RadixForum : Board for Hungarian genealogy research
RadixForum surnames places archives váltás magyarra contact log in new user

Places :: Browsing :: By 1913 counties of Hungary :: Ung
Alsobaskocz, Alsodomonya, Alsohalas, Alsohunkocz, Alsokanya, Alsonemeti, Alsopasztely, Alsoszlatina, Andrashaza, Andriivka, Andrijivka, Antaloc, Antalocz, Antonivka, Arok, Bacso, Bajanhaza, Bajany, Baraninci, Baraninci [Pidhorb], Baranya, Baranyntsi, Baranyntsi [Pidhorb], Baskovce, Batfa, Batfa, Behendiats'ka Pastil', Behengyacka Pasztyil, Benatina, Bercsenyifalva, Bes, Besa, Bezo, Bezovce, Blatna Polianka, Blatne Remety, Blatne Revistia, Bolcsos, Botfalva, Botfalva, Bozos, Bozos, Bozosh, Budahaza, Budince, Bukivcovo, Bukivtseve, Bunkos, Bunkovce, Cecehov, Cepel, Chabanivka, Chaslivtsi, Chertizh, Chonkovce, Chop, Chornoholova, Cicarovce, Cierne Pole, Cihanyivci, Csabanyivka, Csap, Csaszlivci, Csaszlocz, Csertyizs, Csicser, Csillagfalva, Csontos, Csop, Csornoholova, Cziganyos, Darma, Darma, Darma, Denglaz, Denglaz, Denglaz, Derevtsi, Dibrivka, Dioska, Doboruszka, Domafalva, Domaninci, Domashyn, Domasin, Dovhe Pole, Dravci, Dravtsi, Drugethaza, Dubrinicsi, Dubrinicsi [Pasztyilki], Dubrivka, Dubrynych, Dubrynych [Pastilky], Egreshat, Eles, Erdoludas, Eszterag, Fekeshaza, Feketemezo, Fekisovce, Felsodomonya, Felsohalas, Felsonemeti, Felsopasztely, Felsorocse, Felsoszlatina, Fenyvesvolgy, Fogas, Gajdos, Galocs, Gereny, Gezseny, Gyorocske, Gyorocske, Haidosh, Hajagos, Hajasd, Hajdos, Haloch, Haloch [Derevtsi], Haloch [Pavlove], Halocs, Halocs [Batfa], Halocs [Pallo], Hanajna, Harapas, Hars, Hatarhegy, Hatarszog, Havaskoz, Hazin, Hegyfark, Hegygombas, Hliboke, Hliboke [Nizsnye Szolotvino], Hliboke [Ruszki Komarivci], Hlivistia, Hlyboke, Hlyboke [Nyzhnia Solotvyna], Hlyboke [Rus'ki Komarivtsi], Hnojne, Holmec, Holmok, Holmok [Koncovo], Holmok [Minaj], Holmok [Rozivka], Homok, Horiany, Horjani, Horlyo, Horna, Hudlove, Hudlove [Antaloc], Hudlove [Csertyizs], Hudlove [Ljahivci], Hudlove [Verhnya Szolotvina], Husak, Husnyi, Husznij, Huta, Huta, Inacovce, Irliava, Irliava [Andriivka], Irliava [Chabanivka], Irljava, Irljava [Andrijivka], Irljava [Csabanyivka], Iske, Izkovce, Jarok, Jarok [Sztripa], Jasenov, Jastrabie pri Michalovciach, Jenke, Jenkovce, Jeszeno, Jeszenoremete, Josza, Jovsa, Kaluza, Kam'ianytsia, Kamjanicja, Kapas, Kapusianske Klacany [Klacany], Kapusianske Klacany [Mociar], Kapusianske Klacany [Narad], Kapusianske Vojkovce, Kapuszog, Karcsava, Katlanos, Kereknye, Keresz, Kereszt, Ketergeny, Kholmets', Kholmok, Kholmok [Kontsove], Kholmok [Mynai], Kholmok [Rozivka], Khudl'ovo, Khudl'ovo [Antonivka], Khudl'ovo [Chertizh], Khudl'ovo [Lemkivtsi], Khudl'ovo [Verkhnia Solotvyna], Kibljari, Kibljari [Hajdos], Kibljari [Linci], Kiesvolgy, Kisberezna, Kisgajdos, Kisgejocz, Kiskapos, Kispasztely, Kisrat, Kisszelmenc, Kisszelmencz, Kisszeretva, Kisteglas, Kisturjaszog, Kisverbocz, Klacany, Klokocov, Kniahynia, Knyahinya, Kobler, Kolibabovce, Komarivtsi, Komarivtsi [Palad'], Komarivtsi [Solontsi], Komarovce, Koncovo, Konczhaza, Kontsove, Konus, Koritnyani, Koritnyani [Csaszlivci], Korlathelmecz, Koromla, Koromlak, Korytniany, Korytniany [Chaslivtsi], Kosteva Pastil', Kostryna, Koszteva Pasztyil, Kosztrina, Kraska, Krasok, Krcava, Krisov, Krisovska Lieskova [Lieskova], Kristy, Krizany [Krisov], Krizany [Mokca], Kusin, Kybliary, Kybliary [Haidosh], Kybliary [Lintsi], Laborczszog, Lakard, Lehocz, Lekarovce, Lemkivtsi, Lieskova, Ligetes, Linci, Lintsi, Lipovec, Liuta, Ljahivci, Ljuta, Lubnia, Lubnya, Lucky, Luh, Luh, Lypovets', Magasrev, Magyarkelecseny, Magyarmocsar, Male Kapusany, Male Zaluzice, Mali Heivtsi, Mali Hejivci, Mali Rativtsi, Mali Ratyivci, Malij Bereznij, Malij Bereznij [Mircsa], Malij Bereznij [Zavoszina], Malyi Bereznyi, Malyi Bereznyi [Myrcha], Malyi Bereznyi [Zavosyna], Matovce, Matovske Vojkovce, Matovske Vojkovce [Kapusianske Vojkovce], Matovske Vojkovce [Matovce], Matyocz, Melyut, Mercse, Mezohuta, Michalovce [Stranany], Michalovce [Vrbovec], Minaj, Minaj, Mineral'ne, Mircsa, Mociar, Mokca, Mokcsa, Mokra, Mokra, Mokra, Mynai, Myrcha, Nagyberezna, Nagygajdos, Nagygejocz, Nagykapos, Nagylaz, Nagypasztely, Nagyrat, Nagyszelmencz, Nagyszeretva, Nagyturjaszog, Nagyzalacska, Narad, Nemetvagas, Nevicke, Nevicke [Huta], Nevicke [Kamjanicja], Neviczke, Nevyts'ke, Nevyts'ke [Huta], Nevyts'ke [Kam'ianytsia], Nizna Rybnica, Nizne Nemecke, Nizsnye Szolotvino, Nova Stuzhytsia, Nova Sztuzsicja, Novoselytsia, Novoszelicja, Nyzhni Domanytsi, Nyzhnia Solotvyna, Okemencze, Onokivci, Onokivtsi, Or, Or, Or, Ordarma, Ordogvagas, Orechova, Orihovicja, Orikhovytsia, Oroszkomoro, Oroszmocsar, Ostrov, Oszemere, Palad', Palagy, Palagy, Palagykomoroc, Palagykomoroc [Kisszelmenc], Palagykomoroc [Palagy], Palagykomorocz, Palin, Pallo, Pallo, Palocz, Palyin, Pastilky, Pasztyilki, Patakofalu, Patakujfalu, Pavlovce nad Uhom, Pavlovce nad Uhom [Tahyna], Pavlove, Perechyn, Perechyn [Simer], Perecseny, Perecsin, Perecsin [Szimer], Petrovce, Pidhorb, Pidhorb, Pinkovce, Podhorod, Polians'ka Huta, Poljanszka Huta, Poroshkovo, Poroshkovo [Mokra], Porosko, Poroskovo, Poroskovo [Mokra], Porostov, Poroszto, Poruba pod Vihorlatom, Porubka, Priekopa, Prykordonne, Ptruksa, Radvancz, Radvanka, Radvanka, Rahoncza, Rako, Rakove, Rakovo, Rativtsi [Mali Rativtsi], Rativtsi [Velyki Rativtsi], Ratyivci [Mali Ratyivci], Ratyivci [Veliki Ratyivci], Rebreny, Rebrin, Remetevasgyar, Remetske Hamre, Revhely, Rozivka, Rozivka, Roztocka Pasztyil, Roztocka Pasztyil [Behengyacka Pasztyil], Roztocka Pasztyil [Koszteva Pasztyil], Roztocka Pasztyil [Ruszkij Mocsar], Roztots'ka Pastil', Roztots'ka Pastil' [Behendiats'ka Pastil'], Roztots'ka Pastil' [Kosteva Pastil'], Roztots'ka Pastil' [Rus'kyi Mochar], Rus'ki Komarivtsi, Rus'kyi Mochar, Ruska, Ruska [Budince], Ruskovce, Ruszki Komarivci, Ruszkij Mocsar, Sarosmezo, Sarosremete, Sarosrocse, Sejkov, Senne, Serevnie, Serevnie [Vovkove], Shyshlivtsi, Sil', Sil' [Domashyn], Simer, Simerky, Sislivci, Sislocz, Smerekove, Sobrance, Sohat, Solomonove, Solontsi, Solymos, Soslak, Stara Stuzhytsia, Stavne, Storozhnytsia, Stranany, Stretava, Stretavka, Strumkivka, Strumkivka [Tekhlash], Strychava, Strychava [Kniahynia], Strypa, Stuzhytsia [Nova Stuzhytsia], Stuzhytsia [Stara Stuzhytsia], Sukhyi, Svatus, Szeko, Szemereko, Szenastelek, Szenteske, Szerednye, Szerednye, Szerednye [Vovkove], Szil, Szil [Domasin], Szimer, Szimerki, Szirenfalva, Szjurte, Szjurte [Tehlas], Szmerekovo, Szobrancz, Szobranczkomoro, Szolomonovo, Sztara Sztuzsicja, Sztavne, Sztorozsnicja, Sztricsava, Sztricsava [Knyahinya], Sztripa, Sztrippa, Sztuzsicja [Nova Sztuzsicja], Sztuzsicja [Sztara Sztuzsicja], Szuhapatak, Szuhij, Szurte, Tahyna, Tarna, Tarnivtsi, Tarnivtsi [Bozosh], Tarnivtsi [Darma], Tarnivtsi [Or], Tarnivtsi [Prykordonne], Tarnivtsi [Shyshlivtsi], Tarnivtsi [Storozhnytsia], Tarnyivci, Tarnyivci [Botfalva], Tarnyivci [Bozos], Tarnyivci [Darma], Tarnyivci [Or], Tarnyivci [Sislivci], Tarnyivci [Sztorozsnicja], Tasolya, Tasula, Tegenye, Tehlas, Tekhlash, Tiba, Tibava, Tibavaralja, Tiha, Tihij, Tihij [Husznij], Tihij [Szuhij], Tiszaasvany, Tiszaasvany, Tiszasalamon, Torokruszka, Trnava pri Laborci, Tsyhanivtsi, Tur'ia Bystra, Tur'ia Pasika, Tur'ia Poliana, Tur'ia Poliana [Polians'ka Huta], Turi Remety, Turicja, Turicski, Turicski [Lipovec], Turja Bisztra, Turja Paszika, Turja Poljana, Turja Poljana [Poljanszka Huta], Turjamezo, Turjaremete, Turjasebes, Turjavagas, Turji Remeti, Turychky, Turychky [Lypovets'], Turytsia, Tykhyi, Tykhyi [Husnyi], Tykhyi [Sukhyi], Ubrez, Ubrezs, Ujkemencze, Ujszemere, Ungbukkos, Ungcsepely, Ungcsertesz, Ungdarocz, Unggesztenyes, Unghosszumezo, Unghuta, Unglovasd, Ungludas, Ungmogyoros, Ungnyarad, Ungordas, Ungpeteri, Ungpinkocz, Ungsasfalva, Ungszenna, Ungtarnocz, Ungtavas, Ungtolgyes, Ungvar, Uzhhorod, Uzhhorod [Dravtsi], Uzhhorod [Horiany], Uzhhorod [Nyzhni Domanytsi], Uzhhorod [Onokivtsi], Uzhhorod [Orikhovytsia], Uzhhorod [Radvanka], Uzhok, Uzshorod, Uzshorod [Domaninci], Uzshorod [Dravci], Uzshorod [Horjani], Uzshorod [Onokivci], Uzshorod [Orihovicja], Uzshorod [Radvanka], Uzsok, Uzsok, Vadaszfalva, Vajan, Vajkocz, Vajna, Vamoslucska, Veliki Hejivci, Veliki Hejivci [Mali Hejivci], Veliki Lazi, Veliki Lazi [Cihanyivci], Veliki Lazi [Denglaz], Veliki Ratyivci, Velikij Bereznij, Velikij Bereznij [Zabrigy], Velke Kapusany, Velke Kapusany [Cepel], Velke Kapusany [Male Kapusany], Velke Kapusany [Veskovce], Velke Revistia, Velke Revistia [Gajdos], Velke Slemence, Velke Zaluzice, Velyki Heivtsi, Velyki Heivtsi [Mali Heivtsi], Velyki Lazy, Velyki Lazy [Denglaz], Velyki Lazy [Tsyhanivtsi], Velyki Rativtsi, Velykyi Bereznyi, Velykyi Bereznyi [Zabrid'], Verhnya Szolotvina, Verhovina-Bisztra, Verkhnia Solotvyna, Verkhovyna Bystra, Veskocz, Veskovce, Viharos, Vil'shynky, Vilsinki, Vinna, Vinne, Viska, Vojany, Vojnatina, Volosianka, Volosianka [Luh], Voloszjanka, Voloszjanka [Luh], Vorochevo, Vorocsovo, Vovkove, Vovkove, Vrbovec, Vyshka, Vysna Rybnica, Vysne Nemecke, Vysne Remety, Vysoka nad Uhom, Yarok, Yarok [Strypa], Zabrid', Zabrigy, Zahar, Zahony, Zahor, Zahorb, Zalacska, Zarichevo, Zaricsovo, Zavadka, Zavosyna, Zavoszina, Zemplinska Siroka, Zemplinska Siroka [Krasok], Zemplinska Siroka [Rebrin], Zuhogo


© 2017 Privacy statement Terms of service