszkovo [Jobovica], Szuszkovo [Paszika], Szuszkovo [Szuszkove Nove Szelo], Szvaljava, Szvaljava [Caklanovice], Szvaljava [Dracsino], Szvaljava [Velke Bisztri], Szvaljavka, Szvalyovka, Szvoboda, Szvoboda [Ujbatyu], Takos, Talamas, Talamas, Talamash, Tarpa, Tibava, Tibava [Mala Martinka], Timsor, Tisiv, Tisiv [Kotelnicja], Tisiv [Medvezse], Tisiv [Visnyij Bisztrij], Tiszaadony, Tiszaahtelek [Mala Dobrony], Tiszacsoma, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Tivadar, Tokesfalu, Trostianytsia, Trosztyanicja, Tsaklanovytse, Tybava, Tybava [Mala Martynka], Tysaakhtelek [Mala Dobron'], Tyshiv, Tyshiv [Kotel'nytsia], Tyshiv [Medvezh'e], Tyshiv [Vyshniy Bystryj], Ugornya, Ugornya, Ujbatyu, Ujbatyu, Ujbatyu, Ujdavidhaza, Ujrosztoka, Ujtovisfalva, Uklin, Uklyn, Vamosatya, Vari, Vari, Vari [Borzsava], Varkulcsa, Varpalanka, Vary, Vary [Borzhava], Vasarosnameny, Vegmartonka, Velika Bijhany, Velika Bijhany [Mala Bijhany], Velika Dobrony, Velika Harazgyivka, Velika Roztoka, Veliki Lucski, Velke Bisztri, Velke Bystry, Velyka Bihan', Velyka Bihan' [Mala Bihan'], Velyka Dobron', Velyka Harazdivka, Velyka Roztoka, Velyki Luchky, Verb'iazh, Verb'iazh [Hlubokypotok], Verb'iazh [Nova Roztoka], Verb'iazh [Peresyrova], Verb'iazh [Petrushovitsia], Verb'iazh [Zavadka], Verbjazs, Verbjazs [Hlubokipotok], Verbjazs [Nova Roztoka], Verbjazs [Pereszirova], Verbjazs [Petrusovica], Verbjazs [Zavadka], Verebes, Veretechyv, Veretecsiv, Veretecso, Verhnya Hrabivnicja, Verhnya Roztoka, Verhnya Viznicja, Verhnya Viznicja [Belebove], Verhnya Viznicja [Klocski], Verhnya Viznicja [Piszarnya], Verhnyi Remeti, Verhnyi Vorota, Verhnyi Vorota [Beregoc], Verhnyi Vorota [Drahusoc], Verhnyi Vorota [Lazarpatak], Verhnyij Koropec, Verhnyij Koropec [Kucsava], Verhnyij Koropec [Kustanovicja], Verkhni Remety, Verkhni Vorota, Verkhni Vorota [Beregots], Verkhni Vorota [Drahushots], Verkhni Vorota [Lazarpatak], Verkhnia Hrabivnytsa, Verkhnia Roztoka, Verkhnia Vyznytsa, Verkhnia Vyznytsa [Belebove], Verkhnia Vyznytsa [Klochky], Verkhnia Vyznytsa [Pisarnia], Verkhnii Koropets', Verkhnii Koropets' [Bukovinka], Verkhnii Koropets' [Bukovynka], Verkhnii Koropets' [Kuchava], Verkhnii Koropets' [Kushtanovytsia], Vezerszallas, Visnyij Bisztrij, Volocz, Volovec, Volovec [Illmova], Volovec [Jablonov], Volovec [Kanora], Volovec [Talamas], Volovec [Veretecsiv], Volovets', Volovets' [Iablonov], Volovets' [Illmova], Volovets' [Kanora], Volovets' [Talamash], Volovets' [Veretechyv], Volovicja, Volovytsia, Vorotnica, Vorotnica, Vorotnytsa, Vulhovica, Vulhovytsa, Vyshniy Bystryj, Yabluniv, Yobovytsa, Yurovytsa, Zadil's'ke, Zagyilszke, Zahattia, Zahattia [Duby], Zahattia [Ivashkovytsia], Zahattia [Kelemenfalva], Zahattia [Kobalevytsia], Zahattia [Kolodne], Zahattia [Shelieiovytsa], Zahattya, Zahattya [Dubi], Zahattya [Ivaskovicja], Zahattya [Kelemenfalva], Zahattya [Kobalevicja], Zahattya [Kolodne], Zahattya [Seljejovica], Zajgo, Zaluzhzhia, Zaluzhzhia [Romochevytsia], Zaluzzsja, Zaluzzsja [Romacsevicja], Zapszony, Zapszony, Zariccsja [Szilce], Zarichchia [Sil'tse], Zastavne, Zavadka, Zavadka, Zavidovo, Zavydovo, Zbini, Zbyny, Zhborivtsi, Zhborivtsi [Geniuvtsy], Zhdeneve, Zhdeneve [Zbyny], Zhniatyno, Zhukovo, Zimbrilova, Zimbrilovo, Zmiivka, Zniatsevo, Zniatsevo [Cherveneve], Znyacovo, Znyacovo [Cservenyovo], Zsborivci, Zsborivci [Genyuvci], Zsdenyeve, Zsdenyeve [Zbini], Zsilip, Zsnyatino, Zsofiafalva, Zsuko, Zsukovo, Zubivka, Zubivka [Sofiia], Zubivka [Szofija], Zugo, Zymbrylove


© 2017 Privacy statement Terms of service