RadixForum : Board for Hungarian genealogy research
RadixForum surnames places archives váltás magyarra contact log in new user

Places :: Browsing :: By 1913 counties of Hungary :: Zolyom
Alsomicsinye, Alsopereseny, Alsoszabadi, Babaszek, Babina, Babos, Bacuch, Bacurov, Baczur, Badin, Balaze, Balaze [Kaliste], Balazs, Banska Bystrica, Banska Bystrica [Dolne Prsany], Banska Bystrica [Hronsek], Banska Bystrica [Ilias], Banska Bystrica [Jakub], Banska Bystrica [Kostiviarska], Banska Bystrica [Kralova], Banska Bystrica [Kremnicka], Banska Bystrica [Kyncelova], Banska Bystrica [Majer], Banska Bystrica [Malachov], Banska Bystrica [Nemce], Banska Bystrica [Podlavice], Banska Bystrica [Radvan], Banska Bystrica [Rakytovce], Banska Bystrica [Rudlova], Banska Bystrica [Salkova], Banska Bystrica [Sasova], Banska Bystrica [Senica], Banska Bystrica [Skubin], Banska Bystrica [Ulanka], Banska Bystrica [Vlkanova], Baraczka, Becov, Becso, Beneshaza, Benus, Beszterczebanya, Bikas, Boroszno, Bozokszabadi, Bravacovo, Bravacovo [Podholie], Bravacovo [Srnko], Breziny, Brezno, Brezno [Bujakovo], Breznobanya, Brusno, Brusno [Ondrej nad Hronom], Budas, Budca, Budicka, Bujakovo, Bystra, Bzovska Lehotka, Cacin, Cerin, Cerin [Cacin], Cierny Balog, Csecseny, Csereny, Cserpatak, Detva, Detvianska Huta, Dobo, Dobra Niva, Dobroc, Dobrocs, Dobrokiralyi, Dobronya, Dobrovaralja, Dolina, Dolna Lehota, Dolna Micina, Dolne Prsany, Dombszog, Donovaly, Doval, Dubova, Dubove, Dubravica, Dubravicza, Dubravy, Erdobadony, Erdokoz, Fajto, Fajtov, Farkaspetofalva, Feketebalog, Felsomicsinye, Felsopereseny, Felsoszabadi, Filipova, Fulop, Garamberzencze, Garamhalaszi, Garamhidveg, Garamkiralyfalva, Garamnemetfalva, Garamolaszka, Garampeteri, Garamsalfalva, Garamszeg, Garamszentandras, Garamszentmiklos, Gasparo, Gasparo, Gonczolfalva, Gyetva, Hajnik, Hajniky, Harmanec, Hedel, Hegyhat, Herencsvolgy, Hermand, Hiadel, Horhat, Horna Lehota, Horna Micina, Horne Prsany, Hrinova, Hrochot, Hronec, Hronsek, Hronska Breznica, Ilias, Illesfalva, Imred, Jabrikova, Jakub, Jaraba, Jarabo, Jasenie, Jeczenye, Jergo, Jergo, Kalinka, Kaliste, Kallos, Kasova Lehotka, Keremcse, Kiralyka, Kiselesd, Kisgaram, Kisocsa, Kisszalatna, Klokoc, Komo, Komov, Kordehaza, Kordiky, Kostiviarska, Kovacova, Kovacsfalva, Kozelnik, Kraliky, Kralova, Kralova, Kram, Kremnicka, Kyncelova, Libetbanya, Lieskovec, Lipcseutcza, Lopej, Loper, Lubietova, Lucatin, Luczato, Lukavica, Lukocza, Lukove, Lupcianska Ulica, Majer, Majorfalva, Malachov, Malakopereseny, Martalja, Matyasfalva, Medved, Medvedov, Medzibrod, Mezokoz, Michalkova, Michalova, Mihalytelek, Molca, Mosod, Mostenica, Motova, Motycky, Myto pod Dumbierom, Myto pod Dumbierom [Bystra], Nagyocsa, Nagyret, Nagyszalatna, Nemce, Nemecka, Nemecka [Dubova], Nemecka [Zamostie], Ocova, Ohegy, Olmanyfalva, Ondrej nad Hronom, Oravce, Orocz, Osrblie, Ostra Luka, Osztroluka, Padkocz, Pallos, Perhat, Pliesovce, Pobisovo, Podbrezova, Podbrezova [Lopej], Podhola, Podholie, Podkonice, Podlavice, Podzamcok, Podzvolen, Podzvolen, Pohronska Polhora, Ponicka Huta, Ponik, Ponikkoho, Poniky, Poniky [Ponicka Huta], Poraz, Povraznik, Predajna, Priechod, Puste, Pusztas, Radvan, Radvany, Rakolcz, Rakytovce, Raszto, Raztoka, Recske, Riecka, Rudlo, Rudlova, Rybare, Salkova, Sampor, Sasa, Sasova, Sebedin, Sebedin-Becov [Becov], Sebedin-Becov [Sebedin], Sebeser, Sebo, Selce, Senica, Sielnica, Sihla, Skubin, Slatinka, Sliac, Sliac [Hajniky], Sliac [Rybare], Slovenska Lupca, Slovenska Lupca [Lupcianska Ulica], Spania Dolina, Srnko, Stare Hory, Stozok, Strelniky, Szakbeny, Szampor, Szaszpelsocz, Szebedeny, Szelcse, Szelnye, Szenas, Szentjakabfalva, Szikla, Szliacs, Szrnko, Tajo, Tajov, Tajov [Jabrikova], Totpelsocz, Trnie, Trnie [Budicka], Trnie [Kasova Lehotka], Turova, Ujmogyorod, Ulanka, Urvolgy, Vaczok, Valaska, Vamos, Vasegeto, Vegles, Vegleshuta, Vegleskalnok, Velka Luka, Viglas, Viglasska Huta, Viglasska Huta-Kalinka [Kalinka], Viglasska Huta-Kalinka [Viglasska Huta], Vlkanova, Volgyes, Zamostie, Zavodie, Zavodja, Zelezna Breznica, Zolna, Zolna, Zolyom, Zolyomberezna, Zolyombrezo, Zolyombucs, Zolyomkecskes, Zolyomlipcse, Zolyomluko, Zolyommihalyi, Zolyommiklos, Zolyommocsa, Zolyomnemeti, Zolyomszabadi, Zolyomszaszfalu, Zolyomternye, Zolyomtur, Zvolen, Zvolen [Kralova], Zvolen [Lieskovec], Zvolen [Lukove], Zvolen [Motova], Zvolen [Podzvolen], Zvolen [Zolna], Zvolenska Slatina


© 2017 Privacy statement Terms of service